SCHEPENBRIEVEN OMTRENT MEERBEKE


10/03/1561 : Voor ons scepenen van Meerbeke by Nienove

als eiser Laureys Van Eesbeke in den naeme van Josyne Vanden Bossche weduwe Joos Coolaerts den 07/01 lestleden
teghen Peeter De Neve fs. Gillis

over de betalinghe van 10 pond 8 schellingen parisis ter causen van lantpachte van 1dw. 35 roeden land verachtert van 10 jaeren laetste met
Kersmesse 1560

Vonnis : veroordeeld tot de betalinghe van

Ter manisse :
Jan De Vlaminck meier
Mr. Joos De Witte , Jan Van Belle , Jan Vande Guchte , Willem Dierickx en andere scepenen


BETREFFENDE DE FAMILIE DE CRAKERE , VERKOOP VAN LAND OP HET SCHATEYCKEN IN DENDERWINDEKE

04/06/1562 : Jacob Rantere x weduwe Arent De Krakere en dit om de wezen van wijlen Arent De Krakere " goet te smeren want daer de voerste block jaerlycx soe vele nyet weerdich en es als de jaerlycxe rente ende oock by consente van de weth " hebben vercocht aen Joor Torrekens :

1 dw. block te DW. genaempt te Schateycke
- de stede van dhoirs Gillis Van Belle
- het Boschvelt
- eynde den Ghypaert

En dit met de commer van 3/4 cappoen en een blancke aen de heere van Wedergrate  ( red. : is de zogenaamde RENTE DU BOIS uit het renteboek van de Goux )

Neempt de voerste Joos Torrekens synen laste een rente van 3 guldens tjaers nu tertijts uytgaende op een behuysde stede in Meerbeke toebehoerende Cornelis De
Crakere soen en hoir van Arent De Crakere out wesende 12 jaeren

red. : Heb dit ook onder W.P. Denderwindeke ondergebracht


 

27/08/1562 :  Edele en Weerde heere Mr. Willem van goux riddere , heere van Wedergrate Meerbeke en Gaiges en " COLLATEUR VAN DE SCHOLASTERYE VAN MEERBEKE " ENDE ANDERE BENEFICIEN ALDAER

en Joos De Cameneren vervangende Mr. Gillis Brakelman als momboir van Guille Brakeleman soene Franchoys voornoemd 
" SCHOLASTER DER VOORN. PROCHIE VAN MEERBEKE " en Jouffrouwe Margriete sCameneren moeder van de voerste
Guille Brakelman welcke hebben geconstitueert en machtich gemaect in huere stede gestelt mits desen boven gerede somme :

Meester Willem De Borchgrave
Willem Crokaert
Walter Spoelberch
Niclaes Schulteput
Cornelis Dierickx

en dit om te compareren voer alle wetten en om " heesch te maecken "

en Willem van Goux als collateur van de voorigen Scholasterye van Meerbeke hem te voegen metten voorn. momboits van voornoemde Guille Brakelmans voornoemd scholaster van Meerbeke in de saken van materie van ......  in den Rade van Brabant geintenteert by " SCHOONJANS PACHTER DES HEEREN VAN NYNOVE "

Red. : is er hier een betwisting gerezen om de collatie van de Scholasterij van Meerbeke ? Dit is hoogst onwaarschijnlijk doch verdere gegevens
ontbreken mij. 

Red. : Heb dit ook geplaatst onder Neigem


11/03/1583 : de voogden van Betteken De Veys verkopen 1/2 bunder land in Meerbeke aan Joos Aerts

Pieter Galmaerts en Gillis Van Belle als voogden van Betteken De Veys dochter van wijlen Zeger De Veys en bij consente van de schepenen van Meerbeke vekopen aan Joos Aerts : 1/2 bunder land in Meerbeke opt Nepersvelt :
                     - dhoirs Pieter Pierens erve
                     - Pieter Schoonjans erve
                     - inde Bogaertvelt

En stelt in zekere bij dese vercoop een oudt half bunder land in DW. in een block te Heddenhove
                     - lancx het veld genaempt Steenberch
                     - teghen Betteken De Veys erve genaempt den Hoplochtinck
                     - boven aent Boschvelt

