WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1746


26.01.1746 : Jan Baptiste De Groote x Christina Soetaert verkopen aan Peeter Muylaert x Elisabeth De Cuyper :

een huys wesende " sheeren cheijns dooghende aen de Edele vrouwe seser prochie int gehucht van de Denderstrate
- voren teghen sheeren strate
- west de keijtse loopende naer " de Groot Weirt "
- noort en oost Sebastiaen De Naeyer

en dit voor 203 R courant

De 2 mannen ondertekenen deze akte , de 2 vrouwen verklaren niet te kunnen schrijven


30.07.1746 : verkoop door de familie Carlier

1) Pieter Carlier tot Liedekerke
2) Catharina Carlier x Maximilaen Van Caulaert tot OLV Lombeke
3) Jann Jespers x Pieternelle Carlier tot Pamel
4) over Nicolaes Carlier hun absenten broeder " in dienst van de heren staeten van Hollant "

verkopen aan Pieter Papeliers insetene van Meerbeke :

de 2/5de in een behuisde hofstede in MBK te Hoesbeke groot 128 roeden salvo justo
- oost Peeter Kestens
- west dhoirs Sr. Philips D'Hu
- suyt de strate
- noort den Peerdenmeersch

de verkopers competerende uit hoofde van Martinus Carlier hun broeder

belast met bundergelt aan 1 stuiver / bunder
belast met 2/5de van 4 S 1 O op den gehelen geleege aan de Armen van MNK
met 2/5de van 16 R 16 S sjaers in proffijte van Jacobus De Schepper tot Ninove

dit voor de som van 55 R courant

Present : Nicolaes Van Opdenbosch burgemeester , Judocus Foubert schepenen en Joannes Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel


07.09.1746 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van MBK verkoopt aan Peeter Heirnault x Josina Guillijns insetenen van MBK :

150 roeden land opt Huedevelt afgeleyt uyt een meerdere partije van 6 dw. salvo justo gemeten door Mr. Alexander Spanoghe gezworen landmeter
- suyt teghen den geleghe van Cornelis Inveris
- suytwest teghen de straete
- noort de meerdere partije

dit voor 360 R wisselgelt den schellinck gerekent tot 6 stuivers boven last van sheeren bunder

Dit op basis van een erfelijke losrente van 12 R courant / penninck 30

De kopers belooft hierop een huis te stellen

Present : Bartholomeus Vanden Borre , Judocus Foubert , Joannes Smet en Jan Baptiste Lemmens schepenen , Joannes Van Vreckem meier van de abdis


07.09.1746 :  Peeter Heirnault x Josina Guillijns insetenen van MBK erkennen een rente aan Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van MBK

een rente van 12 R / 30ste penning / beseth op :

150 roeden land opt Huedevelt , zie boven


Anno 1746 : Martinus Ferriau x Joanna De Mets insetenen van MBK erkennen over de ontvangst van 200 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , een rente aan Jan Van BVibt x Anthonette Vanden Hauthen , hierover een rente van 8 R courant sjaars aan 4 par cento

Niet verder bewerkt

( folio 154 in Meerbeke register 140 )

Present : Judocus Foubert en Joannes Smet schepenen en Joannes Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel


Anno 1746 : Pieter Vanden Berghe x Pieternelle Goossens insetenen van MBK verkopen aan Jan Baptiste Vanden Steen x Catharina Baveghems gehuwden tot MBK

sekeren huyse en lochtinck in MBK op de plaetse bij het kerckhof groot 28 roeden salvo justo
- suyt sheeren strate
- oost de keijtse aldaer
- noort Jan Anthoen Stevens
- west Mr. Martinus Dachelinckx

dit voor de som van 475 R courant en eenen permissien patacon voor drinckgelt voor Adriaen Bavegems svercoopers schoonsone ( ** )

Op de belofte dat de verkopers in het voorschreven huis mogen blijven wonen in de " keucken ofte caemer " en dit hun leven lang

Bijlage : Adriaen Bavegems is stiefzoon van Pieter Vanden Berghe , Pieternelle Goossens huwde eerst met Nicolaes Baveghems