SCHEPENBRIEVEN ANNO 1715 omtrent NEIGEM


23.01.1715 : Pieter Huwaert borger tot Edingen verkoopt aan Cornelis Heymans x Marie Lippens wonend tot Neygen :

115 roeden land aen de Hoogebrugghe in Neijgen
- aen sheeren goet
- aen Laureijs De Vlaminck
- aen de Meulebeke

getekend door Pieter Huwaert , B. Haesaert , J. De Braeckeleer , Cornelis Heymans met een merck , Catharina Buydens vrouw van de verkoper

voor 32 R wisselgelt

Present : J.P. Van Varenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valck schepenen


28.02.1715: Nicolaes Van Bellingen ingesetene der prochie van NG had van Sr. Antoon Van Cauteren in sijn leven heer van LvW in cheijnse genomen :

een partij meersch in Neygen gemeenelijck genoempt " de Speleman "
- suyt sheeren strate
- oost Hendrick Van Eesbeke x weduwe Pieter De Coninck
- west sheeren strate

en dit belast met 6 veertels coorens aan de Armen van NG

dit op voortane rente van 3 R sjaars

Dit op conditie " geen boomen naer den cant van het Beddewater ligghende in den noorden teghen de voorseijde partije vermach te planten ten ware fruytboomen ende dat 10 voeten van den cant "

en dat den selven heere themwaerts reserveert telcken male als hem believen sal het gars ende aerde uijt sijnen putte op te laten schieten op den cant van de voornoemde weijde ,

doch sal den acceptant de selve uytgeschoten aerde tsijnewaerts vermoghen te appliqueren als naer raede , voorts alle de ooomen ofte haeghen die souden commen te wassen beneden de 10 voet sal den voornoemde heere cuer ende obtie ( keur en optie , red. ) van het selve vermoghen te doen afcappen , om dat den gemelden heere door al diens geen beletsel en soude hebben om te gaeren ofte visschen op den voorseijden putte ofte vijvere

De acceptant moet ook op de voornoemde partije stellen een huys onthier ende 3 jaeren

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke , Pieter Buydens , Jan Thienpont , Jan Lemmens , Cornelis De Maeseneer , Gillis Vanden Broecke schepenen

Zie ook de akte van 27.04.1719


19.09.1715 : de kinderen van wijlen Maria Van Vreckem te weten en hun schoonvader doen onderlinge verdeling ( ** zie ook SvG bij overlijden van Jan Herremans in 1690 )

A ) de kinderen van wijlen Adriaen Lippens x Maria Van Vreckem te weten

1) Adriaen Lippens
2) Jan Cornelis Lippens
3) Joanna Lippens x Hendrik De Meutel

B) de kinderen van wijlen Jan Herremans x Maria Van Vreckem te weten

4) Petronella Herremans x Jan Pardaens

doen verdeling met Claude Le Grande hun respectieve schoonvader en houder gebleven ten sterfhuyse van wijlen Maria Van Vreckem

( bij de SvG in 1690 werd ook Maria Herremans vermeld , zij is niet meer in leven anno 1715 )

Deel I : de helft van de meubilaire effecten ten sterfhuyse bevonden

Deel II :  ook sekere behuysde hofstede groot 57,65 roeden
- noort de Brusselstrate
- oost den keijts
- suyt de Molenbeeke
- west Mr. Philips Colins chirurgijn

welke staande huwelijk met Jan Herremans was gekocht gedurende het 2de huwelijk van Maria Van Vreckem waar Claude Legrande een huysken heeft doen bouwen

Dit op conditie dat Claude Legrande de schulden op deze hofstede op zich zal nemen en ook nog te betalen :

- aan de 3 kinderen van het 1ste huwelijk elk 25 R
- aan Jan Pardaens causa uxoris de som van 62,5 R
- het verteer gedaan ten huize van Jan Van Vreckem tussen de houder en zijn schoonkinderen bij deze verdeling en dit tot 5 R

Present waren Vanden Abbeelen baljuw , Gillis Vanden Broecke en Jan Van Bossuyt evenals de 4 kinderen en verder Claude Legrande x Catharina Vanden Haute filia Peeters zijn huidige huisvrouw

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , J. Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


01.06.1715 : Guilliam Eylenbosch , bakker tot Neijghen , geeft aan zijn zoon Pieter Eylenbosch " bij competenten ouderdom " over te laten in volle eigendom en proprietijt al zijn meubilaire effecten te weten :

potten , panne , tinne schotels en tailoren ,
coetse , schapraije , tafel en kiste
botervat , saencuype , heemers , hael tanghe
geheel de backerije
een partijcken tarwe en vlasch staende te velde als andersints
een swarte coeijbeeste

ook sekere behuysde stede en erfve gelegen in NG op de plaetse aldaer
- west de moelenbeke
- noort de ketse loopende naer den moelen

het plecxken erve daerneffens gelegen paelende suyt Gillis Buydens mette hoppestaecken en hoppe daerop staende

op conditie dat zijn zoon gehouden zal zijn om te betalen al zijn schulden die bedragen de som van 137 R
ook op conditie van te betalen een rente van 12 R sjaars ten proffijte van dhoors Vastersavonts uitgaande op de voorste 2 partijckens
ook te onderhouden van dacken en placken
ook hem te onderhouden van ate en dranck , cleeden en gereeden naer staete
naer sijn overlijden tsijnen coste sijn lichaem te doen begraven met het doen van een uokvaert

