SCHEPENBRIEVEN ANNO 1734 omtrent NEIGEM25.02.1734 : Sr. Gillis Van Vreckom , comis van de provinciale rechten van Vlaenderen ten comptoir van Neijgen dewelke in handen van de baljuw heeft gepresteert den heet ( lees : eed ) op de naervolgende maniere teweten dat hij alle het gone aen hem sal overgebracht ende verclaert worden daervan sal houden juste ende pertenente notitie ende daer van doen behoorlijcke rekeninghe , bewijs ende reliquen aen de heeren administrateurs generael der provincie van Vlaenderen ,

mitsgaders niet te doen ofte laeten fraderen directelijck noch indirectelijck ,

ende voorts alle tgene eenen heerelijcken comys gehouden is te doen

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé en Jacobus Oriens

Redactie : de commis belooft niet te frauderen ( in de tekst als fraderen ) en alles te doen wat een eerlijke ( in de tekst heerelijcke ) commis gehouden is te doen


01.07.1734 : Martin Des Mottes insetene van Neijghen die in huwelijk heeft gehad Catharina De Clooster en waarmee 3 kinderen te weten Jenne Catharina , Margareta en Justus Egidius Des Mottes over dewelke hij is vader en voogd en stelt dat :

aan deselve 3 wezen is competerende de som van 42 R courant hun verstorven uit hoofde van hun grootvader Mr. Jan De Clooter en dit gesproten uit de verkoop van de meubilaire effecten tsijnen sterfhuyse en berustende onder het bevelt ( het bevel ) van Gilleijn De Clooter binnen tselve Nederbraeckel

De schepenen geven de toestemming om deze som " te lichten " van de voornoemde Gilleijn De Clooter , de penningen moeten gebruikt worden " ten besten oirboire " en profijt van de voornoemde wezen

Present : de meier , Michiel Rockelé , Gillis Van Vreckom en Jacobus Oriens schepenen