SCHEPENBRIEVEN ANNO 1733 omtrent NEIGEM12.02.1733 : Sr. Frans Vanden Abbeelen fs. Sr. Adriaens , jonckman , insetene van Neygen en procureur van desen lande , bij competente ouderdom en sijn sinnen ende verstant volcommen machtigh :

" omme de groote liefde ende affectie die hij is draeghende tot Pieter Pappaert x Virginia Vanden Abbeelen sijne huysvrouwe en des comparants suster , mitsgaders om den grooten dienst en affectie bij den comparant ghenoeten , ende andere redenen " :

schenkt bij donatie inter vivos dat is met de weiremder handt " aan Pieter Pappaert x Josine Vanden Abbeelen ( ** : Virginia en Josine in dezelfde tekst , red. ) :

1) zijn behuysde stede in NG op de Hameijde groot 1 dw. salvo justo met alle de edifitien en oppestaecken daerop
- oost de Wed. Laureijs De Vlaminck
- suyt Adam Bellemans
- west het straetken
- noort de straete

Zie landboek deel II nr. 66

2) 1/2 dw. ettemeersch in NG teghen de Oosteijckenbrugghe
- oost dhoirs Jan De Ro en de Molenbeke
- suyt het losgaat van de Oosteijckenbrugghe
- noort dhr. Joannes Vander Mijnsbrugghen

3) 1,5 dw. lant op de Wijnschoof ( sic ! )
- oost den heere baron
- suyt het gescheede van NG en Goijcke
- west dhoirs Jan De Ro
- noort den voetwegh

Zie landboek deel I nr. 37

4) verder als " haeffelijck goet " :

- 2 koeijen , een swerte en een bonte , 8 hinnen met een haen
- de vleeschcuype met het verckensvleesch daerinne
- 2 potten , de ene met boter en de andere met verckensmaut daerinne
- 12 bundelen vlasch soo gecnapt als ongecnapt
- 50 veertelen gedorsschen cooren met 4 leijnen sacken
- alle het stroij , tommaert en hoij in den huyse
- omtrent 1000 pont hoppebellen
- een deel oude hoppebellen ligghende op den solder in den geseijden huyse
- 4 tonnen bier
- botervat met de saencuijpe
- 2 heemers met 2 cuijpen
- een vlascheeckel
- 2 tafels
- een kiste van witten haute
- een bijl , een hauweel , een schuppe , 2 haelen met een ijseren latte
- een schapraije van morwen haute
- een hangheneijser
- 2 lijnwaetmanden
- een coetse met het bedde , matrasse en saerge
- een casacke jupon , broeck , alle sijne causen , schoenen ende hoedt , 14 hemden en 12 cravatten
- 6 servetten ,  3 paer slapelaeckens
- 112 tinnen schotels en taillooren ,
- een haeghmes
- 5 stoelen , 3 ijseren potten , een copere ketel met een mermitte , een coperen candelaer , een lanteirne
- 2 bierpotten , 2 steenen bierpinten
- een deel aerdewerck en deel gheleijert werck
- een pootleijst
- een veertel romsche boonen , een sack ongedorsschen vlaschcnepperen
- het mes liggende in de messinck
- 7 ghelaesen flessen
- 4 ghesaeghde eijcken plaeten
- een vlaschcnappe en een moille
- een slechte tafel
- 6 bundelen boonpersen
- een soutback
- vleeschbijl
- de tange met de rooster
- een eijseren spet

- omtrent 2 bundelen toeback

- idem alle de besaeijtheden in de comparants goederen gelegen in Goijcke en Liefferinghen met alle de houtwas daerop staende

- idem al zijn kosten en salarissen ende debvoiren bij hem gedaen als procureur

a) in de zaak van Sr. Christiaen Baeyens als eiser tegen de weduwe Pieter Cools tot Waarbeke
b) in de zaak van de baron van Steenhoute eiser tegen Jan Maesvrancx
c) in de zaak van de baron de Steenhault eiser tegen Jan Baptiste Cools
c) in de zaak van Abraham De Clercq eiser tegen Charles Claes
e) in alle verdere zaken van diverse andere personen

De begiftigden beloven de donateur te onderhouden van eten en drincken sieck ende gesont , cleeden ende ghereeden kuijsschen ende reijnighen en naer sijn overlijden te doen begraven met een heerlijcke uijtvaert naer state ende conditie ,

en voor de donateurs ziele te doen 30 zielemissen ende sullen moeten besetten een jaerghetijde in de kercke van Neijghen ende dit is beseth op de voorste huijse en erfve

