CRIMINELE SENTENCI╦N VAN HET LEENHOF VAN WEDERGRATE 1. VEROORDELING TOT DE STROP VOOR EEN PAARDENDIEF

  16.10.1711 : dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw en verweerder is Gillis Vander Eijcken criminele gevangene


  na prealabel advies heeft Jan Van Bossuyt officier voor recht te doen de verweerder voor de scherprechter te doen stellen  :

  " ter scherper examen op de torture omme van hem de waerheijt te kennen van de diefte van 2 peerden "

  Actum extraordinaire vergaderinge ende wijsdomme van
  - Sr. Joos Van Heghe
  - Joos Van Vaerenberch
  - Vincent Van Heghe
  - Joannes Van Heghe
  - Pieter Valcke
  - Cornelis De Maeseneer
  - Martinus Lemmens
  - Pieter Van Vreckem

  leenmannen van desen leenhove en met als greffier J.P. Vander Waerden


  Het vonnis :

  Om dieswille dat gij Gillis Vander Eijcken sone Gillis ende van Jenne V. moeder sonder dat gij weet haeren toenaem geboortig van Anderlecht audt 25 jaeren al soo gij seght en dat

  1) op 01.03.1711 omtrent de 7 uren in de avond te stelen en ontvreemden " een seker bruyn roodt merriepeerdt cort van steirte " toebehorend Pieter Vande Perre tot Gooik ,

  en op 02.03.1711 binnen de stad van Dendermonde op de markt te koop gesteld en daar verkocht aan Jan Dolhain tot Appels voor de som van 5 pond groot courant waarvan gij hebt ontvangen de som van 2 pond groot en dit " sonder naer het restat van de somme gevraeght te hebben "

  Welk paard door Pieter Vande Perre is " vervolght , gereclameert en op betooghe van sijne proprietijt van diere gelicht is geworden "

  2) Ook dat gij uit de stal van Pieter Van Tricht tot Sint Kwintens Lennik alwaar gij enige jaren te voren " als knecht hebt gedient " op de 07.03.1711 "  te stelen en ontvremden seker bruyn hincxte peerdt out omtrent de 7 jaeren " ,

  en op 09.03.1711 dit paard te verkopen in hetzelfde Appels aan Sr. Judocus Minne voor 14 pond groot en 1 ducaton ten gelage en 3 stuivers voor " een godtspenninck " waaraf gij de penningen niet hebt onfvangen als  " geretireert sijnde soo haest gij bemerckte dat de diefte van het selve peert in presumptie viel "

  3) en dat gij noch meerdere andere dieverijen hebt bedreven gelijck in processe is gebleken " soo met eijgen bekentenisse binnen en buyten de torture is gebleken "

  4) " welcke feijten , dieverijen en delicten niet lijdelijck sijn in een land van rechte "

  5) En soo ist dat de leenmannen van den leenhove van den bergh van Wedergrate ter manisse van de baljuw Jan Van Bossuyt bij maninghe van dheer Pieter Vanden Abbeele balliu van desen lande ende leenhove ter causen van sijnder officie te condemneren :

  de gecondemneerde getransporteert te worden ten ordinaire plaetse en aldaer door de hant van de scherprechter publiquelijck met de coorde aen den hals geexecuteert ende gehanghen te worden aen aen dwershaut ofte galge sulckx totter doot naer volgth

  " ende tdoodt lichaem aldaer te blijven hanghen "

  6) en te confisqueren alle feodale en allodiale ten proffijte van wie het behoort

  Actum op 21.10.1711 ondertekend Vander Waerden

   

 2. anno 1714 : Jan Van Vreckem fs. Pieters gedagvaard door baljuw voor " vechtboete "

  aangezien hij " poorter bedeghen is tot Gheeraertsberghen op 02.01.1713 doet hij beroep op zijn buitenpoorterschap

  Moet verschenen in Geraardsbergen op 10.10.1714 ten 10 uren in de voormiddag


 3. Cornelis Verckens fs. Mertens bestraft wegens stroperij

  Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw van LvW geeft te kennen dat niemand vermag te jagen binnen dezen lande

  Niettegenstaande dit heeft Cornelis Verckens fs. Mertens wonende ten huize van Adriaen De Mol binnen Denderwindeke heeft op 26.12.1733 binnen hetzelfde Denderwindeke na de middag te jagen op het Moorputteveld en aldaar " met sijn fusique te schieten eenen haes "

