SCHEPENBRIEVEN ANNO 1751 omtrent NEIGEM04.03.1751 : Christiaen Lippens x Joanna De Leeman hebben in 1748 opgelicht van Joos De Dobbeleer x Pieternelle Buckens opsetenen van Onse Lieve Vrouwe Lombeke de som van 300 R courant / de schellingen tot 7 stuivers / dit aan 5 par cento / beseth op :

Nota : te weten dat als de jaarlijkse intrest betaald wordt binnen de 6 weken na de vervaldag dat de rente dan slechts 4 % bedraagt en anders blijft ze aan 5 %

1) hun behuysde hofstede te Neijgen groot 1 dachwant             ( zie landboek deel II nr. 62 )
- oost de Capelrije van Neijgen
- suyt de Molenbeke
- west den keijts
- noort de strate

2) 119 roeden weide
- oost den baljuw van Wedergraet
- west de Cappelrije Casterael
- suyt het losgat
- noort de edele vrouwe Baronesse

3) 1/2 dw. lants aen de Baggaerden
- oost de kercken ofte armengoet van NG
- west Justus De Motte
- noort en suyt de edele vrouwe Baronesse

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Geeraert Van Assche burgemeester, Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen  osot Jacobus Walravens

Marge : deze rente is gelost door Christiaen Lippens aan Joos De Dobbeleer in 1756


01.04.1751 : Pieter De Boeck weduwnaar geassisteert met Jan De Boeck sijnen vader ter eendere ,
Maria Theresia Galmaert dv. Martinus jonge dochter geassisteert met Peeter De Leeman haeren stiefvader ter andere

zullen een huwelijkscontractact antenuptieel maken te weten :

1) Jan De Boeck schenkt aan zijn zoon :

a) sijn behuysde hofstede in Neijgen aen de Plaetse genoemt " den Rooden Leeuw "
- voren aen de plaetse
- suyt dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen
- west de Molenbeke
- noort dhoirs Guilliam Eijlenbosch

groot 1 dachwant salvo justo

b) 3 dw. land in Liefferingen op het Liefferingenvelt
- oost Jan Walraevens
- west dhoirs Jan Van Vreckom
- noort Sr. Gillis Van Vreckom
- suyt de weesen van Maximiliaen Vanden Haute

c) 1 dw. land in Goycke op het Moijevelt
- oost Louis De Mon
- west Louis Cools
- noort Adriaen Vande Perre
- suyt N.N.

d) 1/2 bunder land in Goycke op het Cruysvelt
- oost Jacobus Walravens
- west Christiaen Leemans
- noortoost de Brusselstraete

e) 2 dw. lant in Goycke
- oost Louis Cools
- west Andries Van Kelecom
- suyt de weduwe Maximiliaen Vander Meeren
- norot Jan De Groote als pachter

f) 3 peerden , 3 veulens , 6 koebeesten , 4 renders , 2 verckens , alle meubilaire effecten in den selven huyse met alle de vervoetheden in de landen

De donateur wenst alleen te behouden " sijnen vrijen ende liberen uytganck ende woonste in de gegeven huyse " , mitsgaders sijn onderhout sijn leven lanck enz.

Mocht Pieter De Boeck komen te overlijden zonder lichamelijke hoirs zal de bruid de volle tocht behouden voor de tijd van 20 eerstkomende jaren na de dood van haar man

redactie : Pieter De Boeck was de enige zoon van Jan De Boeck
redactie : Pieter De Boeck zal in 1811 overlijden als echtgenoot van Maria Theresia Galmaert

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer


10.08.1751 : Pieter Frans Bernaert opsetenen van Neijgen verkoopt aan Gillis Wauters ook opsetenen van Neijgen :

de helft van 227 roeden land op het Cleijn Oosteijcken
- oost dhoirs Gillis Buydens met het wederdeel
- suyt de heer baljuw ofte de baene
- west den bosch van dhoirs Maximiliaen Vander Meeren
- noort den edelen heere baron van desen lande

deze partij toekomend aan de verkoper bij koop jegens Carolus Telle x Maria Theresia Van Vrechem op 17.07.1749

zie landboek deel I nr. 19

Present : Martinus Vierendeels officier loco de meier , Gillis Lemmens en Jan Boeck schepenen


16.09.1751 : Justus Egidius Des Motte fs. Martinus verkoopt aan Sr. Joseph François Madalin secretaris van de Edele vrouwe Baronesse van Ingelmunster , Wedergrate e.a. en in naam van de Barones deze koop accepterende :

212,50 roeden meersch in Neijgen
- oost de Gansestraete
- west cloostergoet van Vicoigne
- noort de Edele Baronesse

Zie landboek nr. II nr. 48

dit voor 46 S / roede boven nog een 1,5 pistool voor een paar handschoenen

de meers was aan de verkoper toekomend bij donatie gedaan door wijlen zijn vader Martin Des Motte die deselve op zijn beurt verkregen had bij coope van Jan Vander Eecken x Anna Steenmeijtsers en van Jan Vanden Eijnde fs. Jacques inwoonders van Meerbeke op 01.03.1714

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Ghijsbrecht Haegeman


23.09.1751 : Pieter Frans Bernaert verkoopt aan Adriaen Notaert x Anna Abbeels , allen opsetenen van NG :

een behuysde hofstede int gehuchte te Bevinghen van oudts genoempt " de Rouckenburgh " groot omtrent 75 roeden
- oost de cueregoederen van NG
- suyt den edelen heere baron van NG
- west de keijtse ofte cheijns van den heere baron in gebruik bij Adriaen Van Laethem
- noort de strate

de huijsstede is de verkoper competerende uit hoofde van :

