SCHEPENBRIEVEN ANNO 1722 omtrent NEIGEM


16.02.1722 : Jan Baptiste Segers x Franchoise Buydens filia Gillis verkopen aan Jan De Boeck x Catharina De Blander :

1) de oosthelft van zekere partij land binnen DW op Kessenbeke groot 73,30 roeden
- oost de scholasterije van Meerbeke
- suyt de strate
- west het wederdeel
- noort de voorste Scholasterij

2) een partij bosch binnen de prochie van Neygen op het Groot Steent groot 43 roeden
- oost goet van Sr. Pantecras
- suyt en west de heere van LvW

3) 73,95 roeden meersch in NG in een meerdere partije op de Froonenmeersch
- suyt de strate
- oost de jonge weesen van Gillis Buydens
- west Jan Van Vreckem
- noort de Molenbeeke

dit voor 136 R eens

welke partijen de verkopers competeren bij de verkaveling tussen dhoirs van wijlen Gillis Buydens en wijlen Anna Vander Donckt

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen

red. : ook onder Denderwindeke geplaatst


28.02.1722 : Transport van cheijns aan Jan Van Bossuyt :

Anna Buydens weduwe van Anthoon Barbé had jegens de opperproviseurs van de kerk en prochie van Neijghen in cheijns genomen voor termijn van 99 jaar :

een stede in Neijghen op de Hameijde groot 1 dachwant salvo justo
- oost Gillis Buydens
- west Sr. Marcus T'Serstevens
- noort het leen van Adriaen Van Boterdaele
- suyt shereen strate

en competerende de kercke van NG en de kercke te betaelen 4 R sjaars en hierop te stellen een huys en dit op 04.12.1692

Nu is Anna Buydens gecompareert met Jan Van Vrechem als vercooren vooght en transporteert de cheijns en het huysken daerop aan Jan Van Bossuyt fs. Jans voor de som van 12 L groot en 1 R 11 S courant eens boven de last van de cheijns

Bij het transport zijn begrepen alle hoppestaken die staan op de voornoemde chijnspacht

Zie landboek van Neigem , kaart 2 nummer 10

Present : Anna Buydens , Jan Van Bossuyt , Petrus Vander Borcht pastoor in Neijghen , Pieter Vanden Abbeelen baljus , J. Lemmens en Jacobus Oeriens en ook present en ondertekenend Jan Van Vreckem , Gillis Van Vrechem en Adriaen Lippens kerkmeester


02.06.1722 : Jan Van Vreckem fs. Pieters x Catharina Buydens betwisten deze verkoop aan Jan De Boeck x Catharina De Blander en dit " bij naerhede "

Hiermee werd de vorige verkoop teniet gedaan en zijn Jan Van Vreckem x Catharina Buydens de nieuwe eigenaars mits betaling van de coopsomme en de interest op deze coopsomme en de kosten

Present : de meier , Lemmens en Jacobus Oriens


28.03.1722 : Gillis Vanden Broecke insetene van NG verkoopt aan Jenneken Van Bossuyt weduwe Pieter Van Vreckem ook insetene van NG :

7,5 roeden hoppelochtinck in NG op de Plaetse aldaer
- oost de Cappelrijestede van NG
- suyt de cooperesse
- west de plaetse
- noort deselve cooperesse

dit voor 23 R courant

Present : de meier , Jan Lemmens en Jacobus Oriens schepenen