  Hierover werd de dader gecalengiert door den officier Buyl en heeft hem beboet " als by placcate daertoe gestatueert "

  Joos Lippens officier
   

 4. anno 1714 : Pieter Van Vrechem fs. Hendrik buitenpoorter sinds 29.07.1670 is gedaagd en dit samen met zijn zonen Henderick en Gillis Van Vrechem

  De 2 zonen zijn nog steeds inwonend bij hun vader , " wesende in sijnen aete en dranck "

  Eis van vechtboete

  Opgeroepen op 09.10.1714

  Redactie : het betreft hier Pieter Van Vreckem uit Neigem

   
 5. anno 1724 : Abraham Vierendeel fs. Jans gedagvaard tot betalen van een vechtboete

  Abraham doet beroep op zijn buitenpoorterij

  Is gedagvaard op 16.05.1724 om 10 uur in voormiddag
   

 6. anno 1738 : Gillis Buydens fs. Pieters wegens drinken in een herberg op een feestdag tijdens de hoogmis

  Gillis Buydens fs. Pieters buitenpoorter van Geraardsbergen sinds 16.11.1725

  Was gedaagd door de baljuw Joannes Vander Mijnsbrugghen

  " Gedroncken in de herberghe op 29.09.1738 wesende feestdagh van Sinte Michiel en dit onder de goddelycken dienst der hooghmisse "

  Aangezien hij buitenpoorter is wordt hij gehoord in Geraardsbergen op 25.11.1738 om 10 uur in de voormiddag

   
 7. Overval op een graantransport in Denderwindeke op 08 juni 1731 met als de Robin Hood van dienst Christoffel Cieters fs. Gillis

  De leenmannen en Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw en stadhouders van leenhof van den Bergh Land ende Baronie van Wedergrate tegen

  de volgende inwoners van Pollare en Denderwindeke
   
  • Cardoens Pieter
  • Cieters Adriaen fs. Christoffel
  • Cieters Christoffel fs. Gillis
  • Cieters Christoffel fs. Theobaldus
  • Cieters Jan fs. Adiaen
  • De Cooman Jan fs. Adriaens
  • De Pevel Adriaen
  • De Pont Jan
  • De Vidts Jan
  • Jous Pieter
  • Libert Jan
  • Vander Kelen Guilliam
  • Vander Kelen Joannes
  • Vander Poorten Paesschier
  • Van Laeren Pieter
    
 8. Klacht van Jean Franchois Le Cocq , Cornelis Lenard , Charles Martinel , Pierre Joseph Picry respectieve pachters en cooplieden in graenen in Henegauw

  Elk veroordeeld tot 30 ponden parisis

  Aanwezig zijn : de baljuw , Gillis Van Vreckom , Louis Cools en Jan Lemmens leenmannen en als greffier C. Baeyens

  Ter manisse van Anthoen Buyl officier zijn de inwoners van lande van Wedergrate

  De feiten : bendevorming en roofoverval

  " troepsgewijse te aggresseren ende willen plunderen een waeghen gelaeden met graenen , toebehoorende aen eenige insetenen van Henegauw op 08.06.1731 "

  Bovendien zijn er bezwarende omstandigheden voor Christoffel Cieters fs. Gillis die daarom :

  " moet compareren met ongedekten hoofde ende op sijne knieŰn aldaer godt ende justitie vraeghen " ,

  " om zijn moetwilligheijt particulier exempel aen het gemeente verleent door het afschieten van een fusieckscheute " , ook heeft hij nog

  " begaen tot aenroepinge van de andere verweerders tot het begaen van de voorste fait interdicerende alle de selve verweerders dergelijke faictelickheden te committeren op pene van lijfstraffe "

  Voorders veroordeelt de rechtbank Jan De Pont en Christoffel Cieters fs. Theobaldus in de costen int regardt van Adriaen Cieters fs. Christoffel

  Aanwezig zijn op 30.06.1731 : de baljuw , Pieter Valcke , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer fs. Cornelis , Michiel RockelÚ , Louis Cools , Jan Lemmens , Gillis Van Vreckom en Cornelis De Smet leenmannen