NEIGEM , Schepenbrieven anno 1583

 


 

JASPAR DE GOUX heer van Meerbeke verwerft het kasteel van Neigem

 


02/01/1583 : Verkoop door de familie De Bruyne aan Joos Tuyermol

 

Franchoys De Bruyne over hem selven en als vooght van Lauryncken sBruynen dochter wylen Gillis De Bruyne

Item Dierick De Bruyne over hem selven en over Marie sBruynen syne sustere

 

hebben vercocht aen Joos Tuyermol een behuysde stede in Eyghen geleghen teghen het kerckhof

                    - teghen Joos Maes erve

                    - vooren sheeren strate

                    - achter Zeger Aschmans erve

 


 

09/11/1583 : Mr. Willem van Goux geeft aan zijn oudste zoon de heerlijkheid van Meerbeke en het kasteel van Neygen

 

Mr. Willem van Goux , riddere , baanheer van land van Wedergrate , van Gaygez , en vercleerde dat hy 13 jaer geleden hadde gegeven ende gegunt by houwelycke voerweerde
Jonckheeren Jaspar van Goux synen oudsten soen :

 

de heerlyckheit van Meerbeke mitsgaders het huys ende casteel van Neygen met syne toebehoorten soe hy selfste te leene houdende van den Hertoge van Brabant , alleenelyck

gereserveert hebbende by den voerste houwelycke voerweerde het gebruyck van voerseyde casteele met syn toebehoorten syn leefdaghe lanck geduerende

 

Mr. Willem van Goux roept zijn zoon Jaspar terug uit het land van Luik wegens zijn ouderdom

 

So est dat hy opten dach van heden voer ons persoonlyck is gecompareert ende insiende " DESEN BENAUDEN EN BEDRUCTEN TYT " mitsgaders " SYNEN OUDERDOM ENDE

DEBILITEYT ALS NYET GEQUALIFICEERT WESENDE OM BY DAGE EN BY NACHTE REGARDT ENDE TOESICHT TE NEMENE TOT BEWAERNISSE VAN SYN HUYSE EN

PERSOEN ALS IN DESEN JEGENWOORDIGEN TYT WEL VAN NODE IS " heeft uyt eygenen vryen wille onbedwongen van jemanden by hem geroepen ende ontboden uyten lande

ende stadt van Luycke den voerste Jaspar van Goux synen voersten oudsten soen en syne huysvrouwe tot bewaernisse van synen persoen en huyse den welcke by donatione inter vivos

vel causa mortis of anderssins heeft gemaect , gegunt ende gegeven :

 

Mr. Willem van Goux schenkt het kasteel aan zijn zoon Jaspar en behoudt voor zichzelf 2 kamers

 

" heeft gemaect , gegunt ende gegeven het voergenoemde HUYS ENDE CASTEEL VAN NEYGEN MITSGADERS HET NEERHOF EN DE HUYSEN DAER OP STAENDE  , HET DUYVENCOT , OMMELOOP ENDE WATERGRACHT OFTE VESTEN DAER OMME WESENDE ENDE ANDERE SYNEN TOEBEHOORTEN , welcke geste den voerste Jonckheer

Jaspar aldus present wesende danckelyck heeft ontfangen " UYTGENOMEN DE POORTCAMER ENDE DE CAMER DAER BOVEN METGADERS ELCKE CAMER SYNE GARDEROBE " die de voerste comparant themwaerts reserveert syn leefdaghe lanck sonder meer

 

Jaspar van Goux voert het beheer van het kasteel

 

Om die is voortaenen by den voerste Jaspar eeuwelyck gebruyct ende erffelyck beseten te worden als syn andere propre en eygen goet en daer mede synen vryen en eygenen wille te

moegen doen sulcke ordonnantien te stellen alst den voerseyden Jaspar goetduncken en gelieven sal tot bewaernisse van voerseyden huyse willende ende bevelende alle syne

ondersaete ende alle andere binnen den voerseyde huyse residerende den voerste Jaspar te obedieren en eedt te doen van getrouwichheyt dies versocht synde metgaders :

" HEM TE LEVEREN ALLE NOENE ENDE AVONDE DE SLEUTELS VAN DE POORTEN ENDE BRUGGEN " met conditien nochtans de voerseyde Jaspar geraecte deser wereldt

te overlyden voer den voersten donateur " DESE GESTE SAL SYN VAN ONWEERDEN MACHTELOOS ENDE OFTE DE SELVE NOYT GESCHIET OFTE GEPASSEERT EN WAERE

 

 

Hiermee werd Jaspar de Goux de nieuwe kasteelheer van Neigem