SCHEPENBRIEVEN ANNO 1723 omtrent NEIGEM


10.04.1723 : Michiel Colins chirurgijn van stiele x Marianne De Groote verkopen aan Jan De Groote hun broeder en zwager ingesetene van Neigem en schoenmaker van stiel :

een behuysde hofstede met alle edificien daerop staende in NG groot 35 roeden
- oost Claude Le Grande
- suyt de Molenbeke
- west Moran Wangon
- noort de straete

en dit voor 125 R en bovendien een rente van 6 R 5 S sjaars ten proffijte van de weduwe Dheer Pieter Thienpont in zijn leven hoogmeier van land van Waver

Genoteerd op 11.01.1725 , zie aldaar


15.04.1723 : Gillis Vanden Broecke getrouwd geweest met Elisabeth De Keghel heeft diverse conquesten gedaan gedurende zijn huwelijk te weten :

1) een behuysde hofstede te NG met het weijken ernaast gelegen
- oost Jacobus Heymans
- suyt de Moelenbeke
- west Adriaen Lippens
- noort sheeren strate

2) een hoppelochtinck neffens de hofstede met de nast daarop staande
- met 3 sijden de straete
- west het kerckhof en de weduwe Albert Van Bossuyt

3) een partij meersch binnen de voorste prochie
- oost dhoors Gillis Buydens
- suyt de weduwe Adriaen De Vidts
- west en noort den heere van desen lande

4) een weijde ofte meersch
- oost en suyt de curegoederen van NG
- west en noort de strate en de weduwe en dhoors Jan Van Lierde

5) diverse andere partijen van landen , bosschen , meersschen binnen de prochies van Neijgen , Meerbeke , Goeyck en Liefferinghen

waarvan Gillis de helft competeert en de andere helft aan zijn kinderen uit hoofde van wijlen hun moeder te weten

1) Jan Vanden Broecke
2) Pieter Niels x Marie Vanden Broecke
3) Joanna Vanden Broecke x Jan De Maeseneer

En hierbij staat Gillis zijn proprietijt af aan zijn 3 kinderen , mits jaarlijks op te leggen de som van 125 guldens voor zijn montcosten en andere " nootsackelijkheden " ,

bedraagt voor elk kind de som van 41 R 13 S 1 O 2 DEN

Ondertekend door de vader en alle kinderen en schoonzonen en de getuigen Pieter Vanden Abbeele en Pieter Van Lierde

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck


17.06.1723 : de kinderen en kleinkinderen van wijlen Cornelis Van Lierde verkopen

1) Pieter en Jan Van Lierde kinderen van Lieven Van Lierde ,

2) Peeter Slachmulders filius Maximiliaen en van Maria Van Lierde soo over hem selven als over de minderjarige kinderen van Adriaen Dierickx en van wijlen Anna Slagmulders sijnen swaeger ende suster sijnen swager en suster ingesetenen van Gooik ,

3) mitsgaders Lucas Van Lierde innegesetene mulder der prochie van Pepingen ,

4) item en ten lesten Gillis De Saeger x Pieternelle Slagmulders dochter van de voorste Maximiliaen en van wijlen de geseyde Maria Van Lierde sijne huysvrouwe insetene van Oetingen ,

verkopen aan Christiaen Van Eesbeke zv. Nicolaes x Clara Mertens insetene van Meerbeke :

1) een partij lant groot 200 roeden salvo justo in Neijgen op het Steent
- oost Jan Straetman
- suyt Gillis Vanden Broecke
- west Carel Van Bonte
- noort den voornoemde Straetman

2) 1 dw. lant opt Cleijn Steent
- oost de Cuerenbosch
- suyt alsnu de weduwe Pieter Van Vreckem
- west dhoirs Hendrik De Doncker
- noort Juffrouw Pantecras

en dit alles zonder prejuditie van het paert van Guilliam Kestemont x Joanna Slachmulders filia van de voorste Maximiliaen en Maria Van Lierde in de voorste partijen tot 18 roeden salvo justo alhier niet mede verkocht

dit alles voor 75 R courant

Welke partijen afkomstig zijn van Cornelis Van Lierde hun vader en grootvader

Ook ziet Maximiliaen Slaghmulders af van zijn tocht

En zijn Christiaen Van Eesbeke x Clara Mertens eigenaars

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


07.10.1723 : Guilliam Sorgeloos fs. Laureijs x Joanna Mus erkennen een rente aan Sr. Pieter Delhes x Anna Sorgeloos insetenen van Brussel des comparanten " moeycken en oom " en dit over de som van 100 R permissen wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers , en dit aan 5 % , deze rente is bezet op :

hun behuysde hofstede gelegen op de Hameijde groot 127 roeden
- oost en suyt den edelen heere van LvW
- voor en achter tegen sheeren strate
- west de weduwe en dhoors Laureijs De Vlaminck

De eerste comparanten toekomend bij koop van de erfgenamen van wijlen Gillis Buydens

Present : de meier , Pieter Valcke , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen

Zie landboek van Neigem deel II nr. 81


11.11.1723 : " alsoo binnen de prochie van Neyghen is overleden enige weken geleden Philips Baeten "  , en deze heeft nagelaten :

1) een dochter bij name Jenne Baetens uit zijn 1ste huwelijk met Adriaene De Moor

2) 2 dochters uit zijn 2de huwelijk met Berlindis De Vleeschauwer , de ene genaamd Anthonette Baetens gehuwd met Carel Huijgens en Anna Baeten oud omtrent 22 jaar " doende haer selfs profijt als dienstmaerte tot Ninove " ,

en Philips Baeten heeft nagelaten 2 coeijbeesten  , 1 vercken , cleijne prondelingen van huysraet , enige hoppebellen en slechte hoppestaecken , eenighe tiendelinghen ongedorsschen cooren mitsgaeders besaeytheden te velde als anderssints van cleijne importantie , en gezien de schulden van het sterfhuys zijn verschenen :

- Joanna Baetens met haar procureur Vanden Abbeelen
- Anna Baetens met haar voogd Cornelis De Vleeschauwer

en hebben samen gecedeert aan Carel Huyghens x Anthonette Baetens alle de voorste huysraet , coijen , vercken , hoppebellen , staecken , ongedorsschen graen , besaetheden te velde en dit voor 20 R eens aan Joanna en ook 20 R eens aan Anna Baetens

Presnent : de baljuw Pieter Vanden Abbeelen , de meier , Pieter Valcke , Gillis Buydens , Jacobus Oriens , Jan De Boeck


07.10.1723 : Guilliam Sorgeloos fs. Laureijs x Joanna Mus erkennen een rente aan Sr. Pieter Delhes x Anna Sorgeloos insetenen van Brussel des comparanten " moeycken en oom " en dit over de som van 100 R permissen wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers , en dit aan 5 % , deze rente is bezet op :

hun behuysde hofstede gelegen op de Hameijde groot 127 roeden
- oost en suyt den edelen heere van LvW
- voor en achter tegen sheeren strate
- west de weduwe en dhoors Laureijs De Vlaminck

De eerste comparanten toekomend bij koop van de erfgenamen van wijlen Gillis Buydens

Present : de meier , Pieter Valcke , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen