SCHEPENBRIEVEN ANNO 1700 omtrent NEIGEM


VERKOOP UIT HET STERFHUIS VAN WIJLEN NICOLAES WALRAEVENS x MAGDALENA DE RO uit GOOIK

De koper moet behalve geld ook smidswerk leveren

18.11.1700 : Sr. Adriaen Vander Elst procureur ten van LvW ten sterfhuyse van wijlen Nicolaes Walraevens x Magdalena De Ro uyt crachte van syn acte van commissie en curatele voor de wethouders van Goycke heeft doen verkopen enige goederen :

onder andere een weijken te NG genaempt " den DRYBECK " groot 3 vierendelen of daeromtrent soo dit de voorste Magdalena De Ro ten cavel is gevallen ten sterfhuyse van haeren vader in 1692
- het goet van de andere erfgenaemen De Ro
- 2de en 3de syde den heere van Bousies ( red. : is heer van LvW )
- 4de syde Pieter Van Vrechem en Jan Vanden Broecke erve

en is verkocht met brandende keirse aen :

Adriaen Lippens x Anna Couteau en dit voor 18 guldens boven 3 guldens van huere ende " als smet op te slaegen ende volbinden een paer achterwaegen wielen als hem die gelevert sullen worden "


Present : Joos Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens en Jan Van Bossuyt schepenen