SCHEPENBRIEVEN ANNO 1718 omtrent NEIGEM

Bron : Wedergrate nr. 381 en 382


03.03.1718 : Jan Toeremol , Adriaen Toeremol , Pieter Toeremol , Jan Limbourgh x Marie Josine Toeremol allen kinderen van wijlen Pieter Toeremol hun vader en van Mathijs Martens hun cosijn verkopen aan Gillis Buydens borghemeester van Neygen x Catharina De Blander ( folio 135 van Wedergrate nr. 382 ) :

358 roeden meersch salvo justo in Neijghen genaempt " den Dierencoop "
- oost de Gootstrate
- west de beke
- noort het losgat
- suyt het gescheede van Neygen en Goijcke

wel te weten dat de verkopers maar verkopen de 3/4de van de geheele meersch

dit voor 164 R courant en 5 R ten gelaege

Present op 03.04.1720 : de meier , Jacobus Oriens , Michiel Rockelé schepenen

Redactie : de familienaam van de verkopers in oudere akten is " Tuyermol "


03.03.1718 : Marie Van Cleemputte leste weduwe van wijlen Pieter Toeremol pachteresse der prochie van Galmaerden verkoopt aan Gillis Buydens x Catharina De Blander ( folio 136 van Wedergrate 382 ) :

de 1/4de van de geheele meersch te weten :

358 roeden meersch salvo justo in Neijghen genaempt " den Dierencoop "
- oost de Gootstrate
- west de beke
- noort het losgat
- suyt het gescheede van Neygen en Goijcke

voor 58 R en een patacon ten gelaege

En gemerkt hebbende dat de geheele partije is komend van wijlen haar man saligher en dat sij staende huwelijck met deselve heeft geprocreeert 2 minderjarige kinderen waarover als voogden optreden Jan Toeremol en Lieven Van Cleemputte als apparente voogden paterneel en materneel die in dese vercoop consenteren

Present : ut ante


14.10.1718 : Sr. Cornelis Vander Brugghen x Jfr.  Anna Catharina De Ro filia Ingels verkopen aan dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw van Wedergrate :

1) een partije hoppelochtinck te voren een behuysde hofstede gelegen te Neygen op de Hameijde aldaer
- noort en suyt de straete
- west Gillis Vanden Broecke

groot 21 roeden belast met een heerlijke rente van 2 L en 20 denieren obel parisis sjaers

Zie landboek kaart B nr. 33

2) een onbehuysde stede nu " in een hoppelochtinck verkeert " groot 37 roeden
- oost en west de keijts commende op de straete naast het kerckhof
- suyt de Brusselstrate
- noort het kerckhof

hierop heerlijke rente van 17 denieren parisis aan de heere van LvW en eveneens onlosselijke rente van 6 S aen de kercke van Liefferinghen

Dit voor de som van 14 pont groot wisselgelt

Deze partijen komen aan de 2de vercooperesse toe uit hoofde van haar moeder Christine Van Winghen

Present : Guilliam De Cooman officier , Lieven Mertens , Michiel Rockelé

Red. : Anna Catharina De Ro is anno 1658 gedoopt in Neigem als dochter van Ingel en Christina Van Winghen


20.10.1718 : Sr. Cornelis Vander Brugghen x Jovr. Anna Catharina De Ro insetenen der stad Gent verkopen aan Jan De Ro pachter tot Gooik x weduwe Jan Somers :

1,5 dw. land op de Waenschoof
- west den heere van LvW
- suyt het gescheede van Goijcke
- oost alsnu Sr. Franchois Vanden Abbeelen
- noort Gillis Vanden Broecke

dit voor 14 pond groot boven de heerlijke renten

Present : de meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens schepenen


20.10.1718 : Sr. Cornelis Vander Brugghen x Jovr. Anna Catharina De Ro insetenen der stad Gent verkopen aan Adriaen Lippens x Anna Coutteaux :

1 dw. Xland in Neygen op Cleen Oosteycken
- oost en west de Armen van Neygen
- suyt den heere van desen lande
- noort den Baggaertmeersch

met last van heerlijke cheijnsen te weten 1/2 en 1/3de en 1/8ste en 1/12de deel van gans , 5 schellingen 7 denieren parisis

Deze koop is gedaan om 30 R courant

Present : de meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens


31.12.1718 : Guilliam Claes , F.N. Pitteurs , Carel Walckiers en Philips Seghers verkopen aan Sr. Jan Vander Mijnsbrugghen meier van LvW :

seker plecxken erve gelegen in NG groot 13 roeden
- oost de Brusselstraete
- suyt den cooper
- west de Meulenbeke
- noort Sr. Gillis Buydens

en dit voor 40 R courant

De verkopers competerende uit hoofde van Joos Herremans hun schoonvader causa uxoris

Ondertekend door Guilliam Claes , Pieternelle Herremans , F. Pitteurs , Marie Herremans , Philips Seghers , Barbele Herremans en Carel Walckiers

Present : Guilliam De Cooman officier , Cornelis De Maeseneer en Michiel Rockelé schepenen