1) koop van de helft bij Carel Huygens x Anthonette Baetens fa. Philips en Adriaene De Moort weduwe Gillis Lissens op 08.11.1736
2) koop van de andere helft jegens Guilliam Lissens , Peeter De Cooman x Adriaene Lissens op 17.11.1741

Zie landboek kaart II nr. 2 en nr. 3

deze koop is gedaan voor 900 R courant en daaronder begrepen de hoppestaecken , boonperssen en amelioraties en dit zowel op de hofstede als op de gehuurde goederen bij de verkoper in gebruik

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen


23.09.1751 : Justus Des Motte fs. Martin verkoopt aan Adriaen Notaert x Anna Abbeels :

1) het 1/4de deel van een meersch binnen NG aen de Ganssestraete palende het voorste 1/4de deel
- oost Jan De Maeseneer causa uxoris
- suyt de Gansestraete
- west den edelen heere baron
- norot de volgende partije

groot over het 1/4de paert 41,75 roeden

is belast aan de heere baron met rente van 3 cappoenen 4 schelen parisis en dit over de geheele partije

De verkoper toekomend bij coope jegens Carolus Telle x Maria Theresia Van Vrechem op 17.06.1749

zie landboek II nr. 46 voor deze meers

2) partij meers in DW groot 2 dachwant gemeijnelijck genoempt " de Drooge weijde "
- suytoost den edelen heere baron van LvW
- suyt de abdijgoederen van Vicoigne
- west Geeraert Lemmens

is belast met onlosselijcke rente van 5 cappoenen en 5 groten sjaers aan het Beneficie van de Scholasterije ende Collegiale kercke van Meerbeke

en is alleen belast met losrente van 200 R ten profijte van Sr. Albertus Platteborse causa uxoris

De koop is gedaan voor de som van 292,50 R courant

Present : meier , Guillielmus Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve , Jan De Maeseneer schepenen

Ook onder Denderwindeke geplaatst


23.09.1751 : Adriaen Notaert x Anna Abbeels erkennen een rente aan de baronesse van Ingelmunster e.a. en dit over de ontfangen somme van 900 R courant van de heer Sr. Joseph François Madalein secretaris van de edele vrouwe baronesse van Ingelmunster / de ducaton gerekent tot 3,5 R / en dit aan 3,75 % / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede groot 75 roeden
- oost de pastorije
- suyt de abdije van Cauwenbergh
- west de straete
- noort de Papenkeijts

2) een meers groot 150 roeden
- oost de Gotestraete
- suyt dhoirs Jan De Ro in Goyck
- west de Meulebeke
- noort Joos Schoonjans

3) het 1/4de paert van meersch in de Gansestrate , zie supra

4) 2 dw. meersch in DW genoempt de Drooge weijde , zie supra

5) een hofstede groot 75 roeden te Bevinghen genoempt " de Rouckenburgh " , zie supra

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen

Marge : anno 1769 heeft Hieronimus Notaert deze rente gelost


31.12.1751 : Adriaen Buydens fs. Gillis ingesetenen van Brussel verkoopt aan Pieter De Boeck fs. Jans sijnen halven broeder x Theresia Galmaert :

1) 1/4de paert van 145 roeden lants in DW opt Kessenbeke
- oost de Brusselstraete
- noort de Scholasterije van Meerbeke

( zie landboek van Denderwindeke nr. 2305 )

2) 1/4de van een bosch in DW opt selve velt groot 66 roeden
- oost de voorste Scholasterij
- west de kercke van Neijgen
- noort met het wederdeel Jan De Boeck

belast aan de capelanie van Neijghen int geheel belast met 1,5 R sjaars

( zie landboek nr. 2203 )

3) 1/4de  van 32 roeden in een meerdere partije gelegen in Neijghen in de Froonenmeersch

4) 1/4de van 43 roeden bosch in Neijghen op het Steentien
- oost den edelen heere van LvW

5) 1/4de van 66 roeden land in NG op hetzelfde Steentien
- west Nicolaes Van Opdenbosch
- oost den heere greffier van Meerbeke

6) 1/4de van 111 roeden bosch in NG gemeenelijck genoempt den Dickenbosch
- westnoort de weesen van Jan Baptiste Segers
- oostsuyt de Capelanie Casterael

7) 1/3de paert van 228 roeden land in Gooik op het Moijenvelt
- oost Louis Cools
- west de weesen Reinier Pappaert

8) 1/8ste paert van een partij meersch in NG gemeenelijck genoempt " den Dierencoop " groot int geheel 169 roeden
- osot en suyt dhoirs Jan Walravens ofte het gescheede van Goycke en Neijghen
- west de beke
- noort Martinus Buydens met de wederhelft

dit alles voor 250 R courant

Ondertekend door Adriaen Buydens , Maria Joseph Van Rossem , Pieter De Boeck en Theresia Galmaert

Present : de meier , Jan De Boeck en Jan Courteaux schepenen


31.12.1751 : Virginia Vanden Abbeelen weduwe van Pieter Pappaert insetenen van NG met Gillis Van Vreckom als verkoren voogd verkoopt aan Pieter De Boeck fs. Jans :

partij Xlant op de Waenschoof groot 150 roeden
- oost de edele vrouwe van Wedergrate
- west de hoirs Jan De Ro
- suyt de groenen wegh maeckende het gescheede van Goeyck ende Neijgen
- noort het cloostergoet

( zie landboek van Neigem nr. 37 )

dit voor de som van 32 S / roede boven de heerlijke renten en die bedragen jaarlijks omtrent 2 R

Merkwaardig genoeg kan de verkoopster niet schrijven

Present : zie supra