SCHEPENBRIEVEN ANNO 1703 omtrent NEIGEM


13.09.1703 : Franchois Vanden Abbeelen procureur bij procuratie van Martijnten Borremans filia Pieters en Anneken Lecussel jongedochter oud 52 jaar

verkoopt aan Morin Wagon x Elisabteh Van Bossuyt , hij is waegenmaecker van stiel ,

een onbehuysde stede in Neijgen groot 40 roeden
- oost de weduwe Adriaen Overdijn
- siut de Molenbeke
- west de oude herberghe genaempt " de Swaene " waarvan nu proprietaris is de Heer Pieter Vanden Abbeelen baljuw van LvW
- vooren de Brusselstrate

belast met heerlijke rente van 1 R sjaars aan de heer van LvW verachterd van 39 jaar
belast met 8 stuivers sjaars aan de kercke van Liefferingen , ook verachterd van 39 jaar

aan de comparante competerend uit hoofde van haar moeder

De vrouw van de koper geassisteerd met Lieven Lippens als voogd ziet af van haar recht op de helft van de gekochte onbehuisde stede niettegenstaande de costumen en dit om bepaalde redenen haar bekend

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Peeter Buydens en Joos Van Vaerenberch