SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1721


 
12.02.1721: Wij Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens en Bartholomeus Vanden Borre schepenen dat voor Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel is verschenen :

Adriaen De Groote fs. Jan en van Josine Van Snick die sijne ouders waren erkent een rente aan Jooris Vastersavens insetene en schepen der stede van Nieneve :

20 pond groot wisselgelt den schellinck tot 7 stuivers gerekent en is naer advenante de somme van 140 guldens loopende munte / penninck 20 / die deselven Vastersavens heeft getelt ten behoeve van Joffr. Norbertina Albertina Dubois begijntje tot Aelst / 1ste valdach is 12.02.1721 / en beseth op

1) 167 roeden lants in MBK opt Prindaelvelt
          - oost kerckengoet Meerbeke
          - suyt de Wed. Andries Kestemont
          - west de Wed. en dhoirs Gillis Buydens
          - noort Adam De Cooman

2) 1/2 dw. meersch en bosch in selve MBK in den Speckmeersch
          - oost het H.Gheestgoet
          - suyt Jacques Lemeire
          - west kerckengoet MBK
          - noort Heer Jacques de Regnancourt

3) een behuysde hofstede te Nepe groot 1 dw.
           - oost Gillis Walravens
           - suyt de strate
           - west Guilliam Evens
           - noort des comparants ander erfve

4) 2 dw. lant opt Nepersvelt
         - oost den voetwech
         - noort Adriaen De Naeyer
        - suyt Gillis Walravens
       
5) 1 dw. lant opt voorste Nepersvelt
         - noort Adam Vanden Broecke
         - suyt de voorste hofstede

6) 2 dw. lant opt Sollevelt
        - suyt den heere deser prochie
        - west den voetwech
        - noort Gillis Vanden Broecke

en te weten dat de laatste 4 partijen ook zijn belast met een rente van 20 guldens sjaers aen de Armen van Neygen

Deze rente werd op 28.11.1736 gecasseert ende gedoodt door Adriaen De Groote fs. Jans , ondertekend J. Foubert , N. Van Opdenbosch , Jacobus Lemer , Sebastiaen De Naeyer
 

26.02.1721 : Aankoop door Maria Timmermans weduwe van Hendrick Van Bonte van Adriaen Van Eesbeke x Petronella Buydens

Wij Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens en Bartholomeus Vanden Borre schepenen dat voor Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel is verschenen en Sr. Joannes De Weghe procureur bij dese bancke kennen dat

Verkopers : Adriaen Van Eesbeke x Petronella Buydens verkopen aan

Koper : Maria Timmermans weduwe Hendrick Van Bonte geassisteert met Mr. Jan Van Vaerenberch

1,5 dw. lant op het Cheijnsvelt verkregen door de verkopers gekocht van Jfr. Joanna Vander Voorden x Sr. Christoffel Mattens op 11.01.1704
        - oost Sr. Glaudius Walravens
        - suyt het Cappelrijegoet van H. Gheest ofte Ste. Berlindis
        - west dhoirs Gillis Sorgeloos tot Ninove
        - noort Sr. Gaubauw

en dat voor 40 guldens courant gelt

en dit boven een rente van 3 guldens en 10 stuivers daerop uytgaende lijfrente en als de verkopers komen te overlijden zal deze rente gaan naar de pastoor voor 2/3de en de koster voor 1/3de van
3 guldens en 10 stuivers voor het waslicht en dit voor 2 jaargetijden

Getekend door Adriaen Van Eesbeke ( L ) en Pieternelle Buydens ( L ) en een merck voor Maria Timmermans die verklaarde niet te kunnen schrijven


 
26.02.1721 : renteconstitutie door Jan Cornelis fs. Jans rentegelder en Cathelijne De Naeyer renteheffer

Jan Cornelis fs. Jans x Gilleyne Lanckmans hebben ontvangen van Cathelijne De Naeyer weduwe Niclaes Swinnen 200 guldens couranten gelde en dit op voortaenen rente van 10 guldens sjaers te betalen vanaf 1721

Voor ons Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens en Bartholomeus Vanden Borre schepenen dat voor Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel zijn verschenen , zie supra