De gifte is gedaan volgens " de behoorlijcke overleveringhe ende traditie van alle de voorste meubelen ende effecten bij den stucke , de koeijen met den bande , ende de sleutels van den huyse ende de coffers , met alle voordere solempnitijten daertoe gerequireert

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Gillis Van Vrechem ( ** ) en Jacobus Oriens schepenen

( ** : in 3 opeenvolgende akten kom ik 3 verschillende schrijfwijzen tegen te weten Van Vreckom , Van Vreckem en Van Vrechem , red. )

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Gillis Van Vrechem en Jacobus Oriens schepenen

Redactie : Franchois overleed op 28.12.1734 in Neigem , hij werd begraven in de kerk aldaar
Redactie : Virginia overleed op 27.01.1756 in Neigem , zij werd begraven op het kerkhof aldaar , Pieter Pappaert overleed op 28.07.1750 en is ook begraven op het kerkhof van Meerbeke


Donatie van 18.02.1728 , zie aldaar

Present op 12.02.1733 : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vrechem , Jan De Maeseneer , Gheeraert Callebaut , Ls. Van Oudenhove , Jacobus Oriens schepenen


Omtrent een rente voor het toekomstig priesterschap van Jaspar Van Boterdael

21.03.1733 : ( Franstalige tekst , zie Wedergrate nr. 384 folio 219 )

De heer van Wedergrate , Messire Antoine François Clemens Van Cauteren seigneur de la ditte terre et Baronnie de Wedergraete , des Seigneuries de Meerbeke , Nederbraeckel , Sarladecq ( Zarlardinge ) et Parick , Conseillier et receveur General des Domaines et Finances de sa Majesté imperiale et Catholique dans les pays bas Autriciens :

lequel remonstrat que moijennant la grace de Dieu

Sr. et maitre Gaspar Boterdael pretendoit prendre l'etat et dignité de Pretrise au moijen de quoij il lui convient de posseder 300 livres de Haynau de rente ou pension pour son titre

et Messire Van Cauteren lui a donné crée et constituté 300 livres de pension a sa vie ,

et pour assurer ledit pension et paijement d'icelle de sa bonne volunté a fait debvoir de raporter es mains du Maieur du dit Paijs de Wedergrate :

1) 6 bonniers de terre labourable situés dans la paroisse de Neijghen Paijs d'Alst et en Flandres sur le Waenschoof
- du coste de levant et nord a la ruelle du pont D'oosteijcken
- du coste de midij aux limites de Goijcke
- du coste du couchant et au nord aux biens de Sr. Jean Vander Mijnsbrugghen bailly dudit pays et Baronnie de Wedergrate

( red. : zie het landboek van Neigem kaart I nr. 42 , het zogenaamde " Groot Stuck "

2) 2 bonniers de prairie situees dans la même paroisse aboutissans
- du coste du levant au dit Messire Van Cauteren
- du Mijdij aux pauvres de la Paroisse de Neijghen et le predit Messire
- du coste du couchant aux prairies de Liefferinghen

Present : de heer van Wedergrate , de meier , Jean De Maeseneer , Gillis Van Vreckem , Ls. Van Oudenhove et Jacobus Oeriens et comme Greffier F. Van Ypersele


01.10.1733 : Moran Wagon x Elisabeth Van Bossuyt tevoren weduwe van Adriaen Overdeijn insetenen van Neijghen erkennen rente aan Jan De Boeck fs. Jans insetene van Neijghen over de ontfangen somme van 250 R wisselgelt / schellinck tot 6 stuivers / en hiervoor rente van 13 R 2,5 S sjaers / beseth op :

1) een huys en erfve met alle de edificien van huysinghen groot oudt dachwant in Neygen  ( lees dit als 90 roeden )
- oost Jan Simon
- suyt de Molenbeke
- west de comparanten ander erve
- noort de strate

2) een onbehuysde stede groot 36 roeden
- oost de voorste behuysde stede
- suyt de beke
- west de Wildeman hunlieder oock competerende
- noort de strate

3) een onbehuysde stede ghenoempt " den Wildeman "
- oost des comparanten ander erfve
- suyt de beke
- west Martin Des Motte
- noort de straete

belast aan de heere van LvW met heerlijke rente van 21 stuivers sjaers

De comparanten hebben deze rente aangegaan om een andere rente te lossen van 7 R 15 S sjaars beseth door de voornoemde Overdijn beseth op de voornoempden huyse ten behoeve van de Capelle van den Casteele tot Neijgen

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Geeraert Callebaut schepenen