Ook present zijn Jacobus Eylenbosch , Catharina , Maria en Anna Eylenbosch zijn andere kinderen die deze schenking goedkeuren

Present : J. Lemmens , Gillis Vanden Broecke , Guilliam Eylenbosch , Pieter Eylenbosch , Jacobus Eylenbosch , de 3 dochters tekenen met een cruysken

Zie ook het landboek van Neigem deel II artikel 56


03.10.1715 genoteerd voor schepenbank van Wedergrate een verkoop in Liefferinge

1) Voor baljuw en leenmannen van Liefferinge ten versoecke van de 2 staken en erfgenamen van wijlen Philips Steenmeijtsers in zijn leven tingieter te Brussel en aldaar overleden

2) Sr. Frans Tant geautoriseert over de minderjarige weese van wijlen Adriaen Steenmetsers fs. Philips over de ene helft en dit van de volgende partijen van land gelegen onder Liefferingen en Neygen

3) De verkopers reserveren de geschalmde bomen op de partije boomgaert genaempt " de Poortmande " en op 2 partijen opt Liefferingenvelt , de eene aan de Meulenstrate en de andere aan het losgat van hetzelfde velt gelegen ten zuyden van de voorste Poortmande

ook mogen de verkopers kappen 3 trunckeijcken staende op de Meulenberch

4) en op de voorste Poortmande is staende een klein huyseken waarvan de proprieteijt gereclameerd wordt door Gillis Heymans welke de verkopers ignorant van zijn en zullen de verkopers ook dit huysken laten verkopen

5) en werden verkocht in deze akte

1) 251 roeden Xlant in LFR op de Meulenberch
- zuyt sheeren strate
- west de goederen van de heere
- noort de costerije
- onder aent cappelrijegoet van deselve prochie

is belast met onlosselijke rente van 8 S aan de kercke van LFR
is belast met een jaarlijkse cijns van 1 veertel evene en 2 schellingen lovens makende elcken schelling 5 stuivers

opgeroepen en ingesteld door Adriaen Van Vreckem op 9 S / roede
andermaal opgeroepen en verhoogd door Pieter Van Vreckem op 12 S / roede en also verbleven

2) 152 roeden in Neygen op het Waenschoof
- deen sijde het goet van den heere van Neygen
- west Ingel De Ro

belast met 1 en 1/6de gans , 1 cappoen , 11 S 4 denieren ingesteld bij Franchois Vanden Abbeelen op 2 S / roede

Zij memorie dat de heere van LvW desen chijns pretendeert op 220 roeden land tot laste van Andries Steenmetsers en Jan Van Bossuyt over Jan De Dobbeleer
- deen sijde sheeren goet
- dander sijde hun selfs erve
- een eijnde Oosteijckenbroecken
- ander eijnde tegen Brabant

Opnieuw opgeroepen en gebleven op Franchois Vanden Abbeelen voor 5 S / roede

Present zijn Gillis De Ro en Pieter Stevens en Pieter Van Vreckem leenmannen
Present in Neygen den officier Jan Van Bossuyt


De derde en laatste verkoop gebeurde ten huize van Adriaen Van Vreckem en bij toestemming van Sr. Philips Steenmetsers fs. Philips en Sr. Jan Frans Tant fs. Jans als momboir van Jan Baptiste Steenmetsers en van Juffouw Joanna Maria Tant en hebben zich ontuyt van de 2 partijen

De eerste partije op Pieter Van Vreckem fs. Jans voor 12 S / roede

De 2de partije op Gillis Heymans voor 7 S / roede

De 3de partije naar de voorste Pieter Van Vreckem fs. Jans voor 11 S / roede

De 4de naar idem voor 4 S / roede

De 5de naar idem voor 9 S / roede

De partij in Neygen naar Frans Vanden Abbeelen baljuw deser prochie voor 5 S / roede

Present in Wedergrate : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


Redactie : Steenmeytsers Adriaen huwde circa 1610 met Anna Van Bossuyt , ze hadden een zeer groot nageslacht


07.11.1715 : Claude Le Grande fs. Guilliams x Catharina Vanden Haute filia Pieters zijn tegenwoordige huisvrouw erkennen een rente aan Joos Brijs insetenen pachter van de baanderije van Gooik pachter te Gooik over de som van 100 R courant en dit aan 6 % / beseth op :

