SCHEPENBRIEVEN ANNO 1728 omtrent NEIGEM


Magistratuur in 1728

Baljuw : Pieter Vanden Abbeelen
Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Schepenbank : Rockelé Michiel ( B ) , Buydens Gillis , De Duffeleer Pieter , Demotte Martinus , Mertens Jan , Lemmens Jan , Lemmens Martinus , Oriens Jacobus , Van Vrechem Gillis

Officieren : Buyl Anthoon , De Coninck Jan , Van Bossuyt Jan , Vierendeel Jan


18.02.1728 voor procureur Van Heghe is verschenen :

Joanna Baetens filia Philips en van Elisabeth De Moor jongedochter , " sieck te bedde liggende  , geassisteert met Jan Vanden Broecke als bijstaenden voeght " schenkt aan Carel Huyghens x Anthonette Baetens haar zwager en halve zuster :

de helft van een behuyst stedeken gelegen in NG in het gehucht te Bevinghen genoempt " den Roeckenbergh " groot int geheele 3 lijnen salvo justo
- oost de weduwe en dhoirs Gillis Lissens met de wederhelft
- suyt de cueregoederen van Neijgen
- west den voetwegh en theerengoet van den lande en baronie van LvW
- noort de strate of het losgat

het gebruik van de helft van een hoppelochtinck wesende cijnsgoet ook in Bevinghen groot 1/2 dw. palende int geheeele
- noort den Smaudtmeersch
- oost , suyt en west de weduwe en dhoirs Jan Somers

belast in cheijnspacht met 1,5 R sjaers aen de pastoor van NG

en dit in consideratie dat zij sinds diverse jaren heeft genoten é den coste ende dranck van de voorste haren zwager en halfve suster in haere sieckten ende caducciteijt daer mee zij dickwijls is overvallen geweest en jegenwoordigh is gheaffigeert met het waeter ,

op conditie van voorder te onderhouden van ate en dranck , sieck ende gesont haer leefdaeghe lanck ,
en haar doot lichaem te doen begraeven op de geweijde aerde met een uijtvaert naer staete

en zouden oock gehouden wesen naer haer overleijden te geven aen Adriaene De Moor haere moeije de som van 5 schellingen grooten

De donateur en de ontvangers van de gift verklaarden allen niet te kunnen schrijven

Present op 12.02.1733 : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vrechem , Jan De Maeseneer , Gheeraert Callebaut , Ls. Van Oudenhove , Jacobus Oriens schepenen


19.05.1728 : Catharina Buydens weduwe Sr. Jan Van Vreckem " sieck te bedde ligghende nochtans haer goet verstant en memorie wel gebruyckende " geassisteert met Sr. Gillis Van Vreckem baljuw van Liefferinge als gekozen voogd verkoopt aan Jan De Boeck x Catharina De Blander :

haar deel competerende in een behuysde hofstede gelegen binnen hetselve Neijgen op de Plaetse aldaer genoemt " de Rooden Leeuw " met het paert en deel aan haer competerende bij uitgrootinge jegens Jan De Ro x Isabella Buydens haar zwager en zuster palende int geheele
- oost de plaetse
- suyt alsnu Sr. Joannes Vander Mijnsbrugghen meier van LvW
- west de Molenbeke
- noort Pieter Eijlenbosch

groot int geheele 50 roeden

Ook hierin begrepen haar 1/3de deel in de brauketel ( brouwketel ) en gheel de oude schuere op de voorste hofstede staende en dit haar competerend bij verkaveling van wijlen Gillis Buydens saliger haar vader

Dit voor de som van 320 R courant boven de helft van het kapitaal van een rente van 39,5 R sjaars in proffijte van de Wed. en dhoirs Sr. Gouseret tot Brussel dwelck de cooper mitsgaders de achterstellen van croisen tot sijnen laste neemt

en Sr. Gillis Van Vreckem als V.P. en Jan Baptiste Segers als V.M. over de weeskinderen consenteren in deze verkoop


