SCHEPENBRIEVEN ANNO 1739 omtrent NEIGEM

Wedergrate nr 386
 


24.01.1739 : Openbare verkoop door de familie Overdeijns :

24.01.1739 in Brussel : Ten overstaan van Jan Mertens en Michiel De Backer , Elisabeth Mertens en Maria Overdeijns weduwe van Sr. Jan Dansaert allen borgers der stad Brussel doen publiek verkopen met den heerlijcke stockslaeghe :

een behuysde hofstede met de edifitien van huysingen , schueren en stallen gelegen in NG groot in grond 82 roeden
- oost Jan Simon causa uxoris
- suyt de Molenbeke
- west de weeskinderen van Martin Des Motte
- noort de Brusselstrate

Welke hofstede belast is met rente van 6 R sjaars ten proffijte van Sr. Jan De Boeck die de koper op aftrek van zijn koopsom tsijnen laste zal nemen over de grond en op de hofstede verminderd met het paert en deel in voorste behuysde stede dat aan de weese van Judocus Mertens fs. Jans die " uytlander " is

de verkoop gebeurde voor 395 R sterk wisselgelt zonder de XXste penning

Koper is Jan Van Stalle

Present : de meier , burgemeester , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck en Adriaen De Mol schepenen


27.03.1739 : Jan Van Stalle fs. Adriaens opsetenen van NG x Maria De Coen kennen ontvangen te hebben vn Jan Mertens fs. Francis opsetenen en borger van Brussel en vader en voogd van zijn minderjarige zoon die uitlandig is achtergelaten bij Joanna Catharina Overdeijn zijn gewezen huisvrouw :

de som van 90 R courant welke Judocus Mertens fs. Jans toekomt uit hoofde van zijn overleden moeder , hiervoor rente van 3,5 R courant / beseth op :

de voorste gekochte hofstede en grond gelegen in NG - zie supra -

Present : de meier , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen


27.03.1739 : Jan Van Stalle fs. Adriaens opsetenen van NG erkent rente aan Jan De Boeck fs. Jans moderne schepenen van LvW over de som van 200 R courant / 20ste penninck / en hiervoor rente van 10 R sjaars / beseth op :

80 roeden behuysde hofstede - zie supra -

Present : zie supra


15.04.1739 : Pieter Neels x Marie Vanden Broecke opsetenen van Meerbeke schenken met warme hand aan Gillis Vanden Broecke fs. Jans hun neve en oock opsetenen van Meerbeke in vergelding van vele goede diensten en ook om de " groote liefde ende affectie " en geven bij donatie inter vivos :

een hoplochtinck en hopnast , groene en drooghe catheijlen daerop staende gelegen binnen Neijghen groot in grond 150 roeden salvo justo
- oost Frans De Vlemonck
- suyt en noort de strate
- west het kerckhof aldaer

Deze hoplochting wordt aldus niet meer betrokken in hun nalatenschap en gaat exclusief naar Gillis Vanden Broecke fs. Jans

Zie landboek van Neigem deel II nr. 34

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan de Boeck schepenen