SCHEPENBRIEVEN ANNO 1736 omtrent NEIGEM26.04.1736 : akte in Brussel : Moran Wangon opsetene van NG verkoopt aan Sr. Judocus Overdeijn borger van Brussel

Sr. Judocus Overdeijn insetene en borger der stadt Brussel x Jouffrauwe Elisabeth Vander Beelen heeft gekocht :

1) de helft van een woonhuys wesende een raijmaekerswinckel , schuere , stallen en ast gelegen in NG paelende int geheele
- oost Jan Simon
- suyt de beke
- west de conquesten van de verkopers
- noort de straete

groot in gronde 87 roeden

2) de tocht van 21 roeden die de verkoper is competerende uyt hoofde van Elisabeth Van Bossuyt sijne overleden huysvrouwe

3) de eigendom van de helft van een ander stede in NG paelende int geheel
- oost de voorseijde huysstede
- west de Wildeman
- suyt de beke
- noort de straete

groot int geheel 38 roeden mitsgaders de tocht van de verkoper in deze partije

4) de helft van een partije genoemt " den Wildeman " mitsgaeders zijn 1/4de paert bij hem vercooper in tochte beseten
- oost de voorseijde partije
- suyt de beke
- west de Swaene
- noort de straete

deze partijen zijn belast met omtrent 21 S aen den heere van Wedergrate , aan kercke van Liefferingen met 8 S sjaers

bovendien belast met een losbare rente van 13 R 2 S 2 Oorden sjaers in proffijte van Jan De Boeck tot Neijgehen

Dit transport is gebeurd voor de som van 200 R courant

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Gheeraert Callebaut en Jacobus Oeriens schepenen


14.06.1736 : Pieter Niels x Marie Vanden Broecke verkopen aan Adriaen Neuckermans fs. Pieters :

een camer en kelder gelegen onder deselve camer geleghen ten oosten met den solder boven deselve camer en met het gescheede van de helft van de schauwe ende den gronde van erfve daer onder

Item oock een gelege daer nevens groot in gronde 43 roeden
- oost Jacobus Heymans
- west Jan Niels
- noort de straete
- suyt de beke

dit voor de som van 210 R courant waarvan de verkoper ontfangen heeft de som van 110 R en de resterende 100 R is gehypothekeert op de verkochte partije van goede en de edifisien van huysingen en hiervoor een jaarlijkse rente van 5 R

Present : de meier , burgemeester , Jacobus Oeriens , Jan De Maeseneer en Pieter Valck schepenen

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer en Pieter Valck schepenen

Marge : deze rente is in 1763 gelost door Jan Vanden Broecke ingesetene van NG betalende als vooght van de minderjaerige kinderen van wijlen Gillis Vanden Broecke heeft betaald aan Marie Vanden Broecke gewesen huysvrouwe van Pieter Niels en was ondertekend door Jan Niels , Pieter Walckiers , Mattheus De Coene , Jacobus Walraevens , G. Mertens , P. Bellemans , Jacobus De Vleeschouwer en Jan De Maeseneer , Pieter Praet en Marie De Maeseneer


12.07.1736 : Verzoek door Martinus De Motte insetenen van Nijgen als houder ten sterfhuyse van Catharina De Clooter om te mogen verkopen 3 partijen gelegen in Nederbrakel en eigendom van zijn 3 kinderen

te weten dat hij in coope verkregen had van Judocus Overdijn sekere hofstede gemeenelijck genoempt " den Wildeman " met een partijcken daer neffens gelegen over en ten proffijte van sijn kinderen geprocrieert staende huwelyck met de voornoemde wijlen Catharina De Clooster als te weten Margareta en Judstus Egidius De Mot alsoock ten behoeve van Joanna Catharina De Motte haer selfs bij competende ouderdom

dit voor de som van 325 R wisselgelt

en hij onvoorzien is van gereede penningen verzoekt hij tot vordering van de coopsomme te verkopen de volgende partijen competerende aan zijn 3 kinderen :

1) 286 roeden land gelegen in Nederbrakel " gemeenelyck genoempt den Wolfput
- suyt den groenen wech

2) 101 roeden in deselve prochie
- noort de strate

3) 60 roeden in deselve prochie
- noort den meeerch

en daarvan de weesen " weijnich ofte geen proffijt en doen deselve gerne soude vercoopen tot het vinden van de 325 R wisselgelt " e

De schepenen verlenen de toestemming tot de verkoop

Present : de meier , Jacobus Oeriens , M. Lemmens en Pieter Valcke schepenen


02.11.1736 : Carel Huyghens opsetene van Neijghen getrouwd gehadt hebbende Anthonette Baetens fa. Philips en Adriaene De Moor weduwe van Gillis Lissens voor soo verre noodig geassisteert met Guilliam Lissens haeren soen bij haer verkoren voor bijstaenden vooght verkopen aan Pieter Francis Bertrand opsetene van NG en zwager van de voorste Huygens :

hun paert en deel in de helft van seker behuyst stedeken gelegen int gehuchte te Bevinghen ghenoempt " den Rouckenbergh " groot int geheele 3 lijnen salvo justo
- oost de weduwe en dhoors Guilliam Lissens met de wederhelft
- suyt de curegoederen van NG
- west den voetwegh en sheeren goet van den lande van Wedergrate
- noort de straete ofte losgat

dit voor 34 R courant aan Carel Huyghens en 5 R aan de weduwe Gillis Lissens

Ook present zijn Guilliam Lissens en Pieter De Cooman x Adriaene Lissens die deze verkoop accepteren

Present : de meier , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen