SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1714 

 1. 04.01.1714 : Sr. Jacques de Regnancourt verkoopt aan Vincent Timmermans x Catharina Rogghe :

  een meers gelegen te Elsbeke groot 546,50 roeden
  - west Sr. Philips De Rons
  - noort de beke
  - oost de strate
  - suyt Scholasterijgoet van Meerbeke

  Door Sr. Jacques de Regnancourt gekocht van de erfgenamen van Sr. Hendrik De Bois voor 550 R wisselgelt in 1713

  De kopers erkennen over deze koop een rente van 24 R sjaars , bezet op de voorste partije en op het huis dat ze hierop zullen bouwen

  Present : Adam Van Vreckem meier , Adriaen De Naeyer , Hendrik Van Doorslaer , Erasmus Goossens

  Bijlage : zie terroir nr. 331 waar dit perceel door Sr. Hendrik De Bois werd verpacht aan kanunnik Machiel Willemsens


 2. 08.02.1714 : verkoop in Brussel voor notaris De Heze met Sieurs Andreo en Anthonio De Bruyn testbys requisitis

  D'heer Marcus T'Serstevens verkoopt aan Jan Baptiste Stevens ingesetene van Meerbeke :

  2 partijen meersch deen tegen dander int gehuchte te Roesbeke samen groot 488 roeden salvo justo palende
  - oost de goeden van de Paters Carmeliten in Aelst
  - west sheeren strate
  - zuijt dhoirs Jacques Vander Kelen en dhoirs Peeter De Mulde , Peeter De Doncker en de voorste paters Carmeliten
  - noort Sluijst

  De verkoper toekomend bij lotinghe

  Deze koop is gedaan voor 400 R wisselgelt waarvan 300 roeden direct betaald en 100 guldens aan een rente van 6 guldens sjaers

  Zie terroir nr. 741 en nr. 742


 3. 23.02.1714 : openbare verkoop door de 3 kinderen van wijlen Geeraert De Dijn te weten

  1) Gillis De Rock x Catharina De Deijn
  2) Gillis De Dijn sone Geeraerts en zwager van Gillis De Rock wonend in de parochie van Eeckeren 
  3) Amant De Dijn sinds vele jaren uitlandig ( " over langhe jaeren uijt het lant getrocken " )

  en verkopen

  1) het geleghe met de huysen en andere edificien daerop staende groot 125 roeden
  - west de erfgenaemen Mr. Gillis Van Breuseghem
  - oost de strate
  - suyt de beke

  Zie terroir nr. 481

  2) een hoplochtinck en nast en andere edificien daerop staende groot 160 roeden
  - suyt en west de strate
  - oost de Meulenbeke
  - noort Sr. Philips De Rons

  Zie terroir nr. 484

  3) partij lant opt Nepersvelt groot 121 roeden
  - suyt de weduwe Brusset
  - noort de Wed. Adam De Naeyer
  - west het Bogaert
  - oost Maximiliaen Vander Meiren

  Zie terroir nr. 419b

  4) partij lant op het Bogaert groot 79 roeden
  - noort de weesen Jacques Vanden Eynde
  - west de Wed. Adam De Naeyer
  - oost het Nepersvelt

  Zie terroir nr. 395

  5) partij lant opt selve velt groot 113,50 roeden
  - oost Jooris Van Breuseghem
  - suyt de wed. Gillis Van Vaerenberch
  - noort Jan Steenmeijtsers
  - west de Heilige Geest

  Zie terroir nr. 379

  En dit wegens een eis van betaling van 2 renten , de ene rente van 25 R en de andere rente van 6 R 15 S beiden sprekende ten proffijte van de weeskinderen van wijlen Floris Herremans en wijlen Pieternelle Pleck

  De onquitbare renten op de verkochte goederen zullen lopen aan de penninck XXVII

  Dit alles werd gekocht door Jan Vanden Broecke voor 755 R

  De kosten van deze verkoping zijn betaald door de koper Jan Vanden Broecke en waren 28 R 15 S

  Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Adriaen De Nayer , Hendrik Van Doorslaer , Adriaen Van Eesbeke , Nicolaes Walckiers , Jan Straetmans en Erasmus Goossens , ook present op 21.03.1714 is Nicolaes De Vleeschauwer


  Redactie : De Dijn Gerardus x Van Cleemput Susanna huwden in  1670 , verscheidene doopsels in de parochieregisters

  14.03.1714 : Sr. Philips Eliaert x Joe. Claudina Gillis dv. Jan Baptiste Gillis en van Joe. Catharina Backaert in haar 2de huwelijk getrouwt geweest hebbende met Mr. Olivier De Coene " mre gelaesemaecker " de welke soo over sijn selven als over sijn medeconsorten bekent te aggregeren in de voorste vercoopinge en dat hij moet profiteren :

  de som van 72 R over het verloop van een rente van 9 R sjaars die rust op de voorste panden


