De doodslag in Pollare van 1525

 

Registere van wettelycke brieven beghinnende den 12de februari 1526

Achtervolghende den paise zoeninghe ende voetval ghedaen by Jooris De Greeve binnen Denderwiendeke op de plaetse den 28ste decembris 1526 van den smete ende dootslaghe by den voorste Joorys inden persoon van Jan Trusse zaligher memorie


Eerst komt de beschrijving van de gebeurtenissen van die dag in Pollare ten huize van de weduwe Roelandt De Mol , aanwezig waren Jooris De Greeve , Jan Trusse , de pastoor van Pollare Jan De Ridder , Jan Douwe , Karel Pinaert , Joos Rampelberch en Pieter De Roock

Es waarachtich dat vergadert waren in ghezelscape op den 19de dach van meerte 1525 voor paesschen Jooris De Greeve fs. Joos ende Jan Trusse fs. Jans ten huisse van der
wedewen Roelans sMols binnen der prochie van Pollaer ende met hemlieder heer ghelande prochieaen van Pollaer Jan De Riddere fs. Jans / Jan Douwe fs. Jans  / Kaerle Pinaert / Joos Rampelberch fs. Jans / Pieter De Roock fs. Cornelis en de voorn. weeromme aldaer omtrent den 12de hueren in der noene de voorste Jooris De Greeve ende Jan Trusse

Er ontstond een geschil tussen Jooris De Greeve en Jan Trusse en Jooris De Greeve duwde blijkbaar Jan Trusse van de bank waarop deze met een stenen pot op Jooris zijn kop sloeg zodat dezes aangezicht onherkenbaar was van het bloed.

en de voors. Jooris De Greeve en Jan Trusse vielen in ghescille zo verre dat de voorn. Jooris De Greeve Jan Trusse vander bancke met zynen aerme ende daer id nam de voors. Jan Trusse eenen steenen pot ende smeet den voorn. Jooris metten zelven steenen potte twee wonden in zyn hooft als datmen daenzichte niet en bekende van den bloede

Hierna meende Jan Trusse het huis te verlaten maar Jooris nam een houwmes en stak Jan Trusse in de linkse zijde van de buik en na 14 dagen of 3 weken stierf Jan Trusse aan zijn verwondingen nadat hij het Heilig Oliesel had ontvangen

Daer id waende de voors. Jan uten huyse te gane en de voorn Joorys nam zyn haumes en gaf Jan Trusse een open wonde in zyn slincker zyde waer af de voors Jan es commende van levenden lyve ter doot id dat hij veertien nachten ofte drie weken onbegrepen van justen tyde gheleghen hadde en al trecht van der heligher wercken ghehadt hadde

En aldus verscheen Jooris De Greeve voor de schepenen van Wedergrate op den 7de februari 1626 en verzocht de meier en schepenen om de getuigen te horen waarop de meier en de schepenen zijn ingegaan en hebben onder eed de getuigen gehoord.

Van al welck voors saecken de voors. Jooris es commende voor meyer en scepenen vande lande van Wedergrate hier onder ghenoempt den 7de februari 1726 aldaer hij den zelven meyer en scepenen ghebeden heeft dat zy zouden willen doen informeren van de waerheyt van dies ter causen voorscreven zoude moghen ghebuert zyn . Soe ryst dat wy meyer en scepenen van de voorste lande inclinerende de voorste bede hebben ghehoort en gheexamineert de personen hier naer volghende tot welck elc van hem hebben ghedeposeert by huen eede die zy daer ome trefvelyc in onse presentie ten heleghen ghezworen hebben

Een eerste geuige was Jan De Wandele die verklaarde dat het slachtoffer vertelde wijl hij gekwetst lag dat het zijn fout was en dat men Jooris zou vergeven.  We moeten toegeven dat Jan Trusse een vergevingsgezind mens was !

