SCHEPENBRIEVEN ANNO 1738 omtrent NEIGEM

Wedergrate nr 386
 


30.10.1738 : Martin De Motte opsetenen en oudt-schepenen van Neijgen erkent ontfangen te hebben van Adriaen Pleck fs. Pieters vooght materneel van de weeskinderen achtergelaten bij Joanna Pleck gewezen huisvrouw van Martin De Motte :

de som van 100 R courant die competeert aan Josephus en Catharina De Motte kinderen van wijlen Joanna Pleck uit hoofde van hun grootouders Pieter Pleck en Elisabeth D'Hauwer en daar also deselve minderjarige wezen " in aet ende dranck sijn van hem comparant " belooft de comparant na " hun selfs wordinghe " hun daarvoor te betalen de jaarlijkse intrest van 5 R sjaars waarvan het eerste jaar zal ingaan " naer de selfswordinghe van sijne weesen "

Redactie : de term " selfs wordinghe " is m.i. de meerderjarigheid

Bovendien heeft Sr. Rockelé zich borg gesteld over Martin De Motte

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen

Marge : op 26.01.1751 heeft Justus De Motte lezing gedaan van het feit dat :

op 16.11.1743 is door Martin De Motte vader betaald aan Josephus De Motte en Catharina De Motte de som van 96 R die hij heeft geprofiteert uit het sterfhuis van Pieter Pleck en Elisabeth D'Hauwer grootvader en grootmoeder van Josephus en Catharina


12.12.1738 : Jan Simon fs. Niclaes opsetenen van Neijghen stelt zich " borghe principael " voor :

Pieter De Vleeschauwer
Catharina De Vleeschauwer x Sr. Adriaen Jacobs
Juffrouw Anna Maria De Vleeschauwer begijntje in het begijnhof tot Brussel

dit als eisers in een proces tegen heer en Mr. Petrus Raellen advocaet en suppost van den Raede van Vlaenderen

Present : F.J. Van Ypersele


18.12.1738 : Jacobus Van Hasselt fs. Jans opsetenen van DW erkent dat hij " metten heerlijcken stockslagh " heeft gekocht van de Armen van Neijgen en erkent hiervoor een rente

een coorenwintmolen met de meulensteenen en alle edifitien daer aen clevende gelegen op het Hautemvelt
- oost en noort de strate
- west het Hautemvelt

en dit voor 1775 R courant

Hiervan heeft de koper betaald de som van 800 R courant en heeft ook verkend een obligatie van 200 R courant en belooft over het restant te betalen een rente van 31 R courant jegens den penninck XXV en dit over het resterende kapitaal van 775 R

Deze rente is bezet op de voornoemde windmolen

Present : de meier , Jan De Boeck , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen

Marge : door ons Proviseurs van de Armen van Neijgen is ontfangen uit handen van Joncker Nicolaas Franciscus Vander Noot heer van Kelfs die betaald over Jacobus Van Hasselt de som van 775 R en hiermee is de rente gedood.
Ondertekend door R. Lemmens pastoor in Neijghen , Jacobus Oeriens , J. Vander Mijnsbrugghen , Jan De Boeck en Gillis Lemmens en F.J. Van Ypersele greffier en dit op de 21ste meerte 1744

Redactie : ik heb dit ook onder Denderwindeke geplaatst