SCHEPENBRIEVEN ANNO 1737 omtrent NEIGEM

Wedergrate nr 386

Betreffende de Dansaert-Vlaming in Brussel


24.01.1737 : Judocus Van Stalle fs. Jans opsetenen van Goeyck x Catharina Crispeels fa. Denijs erkennen een rente aan de kerk van Neigem en competerende de Capelrije Casterael van denselven lande over de som van 224 R welke deselve Cappelrije competeerde tot laste van den huyse en erfve van Moran Wangon x Elisabeth Van Bossuyt ontfangen uit handen van Heer Petrus Vander Borght pastoor van NG en dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw van LvW en beloven te betalen een rente van 9 R sjaars , is rente aan de penninck XXV , beseth op : ( Wedergrate nr. 385 folio 226 )

Mede gecompareert is Ursmarus  Segers x Barbara De Mel te vooren weduwe van Denijs Crispeels woonachtich in Lerbeek in Brabant en stelt sich borge principael voor de voorste somme van 224 R

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valck , Gheeraert Callebaut en Jacobus Oeriens schepenen


27.08.1737 : Sr. Gillis Van Vrechem stelt bij procuratie dat in Brussel voor notaris Douseleth zijn verschenen :

Juffrouw Elisabeth Vander Belen leste weduwe van wijlen Sr. Judocus Overdeijn poorteresse van Brussel heeft met warme hand gegeven aan

1) jouffvrouw Maria Overdijn x Sr. Joannes Dansaert borgher der stadt Brussel haar swaegerinne over de helft

2) de weeskinderen achtergelaten bij wijlen Jouffvr. Joanna Catharina Overdijn x Sr. Jan Baptiste Mertens insgelijks borger van Brussel met name Judocus en Elisabeth Mertens over de andere helft

te weten :

al haar recht " soo van eijgendom als tochte " in de volgende artikels

1) in een behuysde stede in Neijghen palende int geheel
- oost Jan Simon
- suijt de beke
- west . .
- noort de straete

groot 80 roeden salvo justo

2) in een ander stede in voorste Neijgen palende int geheel
- oost de voorseijde hofstede
- west " de Wildeman "
- suijt de beke
- noort de straete

groot int geheel 38 roeden

3) in een stedeken genoempt " den Wildeman "
- oost de lest voorseijde partije
- suijt de beke
- west de stede genoempt " de Swaene "
- noort de straete

en is groot 35 roeden salvo justo

Present : de meier ,  Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


27.08.1737 : Sr. Joannes Dansaert insetenen van Brussel x Juffr. Maria Overdijn mitsgaders Sr. Jan Baptiste Mertens ook insetene van Brussel en als vooght over sijn 2 kinderen bij hem geprocreeert met wijlent Juffr. Catharina Overdijn met name Judocus en Elisabeth Mertens verkopen aan Martin Des Motte opsetene van NG ten behoeve van zijn 3 kinderen uit zijn 1ste huwelijk met wijlent Catharina De Clooter als te weten Joanna Catharina , Margareta en Justus Egidius Des Motte :

1) onbehuysde stede te Neijgen groot 38 roeden
- oost de vercoopers ander erve
- suyt de beke
- west de volgende partije
- noort de beke

2) een onbehuysde stede genoempt " de Wildeman "
- oost de voorgaende partije
- siut de beke
- west des coopers behuysde stede
- noort de straete

groot 48 roeden salvo justo ( de grootte is quasi onleesbaar in deze akte )

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen


19.09.1737 : Jan Dansaert insetenen van de stad Brussel x Jouffr. Marie Overdijns hebben ontfangen van Jan De Boeck oud-schepenen van de prochie van Neijgen de som van 100 R wisselgelt / de schellinck tot 6 stuivers / en hiervoor rente van 6 R courant sjaars / beseth op :

de helft van een behuijsde hofstede in Neijgen met de helft van de edificien daerop staende waarvan het wederdeel competeert aan de wezen van Jan Mertens en alsnoch onvercavelt , groot in grond 80 roeden, palend int geheele
- oost Jan Simon causa uxoris
- suyt de beke
- west Martijn De Motte
- noort de Brusselstraete

Present : de meier , Gillis Buydens en Jacobus Oriens schepenen