WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE anno 1730

  1. De Ro Jan Baptiste x Catharina Thibaut kopen , geen datum
  2. D'Hondt Jacobus x Joanna Christina Goutswilders verkopen op 16.01
  3. D'Hondt Jacobus doet donatie aan zijn dochter Joanna op 23.03
  4. Kerk van Meerbeke renteheffer op 30.12
  5. Stevens Jan Baptiste en zijn huisvrouw kopen op 16.01
  6. Van Eesbeke Christiaen x Clara Mertens rentegelders op 30.12
  7. Van Eesbeke Pieter fs. Nicolaes rentegelder op 16.03
  8. Van Oudenhove Jan x Joanna D'Hondt ontvangen een donatie van haar vader Jacobus
  9. Van Yperseele E.H. Josephus Franciscus renteheffer op 16.03
  10. Van Vreckem Pieter x Adriana De Troyer hun kinderen verkopen , geen datum
anno 1730 : publieke verkoop door dhoors Pieter Van Vreckem x Adriana De Troyer en zijn verschenen :

Hendrik Van Vreckem
Frans Van Vreckem
Jan Van Vreckem
Catharina Van Vreckem x Carel Vanden Berghe
Marie Van Vreckem

volgens de ordonnantie die luidt :

de hoors en erfgenamen van wijlen Pieter Van Vreckem x Adriana De Troyer ,

met Frans Van Vreckem als voogd paterneel en Nicolaas De Troyer als voogd materneel over de minderjarige weesen van wijlen Pieter Van Vreckem x Adriana De Troyer verkopen publiek :

een behuysde hofstede in MBK gelegen te Steenen Brugghe

Wordt gekocht door Jan Baptiste De Ro x Catharina Thibaut

Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester en Glaudius Walravens schepenen en Adam Van Vreckem als meier van het klooster van Nijvel


16.01.1730 : verkoop van een bos in de Suerenbroeck

Verkopers : Jacobus D'Hont x Joanna Christina Gaudtswilders

Kopers : Jan Baptiste Stevens en zijn huisvrouw

43 roeden bosch wesende de helft van 86 roeden onverdeelt tusschen de koper en de verkoper gelegen in MBK in de Surenbroeck
 - oost het Groot Berghevelt
- suyt het Cappelrijegoet van Sinte Berlindis
 - west den Swaelput
- noort dhoors Vander Poorten

en de verkopers competerende van hun overleden ouders en bij verkaveling van het sterfhuys van hun ouders wijlent Jan Gautswilders en wijlen Elisabeth Van Lierde

de verkoop voor 72,5 guldens vrije geldt

 Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Jan Cosijns schepenen van MBK , Adam Van Vrechem meier van de abdis van Nijvel

Zie terroir nr. 1007


23.03.1730 : Jan D'Hondt " midts sijnen hooghen ouderdom " maakt een testament en geeft bij " donatione inter vivos " aan zijn dochter Joanna x Andries Van Oudenhout

zijn dochter Joanna D'Hondt x Andries Van Oudenhout al zijn meubilaire effecten te weten koeijen , verckens , cleederen , lijnwaert , bedde met sijn toebehoorten , vlas , hoppestaecken , koppebellen , waschcuypen , botervat , saencuypen , eijsere potten , stoelen , tafels , schapraijen etc. en dat over haar trouwe dienst ,

en dit om te egaliseren datgene wat hij gegeven heeft aan Marie D'Hondt zijn dochter als wanneer sij gecomen was tot huwelijcken staete met Niclaes Van Cauwelaert

Present : de testateur die verklaart niet te kunnen schrijven , G. Walraevens en Jan Cosijns schepenen


16.03.1730 : Peeter Van Eesbeke fs. Nicolaes heeft ontvangen 180 guldens courant , den schellinck gerekent tot 7 stuivers , van Heer en Meester Josephus Franciscus Van Yperseele pastoor van Meerbeke en hiervoor een rente van 9 guldens courant geld / 20ste penning / beseth op :

1) 134 roeden meersch gelegen in de prochie van Meerbeke onder Berchem
- oost de beke
- west de weduwe Hendrik Jacobs
- suyt Nicolaes De Beys

2) 68 roeden bosch in MBK in den Borremeersch
- oost Jan Bogaert
- suyt dheer Cornelis Walckiers
- west het goet van de Capellekercke in Brussel
- noort dhoirs Christiaen Bogaert

En de comparant toekomend van zijne ouders volgens de loting gepasseerd in 1729

3) 85 en 1/4de roede hoppelochtinck in MBK in den gehuchte Ternath
- oost de cappelrijegoeden van den H. Gheest Meerbeke
- suyt Joos Valckeniers
- noort de erfgenaemen van Abraham Van Eesbeke

en de comparant toekomend bij naerhede bij hem bijgeleijt op den coop van Adriaen Bogaert officier deser prochie jegens Hendrik Van Eesbeke volgens de akte van 10.03.1730

Present : Glaudius Walravens en Jan Cosijns schepenen , Adam Van Vrechem meier van de abdisse van Nijvel

29.03.1756 : Christiaen Van Eesbeke insetene van MBK soo over hem als over de generale hoirs van wijlen Pieter Van Eesbeke heeft deze rente aan de pastoor gelost

Present : J. Van Opdenbosch en P. Merle


30.12.1730 : Christiaen Van Eesbeke x Clara Mertens rentegelders

De kerk van Meerbeke renteheffer


De rentegelders hebben ontvangen uit handen van de baljuw Sr. Pieter Vanden Abbeelen in zijn kwaliteit als opperproviseur van de collegiale kerk van MBK de som van 125 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / op voortane rente van 6 R 5 S / penninck XX / bezet op :

1) 90,50 roeden weijmenier alsnu verkeert in bosch te Prindael
- oost dhoirs Pieter Koninckx ofte de kercke deser prochie
- suytwest Joos Vander Eeckt
- suyt de strate
- noort de curegoeden van Neyghen

2) 25 roeden lants opt Hoendersvelt
- oost Nicolaes De Troyer
- suyt Anthoen Hanckaert
- west Hendrick Van Doorslaere
- noort de wed. Martinus De Leu

3) 1/3de paert van een behuysde stede te Prindael met een camer en voorvloer daarop staande groot over dit paert 35,25 roeden
- oost Pauwel Mertens
- suyt de strate
- west het geleghe van Jan De Neve
- noort den bosch

is belast met een eeuwige rente van 23 S 1 O aan de kerk van Neyghen en met 11 Oorden sjaers onlosselijck aen den heere van Pamel

Deze partijen komen van de ouders van Clara Mertens

Present : Bartholomeus Vanden Borre burgemeester , Jan Cosijns schepenen

Marge : anno 1768 is deze rente gelost door Maria Bogaert weduwe wijlen Lambert Vanden Berghe

( redactie : Maria Bogaert is dochter van Clara Mertens uit haar 1ste huwelijk )