SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1723


 


Voor ons Hendrick Van Doorslaer en Bartholomeus Vanden Borre schepenen van Meerbeke en voor Adam Van Vreckem als meier van de abdis van Nijvel :

Mr. Joannes Franciscus Spanoghe presbyter en beneficiant binnen de prochiekercke van Meerbeke heeft gekocht van Heer Gerardus Kieckens oud-schepen van Ninove  :

een huys en erfve groot 80 roeden gelegen aen de kercke van MBK.
 - oost en suyt sheeren strate
 - west den kedts
 - noort alsnu Jan Herremans causa uxoris

en dat voor 24 guldens sjaers ten proffijte van Gerardus Kieckens en voor een 2de rente van 18 pond 13 schellingen 4 grooten vlaems kapitaal aen de Paters Jesu´eten tot Aelst ,

deze laatste rente is door Heer Spanoghe afgelost aan de Paters Jesu´eten

Verkoopt nu dit huis aan Peeter Lambrecht x Joanna Marie Goossens en dit voor de renten en het kapitaal zie supra
 


07.04.1723 : Christiaen Van Eesbeke fs. Nicolaes x Clara Mertens fa. Reijniers verkopen aan Jacobus Le Mere fs. Jacques x Albertina Van Vrechem fa. Pieters :

1/3de van 136 roeden lant in MBK palende int geheele
- oost Jacques Le Mere
- noort de Speckmeersch aan het block competerende den berch van Bermerticheyt van Brussel

en dit om 33 guldens courant eens

Getekend door de verkoper en door de 2 kopers , Clara Mertens verklaarde niet te kunnen schrijven

Present : F. Vanden Abbeelen , Hendrik Van Eesbeke en Jan Van Vrechem en genoteerd op 22.03.1724

Zie terroir nr. 344 , is anno 1689 eigendom van Reynier Mertens

 


23.12.1723 : Adriaen Walckiers insetene en borgher der stad Brussel verkoopt aan Hendrik Covens insetene en schepen van Pamel :

1) een behuysde hofstede te Nepe groot 453 roeden
- oost Jacques Le Mere
- noort de strate ofte losgat
- suyt voorste Lemere
- west Joos Vanden Broecke

zie landboek nr. 436

2) een partije landt opt Nepersvelt groot 247 roeden
- oost de cappelrije van Sinte Berlindis
- suyt het straetken
- west de vrouwe weduwe van Heer Brusset
- noort de erfgenaemen van Sr. Gillis Van Vaerenberch

zie landboek nr. 413

3) een partij meersch nu verkeert in land op het Schoonvelt groot 141,5 roeden deel van een meerdere partije van 216 roeden waerinne de Cappelrije van het kasteel van Meerbeke competeert 75 roeden palende int geheele
- west de erfgenaemen Anckaert
- suyt de beke jegens Neijgen
- noort de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- oost de weduwe Adam De Naeyer

Zie landboek nr. 474

4) een partij weijde nu verkeert in land op het Schoonvelt groot 121 roeden
- oost dhoirs Ackaers
- west Curegoet van Neijgen
- suyt de beke jegens Neijgen
- noort dhoirs Maximiliaen D'Hauwer

Zie landboek nr. 472

5) 67,5 roeden land op het Schoonvelt
- oost de erfgenaemen van Pieternelle Vander Plancken
- west Sinte Jacops gasthuys in Brussel
- noort den wech
- suyt Mevrouwe Brusset in Brussel

Zie landboek nr. 446

dit voor 1252 guldens courant boven het schautgeld van de heer dat bedraagt 1 stuiver per bunder

Dit alles is gebeurd bij openbare verkoop bij decrete ten versoecke van Philibert De Naeyer als vaderlijke momboir van de achtergelaten minderjarige kinders van wijlen Pieter Walckiers


Present : Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens schepenen , Adam Van Vrechem meier van de abdesse van Nijvel

Redactie : al deze percelen vinden we terug in het terroir van Meerbeke , de grootte is quasi identiek
 

 
                     -