Red. : heb deze schepenbrief ook geplaatst onder Denderwindeke


28/12/1585 : Betreffende de verdeling van de nalatenschap van wijlen Pieter Van Belle en Willemyne sDonckers

Aert en Cornelis Van Belle kinderen wijlen Pieter Van Belle daer moeder af was Willemyne sDonckers en Adriaen Eylenbosch x Martyne sDobbeleeren weduwe wijlen Joos Van Belle met Jan De Dobbelere in den naem van de weesen desselfs Joos Van Belle verdelen de goeden hun verstorven van wylen Pieters Van Belle en wylen Willemyne sDonckers

Voor Aert Van Belle

1°) 1/2 bunder land in Meerbeke opt Nepersvelt by Beerssels 

2°) 1/2 bunder land in Meerbeke op Dast aen den Raymoortel

3°) 1/2 bunder en 1/2 dagwand land opt Bogaert teghen den Mollenmeersch

4°) 1/2 bunder land in Meerbeke op de Groote Huee ( lees Huede ) tegen Winningen

5°) 1 dagwand land in Meerbeke bij den Boecht

6°) de helft van 5 dagwand land in Meerbeke op Nepersvelt tegen de weesen Adriaen De Hoymaker

Voor Cornelis Van Belle

1°) 1 dw. meersch in Meerbeke op het Schuenvelt geheeten het Prieel

2°) 3 lynen meersch in Meerbeke in de Calemontmeersch

3°) 1 dw. land in Meerbeke op de Groote Hue tegen Beerssels dreve

4°) 1/2 bunder land in Meerbeke op Dast teghen ons gemint heeren van Wedergrate erve

5°) 1/2 bunder en 1/2 dw. land in Meerbeke opt Bpgaert teghen Schuenvelt

6°) de helft van 7 dagwand in Meerbeke opt Bogaert teghen Nepersvelt

7°) 1,5 dw. land in Meerbeke opt Hue by Scoenen lochtinck            ( redactie : is mogelijks de lochting van de familie De Coene )

Voor Adriaen Eylenbosch met Jan De Dobbelere in den naem van de weesen van wylen Joos Van Belle

1°) 1/2 bunder en 1/2 dw. land in Meerbeke tegen de Mollenmeersch

2°) de helft van 7 dw. land in Meerbeke opt Bogaert tegen Nepersvelt naest de goederen van Mr. Henricus Van Liedekerke   ( ¨ )

3°) de helft van 5 dw. land in Meerbeke opt Bogaert teghen Gielis Sorgeloos erve

4°) 1,5 dw. land in Meerbeke opt Boschvelt teghen Joos Van Belle lant

5°) oudt 1/2 bunder land opt Schuenvelt

 

(**) : Meester Henricus Van Liedekerke is hier de erfgenaam van de Van Liedekerke's die in het renteboek van de Goux zulke uitgestrekte bezittingen hadden in hetzelfde Meerbeke


Betreffende de nakomelingen van Willem Van Belle verkopen perceel land in Denderwindeke

12/02/1587 :  De kinderen wijlen Willem Van Belle verkopen land aan Mr. Claes Vander Plancken

zijnde de kinderen van wijlen Willem Van Belle verkopen aan Mr. Claes Vander Plancken :

1/2 bunder land in DW. opt Boschvelt :
- teghen Schuenvelt
- lant van de kercke van DW.
- onder teghen dhoyrs Pieter Stevens erve


Betreffende de goederen van Jan de Quesnoy in Meerbeke

04/04/1587 : Mr. Jan De Stomme bij procuratie speciael van Joncker Jacques De Quesnoy gepasseert voor notaris Canthuys op 5/3/1587 :

Door Jean de Quesnoy by Jan Ruysinck syn gemechtighden comparerende voor scepenen van heerlickheyt van Meerbeke by Nienove is schuldich aen Geertruyt Vanden Houte weduwe wijlen Dionys Claes ( nu huysvrouwe van Pieter Ivens ) een erfelijke rente van 33 Rijnsguldens 15 stuivers / vallende Kerstavond 1582 / 16de penninck en beseth op :

