SCHEPENBRIEVEN ANNO 1716 omtrent NEIGEM


20.06.1716 : Jacobus Horincx mulder op de watermolen tot Neijgen  :

erkent een rente aan de douarière van Jr. Pr. Antoon Van Cauteren in sijn leven heere van LvW , Meerbeke , Nederbraeckel , Parijck en Sarlardinge de som van 300 R courant

En dit tot het kopen van een nieuwe molensteen die hij " noodich is hebbende in den voornoemde watermoelen " en hiervoor een rente van 18 R 15 S sjaars / XVIde penning / beseth op de prijs die hij is hebbende van de voorste watermolen

Present : de meier , Jan Lemmens , Gillis Vanden Broecke

Marge : op 10.08.1756 heeft Frans Oriens deze rente gelost aan de secretaris en ontfanger van Mevrouw de baronesse de Plotho van den lande en Baronie van Ingelmunster , ondertekend door J.F. Madalein en hiermee is deze rente gedoodt


20.08.1716 : Hendrik en Carel Van Houdt filii Peeters , Jan De Backer fs. Adriaens x Marie Van Houdt filia Peeters , Jenne Van Houdt jongedochter wonend tot Gent :

verklaren dat zij de bedoeling hadden om Claude Le Grande insetene van Neijghen " te praemen tot het maecken van een staet van goede " en dit over het sterfhuis van hun zuster Catharina Vanden Houdt overleden op 05.05.1716 en die heeft achtergelaeten een kindt dat ontfangen hadt het Heijligh Doopsel en corts daernaer overleden is ende oversulcx langher geleeft heeft dan sijne moeder en hebben :

" om voordere oncosten te vermijden " hebben ze overeen gekomen dat hun zwager hun zal betalen de som van 7 L groot , voorts dat hij de schulden en kommeren zal betalen van het sterfhuis

Present : de baljuw , J. Lemmens , Gillis Vanden Broecke


17.12.1716 : Heer en Mr. Jacobus T'Serstevens pastor van Neijghen en de Cappelaen van den Casteele neffens tselve Neijgen met consent van wijlen Jr. Pr. Antoon Van Cauteren heer van Nederbraeckel en van LvW als collateur van de voorste Cappelrije geven in ceijns :

voor 99 jaeren aan Jacobus Heijmans :

een blocxken erfve de voorste Cappelrije competerende bij opsegh onder andere partijen en dit over het kapitaal van een rente van 12 R sjaars gedaan bij Jan Somres die de selve was geldende uyt hoofde van wijlen Jan De Ro in Goeyck in proffijte van deselve Cappelrije

gelegen in NG op de Hameijde groot 60 roeden
- oost de keijtse en Sr. Francois Vanden Abbeelen
- suyt de Molenbeke
- west Gillis Vanden Broecke
- noort de Brusselstrate

dit voor 4 R sjaars boven de heerlijke rente en op de belofte van te moeten bouwen een huys

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


31.12.1716 : Philips Eliaert insetenen der stad Brussel x Glondina Gillis soo over hem selven als over Catharina , Isabella en Petronella Gillis mitsgaders Marianna De Coene zijn zwagerinnen verkoopt aan :

Gillis Buydens x Catharina De Blander zijn tegenwoordige huisvrouw insetenen van Neygen :

1) 232 roeden land in NG op het Cleijn Oosteijcken
- oost den armen van Neygen
- suyt dhr. Joannes Vander Mijnsbrugghen
- west dheer Pieter Vanden Abbeelen
- noort den edelen heere van desen lande van Wedergrate

2) 86 roeden bosch op het Steent
- oost de cooper Buydens
- suyt de voorste heere
- west de erfgenaemen Anthoon Wasteels
- noort het Groot Steent

Dit om de som van 135 guldens courant geld boven de heerlijke renten daarop die de cooper tsijnen laste neemt

Getekend door de verkoper en door Gillis Buydens , Catharina De Blander verklaarde niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Jan Lemmens en Michiel Rockelé