1) sekere behuysde hofstede groot 57,65 roeden
- noort de Brusselstrate
- oost den keijts
- suyt de Molenbeeke
- west Mr. Philips Colins chirurgijn

bij de rentegelder toekomend bij uitgroting , zie supra

2) hun andere goeden present en toekomende

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


06.12.1715 : Guilliam Eylenbosch insetene van Neijgen oud omtrent 70 jaar en onbekwaam om zijn kost te verdienen schenkt aan :

zijn zoon Pieter Eylenbosch x Margarite Van Audenhaecken :

1) de helft van sekere behuysde stede in NG op de plaetse groot int geheel 28 roeden salvo justo
- oost de plaetse
- suyt des comparants ander erfve
- west de Meulenbeke
- noort de keijtse loopende naer de Muelenbeke

bij de comparant gekocht met zijn overleden huisvrouw Antonette Heymans van Sr. N. Stepts

belast int geheele met rente van 12 R sjaars in proffijte van dheer Livinus Vastersavonts tot Gent
belast met cleijne penninckrente

2) de helft van seker ander plexcken erfve in NG op de plaetse wesende een hoppelochtinck groot int geheele 15 roeden
- oost de voorste plaetse
- suyt Gillis Buydens
- west de Meulenbeke
- noort de voorste behuysde stede

bij de comparant gekocht van wijlen sijn suster Marie Sorgeloos

( Zie schepenbrieven van Neigem van 1667 )

3) de volgende meubilaire effecten :

1) swerte coeijbeeste met het calf

2) coetse , schapraije en kiste

3) 5 tinne schoetels , 5 taloiren , 6 tinne lepels

4) boetervat en melckheemer , 3 eysere potten , hael , tanghe , vierschippe en een eijsere panne , een dranckaert

5) vleeschcuijpe met dranckcuijpe , 3 slechte tonnen

6) taeffel , schabelle , 3 lesse stoelen

7) slechte schapraije staende in de keucken

8) den baelmolen met het wiel in den kelder ende werckbanck

9) de groote schaele in de winckel met een cleijne

10) een slechte witte schapraije staende in de voornoemde winckel , een mortier en mostaertmoelen , een coperen smautcanne met 2 tinnen gemeten

11) 13 thiendelingen tarwe , 16 bundelen ongecnapt vlasch

12) omtrent 300 pont hoppebellen met 415 oude staecken

13) 2 leghbundels hoij

Dit op voorwaarde dat de acceptanten de donateur zijn leven lang onderhouden , verder met een uytvaert " thunnen redelijcke costen "

Verder moeten ze de schulden overnemen die de donateur heeft aan diverse personen te weten omtrent 180 R

Verder te betalen de helft van het capittael van de rente van 12 R sjaers , zie hoger

Te betalen aan Marie en Anna Eylenbosch als sij gecommen sijn tot geapprobeerden staet elk de som van 10 R eens voor houwelijcke gifte en na het overlijden van de donateur aan elk te geven 3 R eens alsook gelijcke 3 R aan Jacobus , Catherone en Martinus Eylenbosch alle s 'comparants kinderen

Hierbij werd de vorige gift gedaan in juni 1715 gecasseert

Present : de meier , Jan Lemmens , Gillis Vanden Broecke


Verkoop van de Arent in Neigem door familie Herremans aan de baljuw van Wedergrate ondermeer de herberg genoemd " den Arent "

19.12.1715 :

- Carel Walckiers tot Pamel x Anna Herremans in naam van zijn huisvrouw en hun sterk makend over hun kinderen

- Guilliam Claes tot Kester x Pieternelle Herremans in naam van zijn huisvrouw en over hun kinderen

- Joanna Somers weduwe Joos Herremans tot Meerbeke geassisteerd met Joannes De Weghe fs. Adriaens als voogd en Jan Herremans en Cornelis Herremans filii Joos mitsgaders Joos Vanden Eeckhaute x Pieternelle Herremans

verkopen samen aan Joannes Vander Mijnsbrugghen meier van LvW :

1) een gemetsten huyse en erfve gelegen in NG genaempt " den Arent "
- voren ter straten ofte de plaetse
- achter west de Molenbeke
- oost de erfgenaemen Pardaens
- noort de erfve van dhoirs Hendrick Van Vrechem

2) 230 roeden Xlant op het Groot Oosteijcken
- oost Nicolaes Walraevens
- suyt west en noort den edelen heere

3) 140 roeden land opt selve velt
- noort en oost den voroste edelen heere
- west het Cleijn Oosteijcken

dit alles voor de som van 1000 R courant geld boven de heerlijke renten en cheijnsen

En also de 2 laatste partijen in pacht sijn aen Jan Somers tot Kerssavont 1715 sal de cooper de pachtsomme profiteren en hiervoor betalen de heerlijke renten

Ondertekend door Carel Walckiers fs. Claes , Pieternelle Herremans , Anna Herremans , Joanna Somers , Jan Herremans , Cornelis Herremans , Joos Vanden Eeckhaute en Pieternelle Herremans en de koper


Present : Joos Lippens officier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens , Cornelis De Maeseneer , Michiel Rockelé schepenen