1°) 3 bunder land in Meerbeke
- tegen de goeden van den heere van Wedergrate
- tegen de Quesnoy goeden

2°) Noch op andere goeden leen wesende gehouden van leenhove van der Rijst

3°) op een stuck lants genaempt thof ten Volenbeke ten Vrye groot 14 dagwand gelegen in Meerbeke tegen de strate naar Meerbeke

Nu als onderpand daer voorheen niet behoorlyck was verpand voor leenhove en leenheer van der Rijst


Betreffende de pacht van de abdij van Nijvel in Meerbeke anno 1587

18 april 1587 : Joos Pardaens pachter van het klooster van Nijvel stelt een huis als onderpand

Joos Pardaens comparerende voor schepenen van Lande van Wedergrate vercleert dat hij van Anth. Wasteels hadde overgenomen alsulcke pachtinge

van lande weyden en anderssins als de selve Anthonis hadde aengegaen en in pachte gelovende van Edele Vrouwe Marie Van Honsbroucx princesse

 en abdisse van Nyvele ten 17de meerte 1586 en dat voer scepenen van Meerbeke.

Hij hadde verbonden syn gelege met toebehoorten en syn ander goet int lande van Wedergrate te weten :

                     1ste : een gelege metten huyse daerop staende en hoplochtinck daeraen liggende in de prochie van Neygen te Nepe groot 1 dagwand :

                                            - aen muelenbeke

                                            - de goeden van ons gemint heeren

                     2de : 2 bunder land in Neygen op oosteycken :

                                             - dhoirs Willem de Cameneren

                                             - dhoirs Jan De Leeuw erve


Betreffende het onderpand van een rente van 2 Rijnsguldens

Voor meier en scepenen der banck en heerlickheyt van Meerbeke bij Nienove is verschenen :

 

Dierick De Coene die heeft versocht in syn handen gestelt te worden tot syne pande naebescreven voer den achterstel van een rente van 2 Rijnsguldenen sjaers beseth op :


1°) op 1/3de van 5 dagwand land opt Moorselken

              - Roelants Vander Poorten erve

              - Jouffrouwe sMols erve

              - eynde teghen den groenen wech


2°) op 1/3de van 1 dagwand land opt selve velt

              - aen Armen goet van Meerbeke

              - teghen den oryengoet van Zeger Wasteels

              - eynde den groenen wech

              - Jan Biestmans erve
 


23/11/1590 : Verdeling der renten van wijlen Anthonis Vanden Eetvelde

Roelandt Vander Poorten x Philippotte Vanden Eetvelde dochter wylen Anthonis Vanden Eetvelde daar moeder af was Tanneken sVosters ter eene

Christina Vanden Eetvelde suster van de vader en moeder van de voorste Philippotte Vanden Eetvelde hebben gescheyden in vriendelycken rypen raede by sterfhuyse huen vaders
en moeders :

En zijn de volgende renten ten lothe gevallen by Roelandt Vander Poorten :

1°) een rente van 9 Rijnsguldens / 17de meye / 16de penninck
      en bepandt op de goeden van Cornelis Van Rossem x Wed. Pieters Vanden Eetvelde  ( ** )

2°) een rente van 3 Rijnsguldens / 16de en bepandt op de goeden van Joosyne Vander Poorten weduwe wylen Gillis De Mol cfr. de brieven der heerlickheyt van Meerbeke
die by Roelandt getransporteert syn aen Joos Aerts

3°) een rente van 6 Rijnsguldens bepandt op de goeden van Gillis De Wichelere en die naermaels gelost en gecasseert is

4°) een rente van 6 Rynsguldens / 16de penninck en bepandt op de goeden van Adriaen De Bremaeker

5°) een rente van 3 Ryngsguldens / 16de penninck en bepandt op de goeden van Jans Van Snay te weten op 3/4de dagwand lants te Hoesbeke cfr. Meerbeke en op wylen
Jans Van Snaey stede

( ** ) : Cornelis Van Rossem huwde Johanna De Luu , zie de sentenciën van Wedergrate anno 1585

Zie ook onder Denderwindeke

 


 

Terug naar thuispagina