WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE , nummer 139

Anno 1731


08.03.1731 : openbare verkoop van de hofstede van wijlen Jan Hemmerijckx te weten :

een hofstede groot 97 roeden gelegen ten Berghe
- oost Adriaen Hemmerijckx
- suyt den selven
- west Pieter Van Lierde

Koper is Adriaen Hemmerijckx broeder van de overledene

gebleven op zijn broeder Adriaen Hemmerijckx voor 158 R

Dit bedrag werd in 5 delen verdeeld en hierbij worden de 4/5de van de 158 R te weten 126 R 8 S geteld aan Christiaen Hemmerijckx zijn broeder

Christiaen Hemmerijckx erkent ontfangen te hebben de som van 31 R 12 S

De andere 3/5den werden ontvangen door de baljuw , borghemeester en schepenen ten behoeve van de minderjarige weesen van Geeraert , Cornelis en Joanna Hemmerijckx in huwelijk geweest met Pieter Van Eesbeke

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Bartholomeus Vanden Borre borghemeester , Jan Cosijns en G. Walraevens


21.03.1731 : Transport van rente

Sr. Claudius Walravens transporteert aan zijn " swagerinne " Joanna Christina Vanden Abbeelen 2 rentes

1) een tente van 24 pond groot wisselgelt ten laste van Jan Van Impe tot Appelterre zie schepenbrief van Wedergrate anno 1715 en hiervoor 9 guldens sjaers

2) een rente van 4 R sjaars ten laste van Paesschier Bogaert x Jenne Van Lierde waarvan het kapitaal is 85 R courant


08.05.1731 : Juffr. Jonna Maria Van Vreckem weduwe wijlent dheer Henricus Van Beughem tot Brussel verkoopt aan Jacobus Van Vreckem op voortane rente van 7,5 R sjaars :

150 roeden Xlant op Cheijnsvelt
- oost het geleghe van de weduwe Floris Snoeck
- suyt de geleghen genaempt " het Hemelrijck "
- west de strate
- noort Sr. Pieter Vanden Abbeelen

en dit op voortane rente van 7,5 R sjaars

Present : Glaudius Walravens en Jan De Vleeschauwer en Sr. Sebastiaen De Naeyer meier van Meerbeke

Anno 1735 heeft Jacobus Van Vreckem deze rente gelost

Redactie : Zie terroir Meerbeke nr. 247


30.12.1731 : Christiaen Van Eesbeke x Clara Mertens zijn huysvrouwe erkennen een schuld aen Heer en Mr. Josephus Franciscus Van Yperseele pastoor en Peeter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke als oppervoogden van de Collegiale kercke van Meerbeke over 125 guldens courant geld , hiervoor een rente van 6 guldens 5 stuivers / 20ste penning / en beseth op :

1) 90,5 roede wijmenier nu bosch gelegen in Meerbeke te Prindael
- oost dhoirs Pieter De Coninck ofte de kercke deser prochie die den pandt alsnu is aentreckende voor hare rente
- suytwest Joos Vander Eeckt
- suyt de strate
- noortoost de Curegoederen van Neygem

2) 25 roeden op het Hoendersvelt
- oost Nicolaes De Troyer
- suyt Anthoon Hanckaert
- west Hendrik Van Doorslaer
- noort de weduwe Martinus De Leu

3) het 1/3de paert van een behuysde hofstede te Prindael met een camer en voorvloer groot over dit 1/3de tot 35 roeden en 1/4de roede
- oost Pauwel Mertens
- suyt de strate
- west het gelaeghe van Jan De Neve
- noort den bosch

belast met onlosselijcke rente van 1 R 3 S 1 O aan de kercke van Neijghen en met 11 oorden aen den heere van Pamel

Deze partijen komend van de ouders van de 2de comparant ( lees : Clara Mertens )

Deze rente is gecasseert door Marie Bogaert insetene van Meerbeke weduwe van Lambertus Vanden Berghe op 27.02.1760

Present : Bartholomeus Vanden Borre borgemeester , Jan Cosijns schepenen , Sebastiaen De Naeyer meier van de abdis van Nijvel