SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1712


27.01.1712 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Procureur De Weghe bij procuratie voor Notaris Franchois Jourdain in Brussel dat op 02.01.1710 :

Sr. Arnoldus Le Brun borger der stad Brussel over hem en over zijn broeders en zusters verkoopt aan Sr. Jan Cousijn meier van Meerbeke x Catharina Van Vreckem :

1) land op Doudegracht groot circa 3 dagwand
- oost kerckengoet van Meerbeke
- noort Adriaen De Naeyer
- west Christiaen Appelmans
- zuydt het Lasarije plaetse

Zie terroir nr. 59

2) land op Cruysvelt groot circa 1/2 bunder
- west kerckengoet Meerbeke
- oost de erfgenaemen Van Branteghem
- zuyt Jooris De Groote
- noort Philips Du   ( ? )

aan de voorste comparant gecedeert uyt hoofde van sijne ouders

voor 150 R wisselgelt

Present : Jan Vanden Eynde , Nicolaes Walckiers en Erasmus Goossens schepenen , Adam Van Vreckem meier van abdis van Nijvel


27.01.1712 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Joncker Florentius Vanden Dijck verkoopt bij procuratie aan Sr. Jan Baptiste Cousijns :

1) 189 roeden land opt Overvelt

Zie terroir nr. 1173

2) 102 roeden lant op het Moorselken

Zie terroir nr. 798 , is de helft van dit artikel

3) 109 roeden land op de Weerschee

Zie terroir nr. 1186 , staat in het terroir bij Jooris Van Vreckem

Alle deze partijen heeft de koper in gebruyck

Dit voor de som van 225 R

Present : Jan Vanden Eynde , Nicolaes Walckiers en Erasmus Goossens schepenen , Adam Van Vreckem meier van abdis van Nijvel


14.03.1712 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Jenne Pirets dochter wijlent Adriaen Pirets x Maria Vanden Eynde met als verkoren voogd Sr. Joannes De Weghe op 21.04.1708 en heeft verkocht aan :

Hendrik Van Bonte x Maria Timmermans zijn tegenwoordige huisvrouw :


1) de helft van 1/3de paert als haar is competerende in seker huys en geleghe in MBK int gehucht te Schalckem groot int geheel 597,50 roeden
- oost alsnu Erasmus Goossens
- noort de Hebdomedarije goederen
- suyt de straete

Zie terroir nr. 229

2) de helft van 1/3de paert van 135 roeden op Dast
- west en noort de strate
- suytoost de kerckegoederen van Meerbeke

de vorige Joanna toekomend bij testament van wijlen Barbara Vanden Eynde getrouwt geweest met wijlen Sr. Tobias Crockaert

dit voor 24 pond groot courant en 28 stuivers voor " een paer muylen " , 8 pond groot direct te betalen en 16 pond groot / penninck XVI


Present : Adam Van Vreckem meier


20.04.1712 : Gillis Vander Haegen fs. Pieters verkoopt aan Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke als ontvanger van de prochie van Meerbeke :

de helft van 111 roeden alsnu beplant met elshout gelegen op het Woestijnevelt
- suijt de Steert van Goijck
- west den Ed. Heere deser prochie
- oost Jan Baptiste Stevens en Jan Goutswilders
- noort Pieter Van Loij

Zie terroir nr. 1290

en dat voor de som van 10 R boven alle lasten vaan contributien en XXste penningen en andere " onbetaelt tsedert den doodt van Geeraert Baevegems die lest pachter is geweest van de selve partije

Present : Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel , Adriaen De Naeyer , Nicolaes Walkiers , Jan Goutswilders , Erasmus Goossens


 
25.04.1712 :  Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Frans De Beys fs. Jans verkoopt aan Jan Verbrugge x Maria Anna De Beys :

een partij land opt Nattersvelt groot 250 roeden
- tegen de kerckegoederen van Meerbeke
- tegen weduwe Nicolaes Van Eesbeke
- het goet van gasthuys van Sint Eloy

Zie terroir nr. 1261

belast met een sister coren aan de Armen van MBK

Welk artikel de verkoper was toekomend bij loting tussen de verkoper en zijn medeconsoorten van de goederen van wijlen hun vader Jan De Beys

Dit voor 200 R courant

Present : Nicolaes Walckiers , Jan Vanden Eynde en Erasmus Goossens schepenen , Adam Van Vreckem meier van Nijvel

Klappers Meerbeke : Joannes De Beys is overleden op 25.11.1711
Klappers Meerbeke : Joannes Verbrugghen x Maria Anna De Beys op 07.05.1708


01.12.1712  : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Wij , de erfgenamen van Nicolaes Neetens verkopen aan Niclaes De Vleeschauwer fs. Niclaes pachter tot Meerbeke :

een partij land opt Bogaertvelt groot 1 dagwand salvo justo
- de goeden van Anna Vanden Broecke
- het cloostergoet van Vicoigne
- ten derde sijde de goeden van wijlent Jan Minne
- ten vierde de goeden van Sr. Foppens

Zie terroir nr. 451 , uit dit artikel werden 101 roeden verkocht aan Nicolaes De Vleeschauwer junior


dit voor 33 R courant

Ondertekend door de verkopers : Lauwereys Neetens , Nicolaes Neetens , Nicolaes Van Volsem , Jan Van Volsem , Gillis Neetens , met een merck daer by stondt dit is het merckt van Cathelijne Gheysels

Present : Jan Vanden Eynde en Erasmus Goossens schepenen en Adam Van Vreckem meier der abdis van Nijvel