 4. 27.04.1714 : verkoop door de dochters van Jan Vanden Eynde x Joanna Ooghe

  Geeraert Kieckens x Maria Vanden Eynde die dochter is van Jan Vanden Eynde x Jenneken Ooghe ,
  Barbara Vanden Eynde weduwe wijlen Cornelis Van Opdenbosch geassisteerd met Geeraert Kieckens haar zwager

  verkopen aan Pieter Cornelis fs. Joos jonkman :

  een behuyst geleegh metten meersch en de wallekens daer aen gelegen groot 309 roeden gelegen int gehucht te Hoesbeke daer tegenwoordigh is inwoonende de weduwe Nicolaes Evenepoel
  - suyt de weduwe Jaspar De Troyer
  - west den Vijvermeersch
  - noort de straete
  - oost Sr. Martinus Van Boterdaele

  verkocht voor 450 guldens courant , den ducaat aan 3 R 10 S en de andere specien naer advenant

  Deze hofstede was de verkopers gesuccedeert van wijlen Jan Vanden Eynde hun vader

  Zie terroir nr. 856

  2) de eigendom van 100 roeden land opt Steent
  - suyt de Gapenberch
  - de voorste wijlen Jan Vanden Eynde
  - noort de strate
  - oost de weduwe Joos Evenepoel

  Bij de voorste Jan Vanden Eynde onlangs voor 99 jaar in cijns genomen van de kercke van Meerbeke voor 2 guldens sjaars

  Zie terroir nr. 862

  De hofstede en het dagwand cijns zijn in pacht uitgegeven aan Jan Cornelis

  Getekend door Sr. Joannes De Weghe en door de 3 verkopers , de koper tekent met een kruisje

  Redactie : voor de familie Van Opdenbosch - Vanden Eynde zie de verkaveling van het gezin Van Opdenbosch - De Cooman in 1730


 5. 25.08.1714 : verkoop door de erfgenamen van Juffr. Elisabeth Vander Plancken

  Anno 30.10.1713 zijn in Brussel bij notaris Cantillon verschenen :

  1) Sr. Alexander Vander Plancken over 1ste staak

  2) a) Juffr. Isabella Vander Plancken x Sr. Jan Van Vlaenderen
      b) Juffr. Clara Vander Plancken x Sr. Jan De Vos

  kinderen van wijlen Sr. Andreas Vander Plancken over 2de staak

  3) Guilliam Vander Plancken zv. wijlen Sr. Franciscus Vander Plancken over 4de staak

  4) a) Juff. Margareta De Salas x Guilliam Van Swol
      b) Jfr. Maria De Salas x David Langhe
      c) Jfr. Joanna De Salas x Jan Walsch...
      d) Elias De Salas in wiens naam David Langhe optreedt
      e) Judocus De Salas

  allen kinderen van wijlen Philips De Salas x wijlen Juffr. Maria Vander Plancken voor de 4de en laatste staak

  verkopen aan Sr. Claudius Walravens x Juffr. Anna Maria Vanden Abbeelen

  1) 800 en enige roeden land en is een leen gelegen op het Laefferingenvelt
  - den bosch van Mijnheer de Deken De Naeyer
  - west het gescheede van MBK en Windick
  - noort den advocaet De Behault

  Zie terroir nr. 255

  2) 700 en enige roeden land op het Ceijnsvelt
  - noort tegens het Block van de cleijn schuere
  - oost tegen de goeden van de weduwe Dhr. Franchois de Regnancourt

  Zie terroir nr. 231

  3) de helft van een vetteweijde gelegen onder de jurisdictie van Ninove groot 1118 roeden int geheel
  - noort de riviere den Dender
  - oost de goederen van Ninove

  Welke goederen zijn belast met 1/6de paert van de volgende renten

  1) een cheijns van 3 mudden rogge sjaers Lennicksche mate aan de Scholasterije van Meerbeke
  2) 5 schellingen sjaers aen de Abdije van Ninove
  3) 5 schellingen aen de pastorije van Windick
  4) 1 gulden aan de pastorije van Meerbeeck
  5) 6 stuivers aan de heere van Sint Pieters
  6) cleijne cheijnsen aen St. Jooris Gulde en aen den heerendiensten van Ninove

  Deze partijen sijn hun verstorven van wijlen Jouffr. Elisabeth Vander Plancken hun moije en outmoije was ( lees : tante en groottante )

  En dit volgens testament opgemaakt voor notaris Minne en getuigen in 1683 en na divisie en subdivisie gemaakt in latere jaren

  Deze verkoop gebeurde voor 650 R wisselgeld

  Aangezien de kinderen Elias en Judocus en de juffrouwen Maria en Joanna De Salas nog geen 28 jaar zijn worden ze bijgestaan door Srs. Judocus en Josephus Lamberti aengehouden moederlijke cosijns , Sr. Franciscus David Vander Plancken moederlijcken cosijn subgermijn , Sr. Joachim Van Santen aengehouden cosijn

  Dit alles voor notaris Cantillon

  In Meerbeke genoteerd in aanwezigheid van Sr. Pieter Vanden Abbeelen stadhouder , Joannes De Weghe procureur  , JP. Van Van Varenberch , Jan Goutswilders , Hendrik Van Bonte

