WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1736


22.09.1736 : Tittel sacerdotael voor Joannes Ignatius Van Vaerenberch , creatie van een lijfrente van 300 guldens sjaars

Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke geeft te kennen dat zijn zoon Joannes Ignatius theologant in het seminarie van het aartsbisdom van Mechelen ter intentie is zich te begeven tot de priesterlijcke staet en onvoorzien is van titel , beneficie en anderssints en diesvolgende nodig heeft een lijfrente van 300 R sjaers en heeft hiertoe de volgende partijen opgedragen tot behoef van de lijfrente :

1) 162,50 roeden land op de Oudegracht en is tiendevrij
- oost het goet van de princesse van Nijvel
- west de straete
- suyt het geleghe van Jan Snoeck
- noortwest de laserije

Zie terroir nr. 41

2) 248 roeden land op de Dierentijt
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen
- west en noort de strate
- oost dheer Joannes Antonius Vanden Abbeelen

Zie terroir nr. 202

3) 117 roeden land op de Oudegracht en is ook tiendevrij
- suyt gasthuysgoet van Brussel
- oost de straete
- west en noort princessegoet van Nijvel

Zie terroir nr. 29

4) een ettemeers in de Sluyst groot 139 roeden
- noort Adriaen De Cooman
- west de Meulenbeke
- oost de wed. Adam Van Vreckem
- suyt de beke

Zie terroir nr. 715

5) een maeijmeersch in deselve Sluyst groot 99 roeden
- west Mevrouwe Zetij
- suyt oost den heere pastoor deser prochie
- noort Sr. Jan Vanden Abbeelen

Zie terroir nr. 724

6) een partij land op Neermaeteveldt groot 177 roeden
- noort het gasthuysgoet in Ninove
- west de abdije van Sinte Cornelis
- oost en suyt de strate

Zie terroir nr. 93

7) een partij land op het Laefferinghenveldt groot 277,50 roeden
- oost dheer Peeter Vanden Abbeelen
- noort D'ast
- west dheer De Rons

8) idem partij land op selve Laefferinghenvelt groot 204 roeden
- oost de wed. Sr. Frans de Regnancourt
- west dhoirs Sr. Jan Vanden Abbeelen
- noort de Speckmeersschen

Zie terroir nr. 335

9) de helft van 346 roeden op het Nepersvelt palend int geheel
- suyt Pieter Walckiers
- noort de cappelrije van het casteel van Neijgen
- oost Adam Vanden Broecke
- west Mevrouw Brusset

Zie terroir nr. 414

10) een partij land op het Bogaertveldt groot 254 roeden
- west Jan Vander Eeckt
- oost mijnheer De Fraeye
- noort Jacques Le Mer
- suyt Jan De Ro

11) 1/3de deel van 671,50 roeden land genoempt " het veldeken te Nepe " palende int geheel
- west de straete
- suyt het geleghe en de boomgaert van den voornoemden comparant
- noort de strate

Alle partijen zijn vrij en zuiver behalve de 277,50 roeden op het Laefferingenvelt waar een cheijns is van 2 R sjaers

Zie terroir nr. 480

Is alles samen 2074,75 roeden en is in waarde boven de last van 2 R sjaars de som van 3560 R 5 S


Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Judocus Foubert en Sebastiaen De Naeyer schepenen en Franciscus Cosijns meier van de abdij van Meerbeke