SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 171826.01.1718 : verkoop van een rente door Sr. Joos Van Heghe aan Sr. Jan Van Vaerenberch ten behoeve van diens kleinkinderen

Sieur Joos Van Heghe tot Denderwindeke heeft ontvangen :

- van Sr. Jan Van Vaerenberch oud-meier van lande van Wedergrate de som van 228 R 15 Sbetalende voor dhoirs van Maximiliaen D'Hauwer en Maximiliana Van Breuseghem

- item van Juffr. Pieternelle Stomme 82 R 10 S

is samen 311 R 5 S waarvan de helft in wisselgeldt , de stuiver tot 6 schellingen , en de andere helft in courant geldt

En dit in voldoening van de helft van het kapitaal van 540 R staande ten laste van dhoirs Sr. Gillis Van Breuseghem ingevolge de liquidatie der schulden van zijn sterfhuis gemaakt tussen zijn erfgenamen gemaakt op de 10.09.1713

En hierbij transporteert Sr. Joos Van Heghe de helft van de rente aan Sr. Jan Van Vaerenberch

Deze somme wordt door Sr. Jan Van Vaerenberch geschonken aan zijn kleinkinderen Joannes Hyacintus en Maria Helena Francisca Van Vaerenberch kinderen van Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch en Juffr. Maria Joanna Thienpont neve en nichte van de voorste Sr. Jan Van Vaerenberch hunnen grootvader als " sijnen peter en meter "

Present :  Jan Straetmans burgemeester , Bartholomeus Vanden Borre schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel


 
19.10.1718 : verkoop van een boomgaard gelegen ten Berghe aan Martinus De Leu

Paesschier Vander Kelen bij procuratie hem verleend volgens attestatie gemaakt in Brussel anno 1715 door :

1) Anthoon Vanden Dorpe over 1/3de ( over zichzelf en over zijn zuster voor het 2/3de derdedeel )

2) Adriaene Vanden Dorpe zuster van de voorste Anthoon Le Bleu wonend tot Rijsel over een ander 1/3de

3) Catharina Van Leeuw x Sr. Henricus Vander Haeghen
     Anna Maria Van Leeuw x Jacobus Van Muylder

beiden kinderen van wijlen Jacobus Van Leeuw en wijlen Maria Vanden Dorpe over het resterende 1/3de

verkopen aan Martinus De Leu ten behoeve van zijn huisvrouw Joanna Verpaelst

een boomgaard groot 109 roeden gelegen ten Berghe
- noort tegen de keijtse ofte losgat
- oost het geleghe van Adriana Vanden Dorpe
- suyt de goeden van de heere greffier De Fraeye
- west aan coopers erve en erve van sijn huysvrouw

en dit voor 75 R courant

Welke boomgaard de comparanten is verstorven uit hoofde van wijlen Joanna Verpaelst weduwe van wijlent Cornelis Vanden Dorpe die hun moeder en grootmoeder was

En is nu eigenaar Martinus De Leu x Catharina De Bille ipv. wijlen Joanna Verpaelst die haar meubilaire en immeubilaire effecten had overgedragen aan haar man Martinus De Leu volgens contract van jaar 1714

Present : Claudius Walraevens en Adam Van Vreckem schepenen en Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel

Nota bene : enkele gegevens uit de klappers

I ) Cornelis Vanden Dorpe x Joanna Verpaelst

1653 Adriana
1657 Anthonis

II ) Martinus De Leu x Joanna Verpaelst

Huwelijk op 30.05.1703

uiteraard geen kinderen uit dit huwelijk

III ) Martinus De Leu x Catharina Billens

Huwelijk op 02.07.1715

Uit dit huwelijk was er nageslacht

Mogelijks huwde Joanna Verpaelst na het overlijden van haar eerste man want zowel het terroir als de breedte van 1670 geven geen uitsluitsel


Anno 1718 : Martinus De Leu fs. Joos x Catharina Billens gaan een rente aan bij E.H. Van Yperseele van 110 R courant , de schellinck tot 7 stuivers

Zie de koop supra


0312.1718 : Een verkoop met hindernissen

1) de eerste verkoop

Joos Coppens overbrengend zeker contract te weten :

Joseph Coppens fs. Jans verkoopt aan Elisabeth Van Lierde weduwe Jan Gaudtswilders :

1) een hoppelochtinck groot 36 roeden aan de Lammersbrugghe
- Jacques Vander Kelen zijn erfgenamen
- sheren strate

2) 1 dagwand land op de Gapenberch
- Nicolaes Walckiers
- sheren strate
- juffrouw de Weduwe Sr. Giseling alsnu in huwelijk met de heer Jan Van Bossuyt

3) 170 roeden hoppelochtinck int geleghe van Jacques Van Opsem
- ter eender sijde de strate
- ter ander sijde de keijts

De eerste 2 partijen aan de verkoper toekomend bij successie van wijlent sijnen vader , de derde partije bij aflossing van een rente van 6 R sjaars op die partije uitgaende met de verloopen van interesten " de welcke afscheeden by desen doot ende te niet gedaen met den oplegh van het cappitael ende verloopen aen Jan Heijnssens en Jan De Ruijt en dit volgens acte gebeurd in de stee van Ninove

Dit alles voor 350 R en ook een " croonstuck " en " een hespe "

2) de moeder van de verkoper ziet af van haar tocht

Hierbij verzaakt Anna Bemindt moeder van de verkoper aan haar tochte de welke zij aan de 2 eerste partijen heeft uijt den hoofde van wijlen haeren man en dat ter presentie van Joannes De Weghe en Adriaen Van Wijenberch meester cleermaker als getuigen

3) de koop wordt aangevochten wegens " naarhede " en Guilliam Herremans x Louise Van Opsem kopen


Dan is verschenen Guilliam Herremans die " ter causen sijnder huijsvrouwe " heeft " geleijt de naerhede " van de bovengeschreven verkochte partijen " en om onkosten te vermijden heeft Elisabeth Van Lierde vrijwillig aan Guilliam Herremans deze koop overgelaten

4) de kopers " bij naerhede " verkopen 1 partij

Dus Guilliam Herremans x Lowiese Van Opsem zijn eigenaars en zij verkopen op hun beurt aan Nicolaes Walckiers :

: 36 roeden hoppelochtinck aen de Lammersbrugghe in de hofstede van de koper
- tegen dhoirs Jacques Vander Kelen
- tegen sheeren strate
- tegen den voorschreven koper zijn erve
- vierder sijde de goederen van de abdije van Sinte Cornelis neffens Ninove

en dit voor de som van 36 R

de verkoper toekomend bij koop van Joseph Coppens fs. Jans

Present : Jan Straetmans borghemeester , Hendrik Van Doorslaer , Adriaen Van Eesbeke en Nicolaes Walckiers schepenen en Jan Cosijns meier der abdis

Redactie : Guilliam Herremans x Ludovica Van Opsem , huwelijk in Meerbeke anno 1711

Ludovica Van Opsem is dochter van Jacobus en Anna Cornet , gedoopt in 1679