SCHEPENBRIEVEN ANNO 1752 omtrent NEIGEM


13.04.1753 : Gillis Lemmens fs. Jans schepenen van LvW verkoopt aan de Edele vrouwe en Baronesse van Ingelmunster en van lande van Wedergrate

verkoop aan Dheer Joseph François Madelein die de koop doet in naam van de Barones de Plotho des Heijlich Rijcx van den lande van Ingelmunster , Wedergraete e.a. :

een meersch in AP
- oost de Capellanie prochiael Gasthuys
- suyt en west vicoigne
- noort de Edele vrouwe cooperesse

groot 243 roeden en dit voor 46 S / roede boven een halve pistool voor een paar handschoenen voor de huisvrouw van de verkoper

De verkoper toekomend bij koop van Dheer Christianus Joannes Franciscus Vande Perre en dheer Henricus Vande Perre fs. Jacobus in jaar 1747 en gepasseert voor de schepenbank van LvW op 08.06.1747

Present : de meier , Jan De Boeck en Jan Courteaux schepenen


13.01.1752 : Catharina Van Vreckom jongedochter wonend tot Ninove met assistentie van haar zwager Carolus Telle verkoopt aan Hendrick Vanden Broecke :

een behuysde hofstede te Neijghen genaemt " den Keijser "
- oost den kerckwegh
- suyt Sr. Gillis Van Vreckom met sijn hofstede
- west ter Plaetse
- noort ter Sraeten

groot 85,50 roeden

dit voor 525 R courant boven de last van 3 schelen 7 deniers en 1 cappoen sjaars aen den heere van LvW
ook met scheel ende 8 deniers sjaers in proffijte van de kercke van Neijgen

alle personen vermeld in deze akte konden schrijven

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Judocus Mertens schepenen


13.01.1752 : Hendrik Vanden Broecke erkent een rente aan Catharina Van Vreckom jongedochter wonend in Ninove en dit wegens het kapitaal van 425 R courant / aan 4 % / beseth op :

sijn hofstede genaemt " de Keijser " , zie supra

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Judocus Mertens schepenen


DE BELASTINGONTVANGER STELT BORG IN AALST

07.03.1752 : Borgstelling door Sr. Joannes Constantinus Stevens de oude , insetenen van Aelst :

doet de ontvangst van de belastingen voor DW , NG , PL en AP-Eychem van jaar 1751 tot en met 1756 en hij stelt als onderpand hiertoe

Zie voor de volledige beschrijving van zijn onderpand Denderwindeke anno 1752 , wettelijke passeringen


20.04.1752 : Michiel De Weghe fs. Pieters verkoopt aan Adriaen Bogaert opsetenen van Meerbeke :

partij land op het Steent
- oost Hendrik Bogaert
- suyt Frans Walraevens
- west het gescheede van Neijgen en Meerbeke
- noort den cooper

groot 83 roeden volgens het lantboeck

( zie landboek nr. III n° 38 )

welke partij in pacht wordt gehouden door Jan D'Hont tot en met Kerst 1752

deze verkoop is gebeurd voor 130 R 14,5 S boven 28 S ten gelaege

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan Courteaux schepenen


De 4 kinderen van wijlen Sr. Joannes De Weghe verkopen een partij land , zie landboek nr. III n° 39

( Joannes De Weghe had één zoon en 3 dochters , de zoon heeft op zijn beurt 2 dochters )

20.04.1752 : Voor Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke en voor Dhr. Anthonius Franciscus Josephus Van Vaerenberch greffier van den laethove van Sinte Pieters geenclaveert binnen de prochie van Meerbeke :

1) Juffrouw Joanna Christiana De Weghe x Mr. Alexander Spaenoge haar man insetenen van Meerbeke
2) Adriaen Niels als maternele voogd over de 2 minderjarige weeskinderen van wijlent Sr. Jacobus Ferdinandus De Weghe met name Joanna Catharina De Weghe en Theresia De Weghe
3a) Carolus Van Oudenhove fs. Jan Baptiste en van wijlen Joanna Francisca De Weghe insetenen van Welle
3b) Maria Van Oudenhove x Jan De Schepper allen insetenen van Welle
3c) Carolus Van Oudenhove en Jan De Schepper hun sterk makend vor de minderjarige wees Joanna Niest fa. Albert en van de voorste Joanna Francisca De Weghe

verkopen samen aan Adriaen Bogaert fs. Jans x Marie Van Bont opsetenen van Meerbeke :

de voorste Joanna Christina De Weghe x Alexander Spanoghe over de helft in 84 roeden land in Neigem op het steent palend int geheel
- oost Hendrik Bogaert
- suyt Peeter De Weghe
- west de prochie van Meerbeke
- noort de gemelden Spanoghe

en hun eensdeels competeren uit hoofde van wijlent Sr. Joannes De Weghe en voor de andere helft bij coope bij hun gedaen jegens Joanna Catharina De Weghe fa. Jans volgens contract van 28.10.1751

Item de voorste Adriaen Niels als momboir over de weesen van de voorste weesen van Sr. Jacobus Ferdinandus De Weghe over het 1/4de deel in de voorste 84 roeden en aan de weesen competerend uit hoofde van hun grootvader wijlent Sr. Joannes De Weghe

Item Carolus Van Oudenhove , Marie Van Oudenhove en Jan De Schepper en hun sterk makend over de minderjarige wees Joanna Niest ook over 1/4de van de gemelde 84 roeden ook uit hoofde van hun grootvader de gemelde Sr. Joannes De Weghe

Welke partij in 1716 aan Jan De Weghe is toegekomen voor zijn pretentie van 60 R ten laste van het geabandonneerden sterfhuis van wijlent Nicolaes Walraevens in Gooik

De huidige verkoop is gebeurd voor 147 R courant en 3 R 17 S ten gelaege en 3 R 10 S voor de oncosten en is gebleven op de voorste kopers als hoogste bieders

Present : zie supra


20.04.1752 : Mr. Alexander Spaenhove x Jo. Joanna Christina De Weghe insetenen van Ninove verkopen aan Adriaen Bogaert fs. Jans x Marie Van Bondt :

33 roeden land op het Steent
- noort Pieter Van Eesbeke
- oost Henderik Bogaert
- suyt de erfgenamen van wijlen Sr. Jan De Weghe
- west de prochie van Meerbeke

dit voor 40 S courant / roede

welke partij in pacht wordt gehouden door Joannes Appelmans voor 30 S sjaars

Door de verkopers gekocht bij publieke verkoop van de generaele hoirs en erfgenaemen van wijlen Sr. Joannes De Weghe anno 1744

Present : zie supra


04.05.1752 : Vrijwillige verkoping ten verzoek van Jan De Ro fs. Floris uijt crachte van procuratie aan hem verleent bij

- Marie De Ro fs. Jans religieuse novitie int clooster genoemt de Roose geplant in Jericho te Brussel
- Pieter Cowie x Pieternelle De Ro wonend tot Ninove
- Theresia De Ro jongedochter bij competente ouderdom

en doen publiek verkopen 4 distincte partijen soo landt , bosch ende meersch gelegen binnen Neijgen , Goeyck ende Lieferingen :

1) de helft van 6 dachwant Xlant in Goeyck op de Wanschoof
- oost Sr. Louis Cools
- suyt en west den Grave van Hornes
- noort de weduwe Max. Vander Meeren fs. Jans met de wederhelft

belast int geheel met 4,5 sisters haver jaarlijcx aen den heer Baron van Goeyck

naar Andries Vander Meiren voor 35 S / roede

2) partij meersch in Neijgen groot 150 roeden salvo justo
- oost sheeren straete
- suyt de bieseketse
- west de Molebeke
- noort Adriaen Notaert

belast aan de heere baron met 7 oorden onlosselijcke rente

is gebleven op Carel Agneessens voor 38 S / roede

Zie landboek II nr. 75 , een meers groot 153 roeden en eigendom van Jan De Ro in Gooik

3) en 4) zijn niet verkocht

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer , Jan Courteaux en Jan Snel schepenen


08.05.1752 : Sr. Michiel De Becker x Joe. Elisabeth Mertens fa. Jans en van Jo. Joanna Overdijn opsetenen borger der stad van Brussel :

heeft opgelicht en in contante penningen ontfangen te hebben uyt handen van Dhr. Joannes Vander Mijnsbrugghen oud-baljuw van Wedergrate een somme van 90 R capitaels wesende het capitael gelocht bij Jan Van Stalle fs. Adriaens opsetenen van Neijghen uit handen van Jan Mertens fs. Francis als vader en voogd over zijjn minderjarige zoon Judocus Mertens wesende alsdan ende alsnoch uytlandigh volgens akte van 27.03.1739

Ook een som van 24 R corant en dit van croisen van rente en betaald aan de baljuw door Jan Van Stalle fs. Adriaens

Welke totale som van 114 R de comparant heeft ontfangen en hiervoor zal betalen aan Judocus Mertens ofte zijn hoirs een obligatie van 4,5 R sjaars

Getuige is Philips Weverbergh tot Ninove als borg over de comparant

Present : de meier , burgemeester en Jan De Boeck schepenen


18.05.1752 : Jan De Ro fs. Floris bij procuratie van :

Marie De Ro fa. Jans notitie in het clooster genoemt " de Roose geplant in Jericho " te Brussel verkoopt aan Gillis Wauters fs. Philips :

160 roeden land opt Groot Oosteijcken
- oost Pieter De Boeck
- suyt de gescheede van Goeyck
- west de goederen van den heere baron van Wedergraet
- noort Quassaert block

dit voor 275 R 12,5 S

Present : de meier , burgemeester , Jan Snel schepenen