WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1735


13.01.1735 : Adriaen Cautaert x Joanna Van Eesbeke erkennen een rente aan E.H. Van Yperseele pastoor groot 100 guldens courant gerekend aan 7 stuivers den schellinck en hiervoor een rente van 5 R sjaars / bezet op

1/3de van een geleghe met een huys daerop staende in Meerbeke int gehuchte te Poelck
- west Elisabeth Cautaert
- oost de kerckegoederen van Meerbeke
- suyt de keijtse
- noort de strate

en dit 1/3de is groot 87 roeden salvo justo

1/4de van een stuk land op het Moorselken
- oost Elisabeth Cautaert
- suyt de Hebdomodarije van Meerbeke
- west Pieter Cautaert
- noort Adriaen De Cooman

en is groot 54 roeden en 8 voeten

Welke erfgronden de comparant toekomen uit hoofde van zijn ouders bij de verkaveling in 1732 ( ** : lees Hendrick Cautaert en Maria Leutens )

Present : Judocus Foubert en Claudius Walravens schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel

BIJLAGE

In 1763 is gekomen Jan Van Vrechem fs. Pieters x Joanna Van Eesbeke weduwe van Adriaen Cautaert deze rente heeft gelost

Present : Nicolaes Van Opdenbosch burgemeester en Andries Borremans schepenen


Redactie : dit zijn de erfgronden van Adriaen Cautaert hem verstorven van zijn ouders Hendrik Cautaert en Joanna Leutens
 04.05.1735 : renteconstitutie

Rentegelders : Cornelis Cornelis x Maria Anna Van Eesbeke

Renteheffer : Hendrik Van Doorselaer

Rente : 12,5 R sjaers / 20ste pennning over de som van 250 R courant geld

Deze rente is bezet op  :

1) een behuysde hofstede int gehucht ten Berghe groot 83 roeden
- west de straete
- noort Pauwel Cornelis
- oost het Hoendersvelt
- suijt de erfgenaemen van Mevrouw Zetij

2) 136 roeden land gelegen ten Berghe
- noort de erfgenaemen Cornelis Gettemans
- oost het Hundersvelt
- suyt de erfgenaemen van Abraham Van Eesbeke

3) 163 roeden  meersch en bosch in de Berghenmeersschen
- west den edelen heere deser prochie
- noort de erfgenaemen van Mevrouw Zetij
- oost de Molenbeke
- suyt Pauwel Cornelis

Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester en Judocus Foubert schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel

Marge : anno 1753 heeft Joos Cornelis soo over hem selven als over zijn broeders en zusters deze rente gelost


04.05.1735 : Anna Van Eesbeke filia Abrahams cooperesse

Pieter De Doncker fs. Nicolaes verkoopt aan Anna Van Eesbeke filia Abrahams :

132,50 roeden hoppelochtinck metten hoppenast en alle bomen daerop staende in MBK int gehuchte ten Berghe
- oost de strate
- suyt Jan De Keyser
- west de weduwe en dhoirs van wijlen Abraham Van Eesbeke
- noort dhoirs van Jacques D'Hauwer

Zie terroir nr. 932

De verkoper competerende bij testament van Catharina De Doncker

dit voor 200 R courant boven de last van een rente van 3 R 2,5 S sjaers aen de erfgenaemen van Sr. Sebastiaen Godier

Aan welke partij Christiaen Vanden Dorpe de tochte heeft

Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester en Judocus Foubert schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel