SentencŽn van de vierschaar van Wedergrate in 1585


Adriaen De Luu als kozijn en nabestaande van Adriaenken , Hansken en Jenneken Wasteels kinderen wijlen Franchoys Wasteels en van Johanna Van Vrechem met de schepenen als oppervoogden heeft

" dat hy dagelycx wordt gemolesteert tot betalinge van montcosten van de weesen die tot Brussel by wylen Jooris Van Vrechem huerlieder oom "

En dat hij geen middelen weet om de voorste " montcosten te betaelen noch om henlieder te cleeden " en verzoekt daarom om enige goederen die de voorste wezen competeren te verkopen tot de som van 20 pond vlaams

Verklaart verkocht te hebben aan Merten Macharis enige goedingen voor 20 pond grote vlaams


Datum : augustus 1585

Red. : Jooris Van Vrechem uit Denderwindeke was calvinist en week uit naar Brussel.
In de tijd der troebelen blijken zijn 2 neven en zijn nichtje bij hem in Brussel onderdak te hebben gevonden.
Jooris Van Vrechem overleed in Brussel circa 1584 , zijn weduwe hertrouwde met Adriaen Vanden Bempden en keerde terug naar Denderwindeke

De 3 kinderen van wijlen Franchoys Wasteels keren terug naar AppelterreCornelis Van Rossem x Johanna De Luu weduwe wijlen Pieter Vanden Eetvelde eisers met Juliens hun procureur , de hoirs wijlen Olivier De Groote verweerders

Eisers verzoeken de betaling van een rente van 6 pond parisis " verleth van 4 jaeren dleste verschenen 5 juni 1585

Cornelis De Groote als naest bestaende en erfgenaem van wylen Oliviers De Groote syns broeders verklaart " het sterfhuys van synen broedere te renunchieren "

Present : Guillam De Vlaminck officier in plaats van Pauwels Van Boterdaele meier

Schepenen : Cornelis De Groote , Gillis De Breemaker , Adam Buydens , Gillis De Groote en Joos Vande Maele

Datum : 14/11/1585

Red. : zie in de schepenbrieven van Denderwindeke de schepenbrief van 5 juni 1581

Eiser : Jan De Dobbeleer

Verweerders : Steven Stalpaert en Martijne Neckebroek syn huysvrouwer getrouwt gehadt hebbende Geeraert De Middeleer

Eis : 100 Rijnsguldens komend van zekere pachting van landen en meersen door de voorste Geeraert De Middeleer

Verloop : het proces op 27/04/1582 afgegaan en Geert De Middeleer heeft beloofd te betalen de voorste 100 Rijnsguldens en heeft hiertoe verbonden de volgende percelen :

1) 1 bunder land op het Bouchoutveldeken , met de 3 zijden dhoyrs Manten De Backer

2) 1/2 bunder land op Marienvelt
- dhoyrs Jan Beeckman erve
- de Herstrate
- eynde het Mespelterenvelt

3) 3 dagwand op het Marienvelt
- tegen het cloostergoet Vicoignen
- Adriaen Bogaerts erve
- eynde teghen sheerens strate

4) 1/2 bunder op het Cruysvelt
- cloostergoet Vicoigne
- Cornelis de Groote erve
- Heilige Geest Ninove erve

5) 1 dagwand land op het Cruysvelt
- Heilige Geest Ninove erve
- den cleynen Vuylbroeck

6) 1/2 bunder en 1/2 dagwand land op het Mespelterenveld
- Marienvelt
- dhoyrs Adriaen Cautaert erve
- inde het cloostergoet Vicoigne

7) 5 dagwand land op het Windikeveld
- lancx Meersvoordeveld
- dhoirs Jouffrouwe Ursule Storms erve

8) een blocxken land groot 1/2 bunder en 1/2 dagwand
- huysarmen van Denderwindeke hun goed
- Adam Buydens erve

Verloop : de verweerders beloven te betalen de 100 Rijnsguldens en hebben deze in handen gestelt van Jan Minne in zijn leven

Present :  Cornelis De Groote , Adam Buydens als schepenen

Datum : 12/07/1585


Eiser : Steven Stalpaert x Martijne Neckebroeck weduwe wijlen Geert De Middeleer met procureur Stommen tegen de Weduwe Mr. Jan Minnen

Verweerder : de weduwe Jan Minne in zijn leven griffier van Lande van Wedergrate

Eis : 100 Rijnsguldens als wijlen Jan Minne ontvangen heeft in naam van Jan De Dobbeleer  ( redactie : zie het vonnis van 14 november 1585 )

Verloop : de verweerder bekent de schuld

Vonnis : te betalen binnen 14 dagen de voorste som

Present : Guilliam De Vlaminck officier

                 Cornelis De Groote , Gillis De Bremaeker , Adam Buydens en Joos Vande Maele schepenen

Datum : 06/11/1585


Eiser : Arent Cosijns met Stomme zijn procureur

Verweerder : Pierijne Thienpont weduwe wijlen Jans Van Vrechem

Eis : het verloop van een losrente van 28 Rijnsguldens verachterd van 8 jaar , het laatste hiervan in maart laatstleden

Verloop : de gedaagde is niet verschenen

Vonnis : het pand is toegewezen

Present : Cornelis De Groote , Gillis De Bremaker , Adam Buydens , Gillis De Groote , Joos Vande Maele , Peeter Van Callenberghe

Datum : 05/12/1585

Redactie : zie schepenbrief waarbij Jan Van Vrechem fs. Jans een rente van 28 Rijnsguldens erkent aan Lieven Ooghe en dit naar aanleiding van de verkoop van de Grooten Steenhautmeersch.  Hoe deze schuldvordering naar Arent Cosijns ging is ons niet bekend.


Eiser : Franchoys Van Vrechem

Verweerder : Pierijne Thienpont weduwe wijlen Jans Van Vrechem

Eis : te betalen het verloop van een losrente van 15 Rijnsguldens sjaars laatst verschenen November 1585 en verachterd van 13 jaar

Verloop : de verweerder hiertoe gedaagd is niet gecompareerd

Vonnis : het pand is toegewezen

Present : Pauwels Van Boterdaele meier

Schepenen : Cornelis De Groote , Adam Buydens , Gillis De Groote , Joos Vande Maele , Pieter Van Callenberghe

Datum : 05/12/1585


Cornelis Van Rossem x Johanna De Luu weduwe Pieters Vanden Eetvelde met procureur Joos Juliens

Verweerder : Weduwe Roelandt De Mol

Eis : het verloop van een rente van 6 pond parisis verachterd van 4 jaar en laatst verschenen op Mertensmisse 1585

Verloop : de verweerder is niet verschenen

Vonnis : het pand is toegewezen

Datum : 12/12/1585

Zie de schepenbrief van 9/11/1581 bij de wettelijke passeringen van Pollare


Eiser : de Weduwe Adriaen De Middeleer      ( redactie : Adriaen De Middeleer x Johanna Thienpont ex Vollezele.  Pachters van het hof te Hamme in Vollezele )

Verweerder : Marie Vanden Eeckhoute weduwe wijlen Roelandt De Mol gedaagde

Eis : het verloop van een losrente van 8 pond 10 schellingen parisis

Verloop : de gedaagde is niet verschenen , ook niet bij 2de en 3de " dach van wette "

Vonnis : het pand van deze losrente wordt in handen gesteld van de eiseres

Datum : 12/12/1585


Eiser : Joos Vande Maele met Juliens zijn procureur

Verweerder : Cornelis Vander Strict

Eis : 37 Rijnsguldens en 7 stuiversover de coop van een peerde volgende de getoonde obligatie en " hanteecken "

Verloop : de verweerder " consenteert in de verscohte condempnatie " en belooft te betalen

Present : Pauwels Van Boterdaele meier
Cornelis De Groote , Adam Buydens , Gillis De Groote , Joos Vande Maele , Pieter Van Callenberghe scepenen

Datum : 29/12/1585