Renteheffer : Catharina De Naeyer weduwe Niclaes Swinnen

Rentegelder : Jan Cornelis fs. Jans x Gilleijne Lanckmans


de rente is bezet

1) op een partije bos en meers in MBK. in de Berghemeersschen groot 248 roeden
      - oost de beke
      - suyt de erfgenamen van Jan Vanden Eynde
      - west het goet van het hof te Winninghen
      - noort Mevrouwe de douariere Zetij

2) een partij lants in MBK op het Hundersvelt wesende de helft van 118 roeden waervan de wederhelft is competerende Jacques De Pester
     - noort de Dockstrate
     - oost de erfgenaemen van Joos Cornelis
     - suyt Jan D'Hont
     - oost " DEN PELGRIMS WECH " en het Beenhoudersveldeken

Marge : op 08.02.1770 is comparerende voor Andries Borremans en Pieter Merle schepenen van MBK verschenen :

Judocus Cornelis over zichzelf en over zijn broeders en zusters kinderen van wijlen Cornelis Cornelis x wijlen Maria Anna Van Eesbeke casseert deze rente ten proffijte van Catharina De Naeyer weduwe Niclaes Swinnen en aangegaan door Jan Cornelis fs. Jans x Gillijne Lanckmans
 

26.02.1721 : Jan Snoeck fs. Lauwereys x Josine Papeliers  hebben ontvangen van Cathelijne De Naeyer weduwe Niclaes Swinnen 75 guldens couranten gelde den schellinck gerekent tot 7 stuivers en dit op voortaenen rente van 4,5 guldens sjaers te betalen vanaf 26.02.1722

Renteheffer : Catharina De Naeyer weduwe Niclaes Swinnen

Rentegelder : Jan Snoeck fs. Laureys x Josine Papeliers

Als onderpand voor de rente stellen Jan Snoeck x Josine Papeliers 1 dw. lant in MBK op het Hundersvelt
              - oost derfgenamen Joos Cardoen
             - suyt derfgenamen Peeter De Troyer
             - west den Armen deser prochie
            
de voorste partije toebehorend aen de 2de comparante en haer toecomende by coope ten sterfhuyse van Pieter Van Bonte

Present : Jan Straetmans burgemeester , Claudius Walravens en Bartholomeus Vanden Borre schepenen dat voor Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel zijn verschenen , zie supra

Marge : 27.02.1769  : Jan Baptiste Lippens fs. Pieters x Anne Marie Snoeck als erfgenamen van wijlen Jan Snoeck hebben deze rente gelost op 27.02.1769

Present : A. Borremans , Cornelis Straetmans , P. Merle
 

28.04.1721 : de kinderen Steenmetsers verkopen aan Joos Cornelis in het jaar 1697 , bevestiging van de verkoop door Pieter Cornelis fs. Joos

Voor Adriaen Van Eesbeke en Bartholomeus Vanden Borre schepenen , Adam Van Vrechem meier de abdis van Nijvel :

Jan Steenmetsers die de tochte heeft en bij desen " de tochte afgesworen " ten behoeve van :

1 ) Jan Vander Eecken x Anna Steenmetsers

2 ) Catharina Steenmetsers zuster van Anna en dochter van Jan Steenmetsers x wijlent Maria De Quick daar moeder af was Lucia Walckiers


verkopen aan Joos Cornelis en zijn huisvrouw 2 partijcken lants gelegen op het Hundersvelt

1) 102 roeden land
- oost het goet van de erfgenaemen Walravens
- de erfgenamen van Claude Vanden Eeckhaute
- den Brusselwegh
- de wed. Jan Straetmans

2) 60 roeden land
- den " PELGRIMS WECH "
- de erfgenamen Zety
- de goeden van den hove te Poelck

Aldus gepasseert ten huyse van de comparanten op 27.03.1697 en present Sr. Alphonsus Minne en Jan Heirnaut als getuigen en ondertekend Jan Minne

en is na de dood van Joos Cornelis dan zijn zoon Pieter Cornelis ten erfve gekomen

Present :  Adriaen Van Eesbeke en Bartholomeus Vanden Borre schepenen , Adam Van Vrechem meier de abdis van Nijvel