SCHEPENBRIEVEN ANNO 1741 omtrent NEIGEM


23.03.1741 :  Frans Van Bossuyt fs. Jans verkoopt aan Judocus Heymans :

1 dw. land deel van een meerdere partij van 132,50 roeden land in nG genoemt " den Cooreman "
- oost de weduwe Hendrik Van Bossuyt
- suyt de Brusselstrate
- west den heere baron van LvW
- noort Pieter Neels

zie landboek van Neigem deel II nr. 87 en daar bij de weduwe Jan Van Bossuyt

belast int geheele aan de kerk van Neijghen met een onlosselijcke rente van 14 S sonder meer

de partij competeert aan de verkoper uit hoofde van de verkaveling van wijlen zijn vader en moeder

deze koop is gebeurd voor 21 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Gillis Lemmens schepenen


16.11.1741 : Guilliam Lissens insetenen van NG en Pieter De Cooman x Adriana Lissens verkopen aan Peeter Francis Bernaert opsetenen van Neigem :

de helft van een behuysde stede in NG te Bevingen van oudts genoempt " den Rouckeberghe " int geheel groot 75 roeden
- oost de curegoederen van NG
- suijt den heere baron
- west den cooper met gelijck wederdeel
- noort de straete

dit voor 70 R courant

Present : de meier , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


29.12.1741 : Guilliam Sorgeloos x Jenne Mis krijgen door donatie inter vivos van Pieter Delhaise

Pieter Delhaise actueel wonend in Neijgen welke impotent ofte sieckelijck van lichaem , sijne sinnen memorie en verstant volcomentlijck machtigh schenkt wegens de liefde en affectie die hij is draegende aen Guilliam Sorgeloos x Jenne Mis schenkt daarom :

2 pluymen bedden , 2 spaensche sargiern , 2 paer laeckens , 2 hemdens , 2 kleederen wesende de eene een laecken het andere een jaspeen
Item 2 kisten , 1 schapraije , 1 ledicant

Item de som van 700 R courant

Item de helft van het kapitaal van 100 R courant en is obligatie van 5 R sjaars ten laste van Guilliam Sorgeloos met croisen van 1 maand 19 dagen
Item de helft van het kapitaal van 400 R wisselgelt aan 20 R sjaars ten laste van Gillis Sorgeloos x Joanna Agneesen inwoners der baanderij van Gooik met croisen
Item de helft van het kapitaal van 150 R wisselgelt aan 7,5 R sjaars ten laste van Jan Lorain ook opsetenen van Gooik met de croisen
Item de helft van 266 R 13 S " kerckwisselgelt " ten advenante van 13 R 6,5 S ten laste van Jan Sorgeloos x Petronella Vander Rick ook opsetenen van Gooik met croisen

op de belofte van Pieter Delhaise te onderhouden zijn leven lang

Hierbij is zijn vorig testament gemaakt in OLV Lombeek anno 1734 geannuleerd

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Redactie : volgens de parochieregisters overleed Pieter Delhaise viduus Anna Sorgeloos op 30.11.1741