Ten eersten Jan De Wandele out omtrent 33 jaeren deposerende dat hy Jan Trusse heeft hoeren zegghen ende syden binnen dat hy ghequest lach dat wel zyns zelfs Jans voorn. scult was ende dat ment den voorn Jooris zo oer zo hever vergheven zoude

Joos Aschman getuigde dat de stervende Jan Trusse toegaf dat hij Jooris De Greeve de eerste slag had gegeven en dat hij vroeg dat men Jooris De Greeve zou vergeven. Als 2 getuigen reeds bevestigen dat Jan Trusse de dader vergeven had zullen de schepenen wel mild gestemd geweest zijn.

Item Joos Aschman oud 60 jaeren verklaart onder ede dat hij Jan Trusse heeft horen zeggen dat hij " Joorys de Greeve den eersten slach gaf metten potte " en " dat ment Joorys vergeven zoude " .

De volgende getuigen waren de ongelukkige vredestichters die bij het binnenkomen zagen dat Jan Trusse op Jooris De Greeve lag en dat Jooris gekwetst was in die mate dat hij mismaakt was van het bloedverlies en zij hadden de kemphanen uit elkaar gehaald doch voordat Jan Trusse uit huis gewerkt was had Jooris De Greeve hem een steek gegeven met zijn mes zodat de arme Jan Trusse zijn ingewanden geraakt waren.

Item Jan De Ridder oud 35 jaar en Joos Rampelberch oud 29 jaeren deposeren by eede in abstentie van elc ander  dat als zy van buten inne quamen zo vonden zy Jan Trusse ligghende op Joorys De Greeve

en het getuigenis vervolgt dat Jooris gekwetst en gewond was en mismaakt door het vele bloed

daer de zelve Joorys ghequetst en ghewont was en van den bloede mesmaect was

en onze 2 getuigen hebben dan de vechters gescheiden en geprobeerd Jan Trusse uit het huis te krijgen maar Jooris nam zijn houwmes en gaf Jan Trusse de fatale steek?

de eene van den andern gescheeden en ze zouden Jan Trusse vyten huyse ghege maer doen nam de voornoemde Joorys zijn haumes en gaf Jan Trusse metten haumesse een open wonde in zyn slincke zyde zo dat dinghewant gheraect was

De volgende getuigen zijn Pieter De Roeck en Jan Douwe die zagen dat een bebloede Jooris De Greeve Jan Trusse de dodelijke messteek toebracht

Item Pieter De Roock out omtrent 20 jaeren en Jan Douwe fs. Jans oud omtrent 24 jaeren deposeren by eede in abstentie van elck ander dat zy zaghen de voors Jooris bebloet staen als zy in huys quamen en voort dat Jooris den voorn Jan Trusse den slach gaf metten thaumesse daer af dat hy Jan Trusse es commende van levende lyve ter doot

De volgende getuige is Karel Pinaert die meer bij de zaak blijft en vertelt hoe Jooris Jan Trusse van de bank duwde waarop Jan Trusse de andere op het hoofd sloeg met een stenen pot waarbij Jooris nogal wat bloed verloor en alhoewel hij blijkbaar nauwelijks nog uit zijn ogen zag was hij toch bekwaam genoeg was om Jan Trusse de dodelijke messteek te geven.

Item Kaerle Pinaert out 24 jaar deposeert onder ede dat Joorys stack Jan Trusse van de bancke met zyn aerme en daarop nam Jan Trusse een steenen pot ofte beecker en smeet den voers. Joorys in zyn hooft zo dat hy bloede zodat hij vyt zyn hooghen nauwelyck en zach en na een wyle tyts daer nam Joorys zyn haumes en slouch den voors. Jan Trusse in zyn zyde daer af hy comende es van levenden lyve ter doot

Hierna volgt de naam van de meier en van de schepenen.

Aldus gecompareert by Amandt De Backer , Gillis Jacomyns , Jan Van Vrechem , Jan Buyens , Jan Van Anckersborre en Jan Roosen scepenen van den voors. lande en Michiel Lambrechts meyer van de voors. lande op den dach en tyt als voren.