WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1744


09.12.1744 : Nicolaes De Troyer fs. Nicolaes , Jan Van Vreckem x Joanna Van Eesbeke en Adriaen Goossens kopers

de schepenen van Meerbeke verkopen over de voorschreven minderjarige wezen een huis en diverse partijen van land en meers

Hierna volgt een schepenbrief uit 1737

Pieter Van Eesbeke x Anna Marie Van Vreckem kopen in 1737 van de familie Walckiers

Present : Nicolaes Van Opdenbosch borghemeester , Franciscus Straetmans , Joannes Smet , Jan Baptiste Lemmens en Joannes Van Vreckem schepenen , Franciscus Cosijns meier van de abdis van Nijvel :

Antonius Franciscus Josephus Van Vaerenberch uijt crachte van procuratie volgens een schepenbrief van 1737 in Ninove ten versoecke van Sr. Petrus Joannes Vander Haeghen greffier van Ninove op 08.07.1737 en stelt dat :

Vrouwe Marie Van Langenhove douariere van Jor. Cornelis Walckiers in zijn leven heer der prochie van Oostwinckel ende baronnie van Leijsschoot mitsgaders comisvan slandts impositien in het quartier van Gendt

Joncker Jan Joseph Walckiers modernen heere van het tselve Oostwinckel Leysschoot ende comis van de impositien

Jr. Ferdinande ende Charles De Cabilliau de Trisponseau x Joanna Marie Walckiers

Jor. Emmanuel Charles Van Hoobroeck heere van Asper , Singhen , Axelwalle x Anna Catharina Walckiers

hebben samen publiek verkocht aan Pieter Van Eesbeke x Joanna Van Vreckem :

de helft van 50 roeden land en van de wederhelft bij  de voorste conditien van vercoopinghe vercocht ten versoecke van Jouffr. Clara Vollens en dit voor 27 stuivers wisselgeld / roede

welke 2 partijen samen 50 roeden groot gelegen zijn in MBK ten Berghe op het Cleijn Berghenvelt
- oost en suyt de erfgenaemen van Guilliam Vander Poorten
- west Guilliam Goossens
- vooren teghen sheeren strate

dit volgens schepenbrief van 09.10.1737 onderteeckent Gillis Pierets , L. Vanden Bemden en P.J. Vander Haeghen


09.12.1744 : Jan Bavegems ingesetenen van Pamel verkoopt aan Carolus Covens x Barbarina Galmaert pachter op het hof te Berchem tot Pamel :

1) 189 roeden bos " luttel min of meer " genoempt " den Kallemont "
- oost Peeter Joannes De Weghe
- noort de erfgenaemen van Mr. Jan Van Lierde
- west het goet van den heere van Meerbeke
- suyt teghen " het Wolfvenstraetken

Zie terroir nr. 986

2) een meersch groot 134 roeden in de Vijvermeersch
- noort tegen de Meulenbeke
- west de erfgenaemen Jan Gaudtswilders
- oost teghen de wederhellicht van desen geschijden wesende

de verkoper zijn deze partijen bij verkaveling ten dele gevallen volgens verkaveling in 1737 bij het overlijden van zijn vader Jan Bavegems

Deze verkoop is geschied voor 550 R courant

Present : Nicolaes Van Opdenbosch borghemeester , Franciscus Straetmans , Joannes Smet , Jan Baptiste Lemmens en Joannes Van Vreckem schepenen , Franciscus Cosijns meier van de abdis van Nijvel

Redactie : wijlen Jan Bavegems was gehuwd met Joanna Maria De Vidts ex Pamel , hij overleed op 03.07.1737 in Pamel

De grootouders van de verkoper zijn Joos Bavegems x Josine Goutswilders


anno 1744 : Pieter D'Hauwer tot Vollezele verkoopt aan Judocus Foubert x Maria Carolina Walckiers :

een partij land opt Hoendersvelt groot 68 roeden
- west de goederen van Mijnheer Zetij
- oost Nicolaes Van Opdenbosch fs. Michiel
- noort den Brusselwegh

dit voor 2 R courant / roede en nog de last van sheeren schaut is 1 stuiver / bunder sjaars

Present : Nicolaes Van Opdenbosch borghemeester , Joannes Van Vreckem schepenen , Franciscus Cosijns meier van de abdis van Nijvel

Zie terroir nr. 898 bij dhoors Maximiliaen D'Hauwer