SCHEPENBRIEVEN ANNO 1727 omtrent NEIGEM


17.01.1727 : Gillis De Saeger x Petronella De Slachmolder fa. Maximiliaan inwoners van Oetingen verkopen in cas van mangelinge aan Jan De Ro fs. Jans x Joanna De Ro pachters in Gooik :

de helft van een partije meersch ten suijden groot int geheele 3 dagwand gelegen in Neijghen deel van LvW
- noort Pieter Van Lier met de wederhelft
- oost sheeren strate
- suyt den dreve ofte losgat van het Oosteijckenvelt
- west langs de Molenbeke

En was toekomend aan de voorste Petronella Slagmulders bij de verkaveling ten sterfhuyse van haar ouders wijlen Maximiliaen De Slachmolder x wijlen Maria Van Lier en dit volgens de verkaveling gebeurd in Gooik anno 1723 ondertekend L. De Ghorin

Dit ook op onderhouden van 1/8ste van de brugge van de Oosteijckenbrugge

Jan De Ro fs. Jans x Joanna De Ro verkopen in mangelinge op hun beurt 1/3de van een bunder en 7 roeden land gelegen in Gooik

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen , Pieter Valcke burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


20.03.1727 : Marianna Van Bossuyt fa. Albert weduwe Jan De Groote als enige erfgenaam van dezelfde Jan De Groote mits zijn moeder , broeder , zusters en zwager zijn sterfhuis renunchieren bij akte van 09.03.1725 hebben verklaard het sterfhuis van haar man niet aan te dragen en dit " soo in commere als in baete " ten behoeve van dezelfde Marianna Van Bossuyt nu gehuwd met Jacobus Hauwers ( ** )

( in parochieregisters als Hauwaert , red. )

en hebben verkocht aan Jan Baptiste Geeraerts :

een behuysde stede en erfve in Neygen groot 35 roeden met de huysingen en edificien daarop staande
- suyt de Molenbeke
- west Moran Wangon

welke koopt is gedaan boven een losselijke rente van 6 R 5 S sjaars aan Jfr. de weduwe Pieter Thienpont voor 140 guldens courant geld

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Joos Caelendries schepenen


22.04.1727 : Martinus Des Motte inwoner van Neyghen erkent een rente aan Jfr. Petronella Virginia Van Vaerenberch dv. wijlen Sieur Joos en Maria Van Herreweghen en dit over de ontvangst van een som van 200 guldens courant geld , den schellinck tot 7 stuivers en hiervoor een erfelijke rente aan de penning XX en bezet op :

1) een partij land gelegen in DW genoemd de Drooghe weijde groot 2 dagwand
- oost den edelen heere van LvW
- suyt het cloostergoet van Vicoigne
- west Jan Lemmens

belast met eeuwige rente van 5 cappoenen en 5 grooten sjaars aan de beneficie van de Scholasterij van Meerbeke

2) op 2 dagwand meers gelegen in Neygen
- oost de Gansestrate
- west het cloostergoet van Vicoigne
- noort den edelen heere van Wedergrate erve

Present : Guilliam De Cooman officier , Pieter Valck burgemeester , Joos Caelendries schepenen

Marge : in 1751 heeft Justus Des Motte deze rente gelost aan A. Platteborse


10.07.1727 : Jacobus Oriens insetene van Neyghen doet afstand van de " cooren wintmolen " ( windmolen ) in Denderwindeke met den bergh en de grond belast met een cheijns van 11 pond groot sjaars in proffijte van den heere baron van desen lande mitsgaders met 13 mudden ofte 39 sacken coorens Ninofsche mate ten behoeve van de 13 Arme mannekens en vrouwkens binnen de prochie van Neygen ,

en heeft de voorste Jacobus Oriens beslist niet verder te presteren na de laatste dag van juli 1727 , en hij heeft de voorste meulen , appendentien en dependienten van dien met den gront te abandonneren en daarvan de renteheffers hun eigen vrije wille te laten doen

Present : Heer Petrus Vander Borcht pastoor van Neygen , de Armmeester

Present : de meier , Michiel Rockelé , Martin De Motte , M. Lemmens