SCHEPENBRIEVEN ANNO 1742 omtrent NEIGEM22.02.1742 : Cornelis Willekens x Anna Pauwels tevoren in huwelijk met Gillis Barbé transporteren aan Guilliam Lissens op 14.11.1741

de helft van seker huys en erfve groot in gronde 180 roeden in Neygen int gehuchte te Bevingen
- oost de meersch van den heere van de LvW
- suyt den keijts en de Capelle van Bevingen
- west de straete
- noort de wederhelft competerende de weesen van Gillis Barbé

dit voor 78 R courant

en is belast met rente van 9 R sjaars in profijte van Peeter D'Hauwe

Present als getuigen waren Hendrick Mertens en Peeter Bernaerts

Hierbij wordt op heden dit transport bevestigd

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jan Thienpont en P. Mertens en Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Redactie : zie landboek van Neigem deel III nr. 9 waar deze hofstede vermeld staat als eigendom van Gillis Barbé , red.


08.03.1742 : Verzoek door Gillis Heymans en Jan Kestemont als voogden paterneel en materneel van de 3 minderjarige wezen van wijlen Jacobus Heymans x wijlen Barbara Kestemont beiden overleden in Neigem :

wensen te verkopen een behuysde stede met de edificien van een huis staande op een partij cheijnspacht van de Cappelrije van het Casteel groot omtrent 60 roeden
- oost de voetweg
- zuid de beek
- west Nicolaes De Saeger
-- noord de straat

belast met jaarlijkse cheijns van 4 R sjaars ,
belastaan de Edelen heere baron van LvW met heerlijke rente van 8 schelen 6 deniers

en wensen dit te verkopen dit aan Judocus Heymans voor de som van 150 R courant

Zie landboek van Neigem kaart II nr. 65

De baljuw en schepenen geven de toestemming


08.03.1742 : Gillis Heymans en Jan Kestemont verkopen als voogden over de 3 minderjarige wezen wijlen Jacobus en Barbara Kestemont aan Judocus Heymans fs. Jacobus

De behuijsde hofstede op de cheijns , zie supra

Present : de meier , Martinus Lemmens ,Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Lemmens schepenen


12.04.1742 : Verzoek door Jan Van Stalle als houder ten sterfhuize van Maria De Coene overleden in Neygen , met 2 minderjarige kinderen

Te weten dat hij een behuisde hofstede heeft verkregen van dhoirs Overdeijn , gelegen op de Plaetse groot 80 roeden
- oost den suppliant met het ander goet van het sterhuys
- suyt de beke
- west dhoirs Martinus De Motte
- noort de Brusselstrate

op last van kapitaal van 90 R courant aan dhoirs Overdijn an 3,5 R sjaars en met rente van 200 R in kapitaal aan Jan De Boeck aan de penninck XX

En daar de suppliant hertrouwd is en een huis heeft gebouwd in de prochie van Kester in de provincie van Henegauwe wenst hij de de hofstede te verkopen met toestemming van Joos Van Stalle en Joos De Coene als VP en VM aan Jan De Boeck voor 400 R courant

Antwoord van de schepenen :

Ze gaan akkoord met de verkoop doch ze wensen dat er een openbare verkoping dient te gebeuren , " mits een behoorlijck sondaeghs kerckgebot sondagh naestcomende " met insertie van de coopsomme ten desen vermelt ,

Zodat iemand eventueel een hoger bod kan doen

En dat de verkoop zou plaatsvinden ten huize van Judocus Heymans alwaar de ordinaire vierschaar wordt gehouden

Jan De Boeck koopt de hofstede , zie supra , van Jan Van Stalle als houder van het sterfhuis van Maria De Coen en als vader en voogd van zijn minderjarige wezen

De koopsom bleef 400 R , dus heeft niemand hoger geboden

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Peeter Mertens schepenen


12.04.1742 : Jan Van Stalle x Anna Maria De Maeseneer verkopen aan Hendrik Uytterspruijt x Petronella De Vidts :

een behuysde hofstede in Neygen groot omtrent 30 roeden
- oost wed. Claude Legrande
- west de beek
- zuid de verkopers
- noord sheren strate

belast aan heere van LvW met heerlijke rente van omtrent 1 S sjaars

Dit voor de som van 150 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester en Gillis Lemmens schepenen


26.04.1742 : Hendrick Uyterspruijt erkent een rente aan de weese Judocus Ollier , dit over de som van 100 R 11 S courant competerende aan Judocus Ollier sijnen behouden schoonsone , dit bedrag is gesproten u het gedcreet gedaan bij Jean Frans De Mulder tot laste van Andries Ollier des s'weesen vader

Hendrick U. belooft te betalen een jaarlijkse rente van 9 pond parisis / beseth op :

sijn behuysde hofstede in NG op de Plaetse groot omtrent 30 roeden
- oost Claude Le Grande
- suyt de Molenbeke
- west Jan De Boeck
- noort de Brusselstraete

Marge : Judocus Ollier fs. Andries heeft deze rente getransporteert , de tekst is slecht leesbaar

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens schepenen