SCHEPENBRIEVEN ANNO 1717 omtrent NEIGEM


26.04.1717 : Frans Vanden Abbeelen uit procuratie van Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw van LvW mitsgaders zijn 2 kinderen Gillis en Joanna Cornelia Vanden Abbeelen beiden bij getijdige ouderdom , Joanna Cornelia in dezen bijgestaan door haar broeder Gillis verkopen aan Joos Brijs pachter in Gooik :

een partij bosch in NG gemeenelijck genoempt " DU CHAMS WEIJDE " met alle de houtwas en bomen daarop staande groot salvo justo 2 dagwand
- oost Gillis Buydens
- suyt de Edele Vrouwe van LvW en dhoors Joos Herremans
- west  en noort Gillis Vanden Broecke

en dit voor 219,50 guldens en bovendien nog een patacon ten gelaghe en die is belast met rente van 3 R sjaars ten proffijte van dhoors Thienpont en Sr. Jan Van Varenberch die de verkopers uit de koopsom hebben gelicht

Welke partij bosch aan de 1ste verkoper is geconquesteerd samen met zijn 1ste huysvrouwe Jovr. Joannna Vanden Berghe zaliger

Ook ontlast bij deze Gillis Buydens zich van enige pretentien die hij heeft ten laste van de 1ste verkoper

Present : de meier , Michiel Rockelé , Gillis Buydens en Cornelis De Maeseneer

Redactie : voor de opstellers van kwartierstaten is deze akte nuttig , Gillis Vanden Abbeele heeft nageslacht , we kennen tenminste 3 onwettige kinderen in Denderwindeke en hiervan 2 met nageslacht tot op heden


11.11.1717 : dhoors en erfgenaemen van Geeraert Buydens tot Edingen verkopen aan Christiaen Van Eesbeke x Clara Mertens insetenen van Meerbeke :

130 roeden land in Neygen op het Steent
- oost de wed. Pieter Vander Poorten
- suyt en west den bosch van den heere van LvW
- noort den bosch van Mijnheer De Rons

en dit voor 30 R eens en 2 schellingen groot ten gelaeghe

De verkopers uit hoofde van hun vader en schoonvader Geeraert Buydens verkopen

Getekend door de verkopers : G. Buydens en Pierre Huwaert en het merk van Cornelis De Bruyne die verklaarde niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens schepenen