SCHEPENBRIEVEN ANNO 1729 omtrent NEIGEM


14.07.1729 : Sr. Joannes Vander Mijnsbrugghen meier verkoopt aan Frans De Vleminck fs. Laureijs :  ( laatste folio's van Wedergrate nr. 383 )

21 roeden lochtinck te Neijghen
- oost , suyt en noort de strate
- west Pieter Neels causa uxoris

belast aan de heer van LvW met 21 S sjaers

Dit voor de som van 50 R wisselgelt , schelling tot 6 stuivers en aangezien de koper onvoorzien is van courante penningen hiervoor een rente aangegaan van 2,5 R courant sjaars / 20ste penning

Deze partij was de meier competerend bij koop onder andere partijen van Sr. Carolus Vander Brugghen x Juffr. Anna Catharina De Ro filia Ingels volgens rentebrief van 14.10.1718

Zie landboek kaart B nr. 33

Present : Jan Lippens officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martin Desmotte en Gillis Van Vreckom schepenen

Redactie : de som van 50 R wisselgeld werd omgezet in een rente van 50 stuivers courant , dit is gezien de verhouding 7/6 van courant tegenover wisselgeld , in feite betaalde de crediteur de XVIde penning

Marge : Anno 1770 werd deze rente gelost door Frans De Vleminck aan J. Vander Mijnsbrugghen


22.08.1729 : Aanstelling van Joannes Vander Mijnsbrugghen als baljuw na het overlijden van Pieter Vanden Abbeelen in zijn leven baljuw van Wedergrate

en dit van de funtie van de baillinagie

op conditie dat hij schuldig is te doen het vervolg van criminele actien en justitie binnen deselve lande sonder daarvoor enige vergoeding te krijgen dan alleenelijck de deboursementen die bij hem deugdelijck en volgens den heesch van de saak sullen sijn gedaan

voorts te ontvangen de hooghstoel of " main morte " mitsgaders cammagiebier  ,

alsmede te reclameren het ofte ontfanghen de bastaers , de stragiers en alle andere geconfisqueerde goederen

Heeft hiertoe de ordinaire eed van costuyme gedaan op ons kasteel te Meerbeke

Present : Michiel Rockelé burgemeester en leenman , Martinus Lemmens , Gillis Buydens , Jan Mertens , Martinus Desmotte , Guillielmus Mertens , Gillis Van Vrechem schepenen , Jacobus Oriens , de voorste Lemmens en Buydens leenmannen ,
Christiaen Baeyens greffier