   


 6. 05.09.1714 : onderlinge mangeling tussen Jan Mertens en Adriaan Vander Meiren

  Jan Mertens x Anneken Vanden Broecke filia Jans mitsgaders Adriaen Vander Meren x Franchoise Vanden Broecke filia Adams mangelen de volgende artikels :

  1) Jan Mertens x Anneken Vanden Broecke vermangelen aan Adriaen Vander Meiren een partij land opt Hoendersvelt groot 1/2 bunder salvo justo en is deel van 1 bunder waarvan de wederdeel competeert aan de voorste Adriaen
  - oost de vrouwe Zetij en Jan Bogaert
  - suyt sheeren strate
  - west dhoirs Abraham Van Eesbeke
  - noort alsnu Nicolaes Bavegems ,

  in huere besittende bij de weduwe Abraham Van Eesbeke waarvan de termijn zal expireren op kerstmis 1714

  Zie terroir nr. 914

  2) Adriaen x Franchoise Vanden Broecke vermangelen aan Jan Mertens x Anneken Vanden Broecke :

  a) een partije lants opt Wijgaert in Pollaerde groot omtrent 1/2 bunder
  - ter eene de keijts leydende naer Ninove en Meerbeke loopende " naer de Stier "
  - west Peeter Verhasselt
  - noort Eloy De Doncker

  b) een partije lant in de voorste prochie opt Steenbeke groot omtrent 250 roeden
  - oostsuyt het gasthuysgoet van Ninove
  - west de Steenbekemeersch

  in huere besittende Gillis De Pong

  Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Sr. Adriaen De Neve burgemeester

  Getekend door Jan Mertens , Anneken Vanden Broeck , Adriaen Vander Meeren , Frhnsooc Vanden Broke ( sic ) , de baljuw en de borgemeester

  ( merkwaardig dat iedereen kon schrijven )

  Ook aanwezig Adam Van Vreckem meier van de princesse van Nijvel , J. De Weghe procureur , Erasmus Goossens en Adriaen Van Eesbeke


 7. 19.12.1714 : VERKOOP VAN DEN BEERSEL

  Verkoper : Sr. Joannes Antonius Vanden Abbeelen presbyter en capelaen van OLV van Meerbeke

  Kopers : Nicolaes De Mongh x Petronella Hanckaert


  verkoop van een partije lant genoempt  " den Beersel " gelegen te Elsbeke groot 371 roeden
  - suyt Sr. Adriaen De Naeyer
  - west het Bogaertvelt
  - noort het losgat aldaer
  - oost ter straten

  BIJLAGE : zie het terroir van Meerbeke nr. 421

  belast met een cappoen aen den heere deser prochie en de verkoper toekomend uit hoofde van zijn ouders en dit op een voortaenen rente van 18 guldens sjaers / 16de penninck /

  de koper belooft op de voorste Beersel " te timmeren en te zetten een behoorlijck huys "

  de rente mag gelost worden met ducatons , de ducaton tot 3 guldens , en andere specien

  Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Adriaen Van Eesbeke en Nicolaes Walckiers schepenen , Adam Van Vrechem baljuw van de princesse van de Abdij van Nijvel

  Verder Pieter Vanden Abbeelen baljuw en Joannes De Weghe


  De rente is gelost door Christiaen De Mongh fs. Nicolaes op 15.05.1769 , gepasseert voor Burgemeester Nicolaas Van Opdenbosch en Niclaes Merle schepenen


 8. anno 1714 : Joos Walckiers insetene van Pamel verkoopt aan Gregoor Durangh x Marie Nieuwborgh insetenen van Meerbeke :

  101 roeden land gelegen op de Woestijne
  - oost en suyt Pieter Van Loij
  - andere sijde Jan Baptiste Hevens pachter tot Meerbeke

  Zie terroir nr. 1292

  en dit om de somme van 88 guldens courant geld met de gonne ten gelaeghe verteirt sijnde 2 R 8 S

  De koop zal ingaan met Kerstmis 1716 als de pacht is expirerende

  En hebben :
  1) Pieter Goossens fs. Joos ,
  2) Niclaes De Troier x Marie Goossens en
  3) Catharina Gillo weduwe wijlen Joos Goossens met haar voogd Jan Bogaert als proprietarissen zich ontuyt van deze partij land

  Present : Nicolaas De Vleeschauwer en Erasmus Goossens schepenen en Adam Van Vreckem meier van de abdisse van Nijvel
   


 9. Bevestiging van de rente aangegaan door Jan Goossens x Marie Van Nieuwenhove in 1706 , zie aldaar , nu vernieuwd door de weduwe die x2 met Jan Van Eesbeke

  Jan Van Eesbeke x Marie Van Nieuwenhove weduwe Jan Goossens en Erasmus Goossens als voogd paterneel van de achtergelaten kinderen van wijlen Jan Goossens x Marie Van Nieuwenhove vernieuwen de rente uit 1706

  Bezet op :

  1) de Croone
  2) een andere behuisde stede
  3) een partij land op de Heijtsenberch

  Anno 1714 genoteerd