19.05.1728 : Jan Baptiste Segers x Franchoise Buydens verkopen ook hun paert hen competerende in de helft van de voorste hofstede en erfve genaempt " de Rooden Leeuw " uit hoofde van Pieter Buydens hun overleden broeder en zwager

dit voor 29 R courant boven de last van de helft van het kapitaal der gemelde rente

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martin Desmotte


03.06.1728 : Marie Vetsuypens weduwe van Jan Vanden Berghe opsetene van Herfelingen geassisteerd met Adam Bellemans haar bijstaanden voogd verkoopt aan Sr. Pieter Pappaert fs. Franchois insetene van Neyghen :

een partije meersch mette boomkens ende houtwasch daerop staende
- oost de Molenbeeke
- suyt dhoors Pieter De Cavenere nu Pieter Niels causa uxoris
- west Adriaen Lippens
- noort den heere van LvW

dit voor 120 R courant geld

de vercoopster was deze partije toecomend uyt hoofde van haar grootvader wijlen Pieter Vetsuypens

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens , Martin Des Motte schepenen

Zie landboek van Neigem deel I perceel 55


OMTRENT HARELBEKE

Maria Josepha de Borchgrave douarière van wijlent Jonkcer Simphorianus de Rocque in zijn leven lieutenant-colonel van de peerden ten dienste van de coninck van Spaignien woonende binnen de stede van Harelbeke geassisteert met mij greffier als bijstaenden vooght :

schenkt " uijt pure liefde ende affectie enz. " aan Dheer George Follez schepenen van Ninove en rentmeester der domeienen der voorseijde stede ende lande en haar neve en naesten hoir :

1) een behuysde hofstede , schueren en stallingen en andere edificien mitsgaders bomen en planterijen genoempt " weijdegracht " gelegen is op de prochien van Harelbeke buyten de gonne van Deerlijk onder de heerlijkheid van het capittel van Harelbeke geseijt den Dooren en van den spijcker van Sijne Majesteijt der voornoemde stede alsmede van het oude hof van Bellinghen groot onder landen en meersschen 15 bunderen op de suytcant van tvoorste Harelbeke ende langhs den heerwegh loopende van Cortrijck naer Deerlijck

onder welke 15 bunderen zijn 5 bunderen eleen releverende van den leenhove van t'voornoemde Belleghem

item een meersch binnen het schependom van Harelbeke groot 505 roeden wesende leen van den leenhove van Frans paelende
- oost de Gaverstraete
- suyt Guilliam Van Poucke
- west het voornoemde capittel
- noort het leen van dheer Leopoldus de la Fontijne

2) een huys en erfve in tvoorste Harelbeke
- west het huys en erve van de vrouwe donatrice
- oost maeckende den hoeck van het Peperstraetken loopende naer de Leije
- suyt de casseije
- noort den Leijmeersch

item seker leen genoemt het leen van t'Clockgat releverende van den leenhove der prochie van Hulst consisterende in een alster middele evene sjaers ten laste van de Eerweerde Heeren van het Capittel van Harelbeke

3) noch een hofstede met schueren , stallingen , boomen en planterijen in de prochie van Hulst groot 9 bunderen of daaromtrent in pachte gebruyckt bij Joannes Joncker

Deze 3 partijen zijn belast met den dagelijkse mis te gebeuren in de kercke van Harelbeke volgens fondatie van 01.02.1726 gedaan bij Juffr. Marie Magdalena de Borchgrave voor dewelcke jaerlijcx wordt betaelt tot 24 L 17 S courant

De donatrice zal haar leven lang behouden uit de revenuen van de voorste partijen de som van 50 L groot en courant

De begiftigde moet jaarlijks laten doen in de kerk van Harelbeke 2 gelezen missen van Requiem tot laeffenisse van de ziel van de donatrice, van wijlent haeren man , haere ouders en naest vrienden

06.08.1728 : ondertekend Marie Joseph De Borchgrave douarière de Rocque , J. Follez , Ursmarus Thibaut licentiaat in de medecijnen , Sr. Pieter De Vuyst en als greffier Christiaen Baeyens