1.

POLLARE

20ste PENNINGKOHIER van 1572 en 1573

De inleiding

 
 

 T E K S T G E D E E L T E  / 20 STE  P E N N I N G

 

" Wij scepenen PIETER PIERINS ende JAN VANDEN EECHOUTE schepenen vander prochie
   van pollaer certiffieren ende affirmeren dat wij gecommiteert hebben tot maken van desen
   cohier WILLEM VANDEN BOSSCHE , GILLIS DE BRAMAKER en JAN BEECKMAN de welcke
   in dit voorste cohier gestelt en gemaect hebben achtervolghende dinstructie daerop verleent
   en hebben dien volghende aenveert ende hier overghestelt alle die raporten en billette soe
  wel bij den pachters als proprietarissen huerlieder overghelevert ende gheexhibeert die sy in
  dit cohier getrouwelyck overghestelt gheextimeert en ghetauxeert hebben naer ons beste weten-
  theyt ende verstant sonder eenige differentiatie ofte faveur ende oock sonder dat sij weten eeni-
 ghe partyen van goedinghen verswegen ofte ghetuilleert te syne theurlier kennisse gecommen
 synde tverconden wij scepenen voorghenoempt hebben desen onderteekent op den 15ste
  meye anno LXXIII
 Hierna volgen de handtekeningen van Pieter Pierinq en Jan vande Eechoute
 
Het tekstgedeelte van de 20ste penning van 1572 is identiek. Het betrof dezelfde schatters en
ook dezelfde schepenen die het kohier van 1573 hadden bestatigd.
Aangezien de 20ste penningkohieren van 1572 opgemaakt werden op 9 october 1572 is er in
feite geen enkel verschil tussen beide kohieren voor de meeste personen.