SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1711


28.01.1711 : Aankoop door Cornelis Hemmerijckx x Joanna Van Volcxem

Op 20.01.1720 ingeschreven in het register van Meerbeke :

Wij Jan Straetmans burgemeester , Niclaes Walckiers schepenen kennen dat voor Adam Van Vreckem meier van de Abdis van Nijvel is gecompareert Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke en kennen dat op 28.02.1711 is verschenen

Verkoper : Joos Walckiers insetene der prochie van Pamel

Kopers :  Cornelis Hemmerijckx x Joanna Van Volcxem :

1/2 dw. lant in het gehucht Ten Berghe
- het losgat van het Groot Berghenvelt
- suytoost Joos Piccart
 - noortoost Jan Straetman als pachter van de begijntjes Walckiers

Zie terroir nr. 1033

en dat voor 17 guldens met de last aen den Armen van Meerbeke , den Armen van Neygen en den Armen van Apelteiren te betalen over 2 jaar te weten 1719 en was ondertekent door Joos Walckiers met een cruysken , J. De Weghe en Jan Van Eesbeke
 


25.03.1711 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Present : Jan Straetman en Jan Goutswilders schepenen en Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel

Pieter Faveijts fs. Joos over hemzelf en bij procuratie van zijn broeder Simon Faveijts en dit voor dhet leenhof van Berghen in Henegauw heeft verkocht aan Jan De Bonte :

1) 75 roeden meersch in de Sluyst
- suyt Sr. T'Serstevens tot Brussel
- west de goederen van Nicolaes Swinnen
- oost de goederen van Jan Cousyns
- noort de goederen van wijlent Pieter Walckiers

Zie terroir nr. 718

en in huur bezeten bij Nicolaes Van Bonte

Dit voor 53 R courant die de koper zal moeten betalen aan de Kerk en de Huisarmen van Sint Kwintens Lennik over gelijk bedrag dat de verkopers aan deze schuldig waren en dit over een rente van 6 R sjaars uitgaande op deze meers


15.04.1711 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Joannes De Weghe procureur bij akte van 16.10.1710 :

Jor. Florentius Van Dijck oudt schepene der stadt Antwerpen verkoopt aan Adriaen De Naeyer x Anneken Van Vreckem burgemeester van Meerbeke :

een partij land op Doudegracht groot 6 dachwant salvo justo in huere gebruyckt bij Jan Baptiste Cousyns abouterende
- west het Cruysvelt
- oost Anthoon Wasteels
- zuyt Pieter Van Papegem
- noort Joos Evenepoel

Zie terroir nr. 57

Present : Nicolaes Walckiers , Erasmus Goossens , Jan Vanden Eynde en Jan Goutswilders schepenen en Adam Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel


 
15.04.1711 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Gillis Van Snick x Maria Vander Elst dochter Adriaen over haarzelf en uit krachte van procuratie hem verleent bij Marie Vander Elst verkopen aan Gillis Walravens meester timmerman :

een partij land op het Bogaertvelt , geen grootte vermeld
- suyt cloostergoet Ninove
- oost de heere van dese prochie

Zie terroir nr. 402

dit voor de som van 65 R en 8 S

En deze partij is te lothe gevallen aan de verkoopster bij loting van het sterfhuis van wijlen Meester Adriaen Vander Elst

Present : Jan Vanden Eynde en Erasmus Goossens schepenen en Adam Van Vreckem meier van Nijvel


Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

29.04.1711 : de gebroeders Faveijts verkopen aan Jan De Bonte


Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Jan Goutswilders , Jan Straetman en Erasmus Goossens schepenen mitsgaders Jan Bosschaert officier loco dheer Jacques Ferdinand de Regnancourt stadhuder en de voorste De Naeyer en Goutswilders leenmannen der prochie en heerlijkheid van Meerbeke

Ook present Adam Van Vreckem meier van Nijvel

Peeter Faveijts over hem zelven en bij procuratie van zijn broeder Simon Faveijts gepasseert voor leenlammen van Henegauwen en hove van Berghe op 12.01.1711 en hebben verkocht aan Jan De Bonte

1) partij land op Docktveldeken groot 50 roeden
- sheeren strate
- Peeter Van Bonte erve

Zie terroir nr. 850 , daar verkeerdelijk bij Jan De Saegher

2) partije opt Hundersvelt groot 1/2 bunder
- den groenen wech
- de Weduwe Swinnen
- Adriaen Van Bonte erve

Zie terroir nr. 875

3) partij opt Hundersvelt groot 60 roeden
- ter eender sijde sheeren strate
- ten tweeder Jan De Keyser of dhoirs Verpaelst
- west Paesschier Bogaert

Deze partij kan ik niet thuisbrengen

4) een partij leen op het Cleen Brugghevelt groot 1 dachwant of daeromtrent
- voren ter straten
- ten tweeder tegen den groenen wech aldaer
- ten derder de Weduwe Swinnen

Zie terroir nr. 575

Dit voor de som van 325 R courant daarinne de koopsomme van het leen en is 75 R


Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

10.06.1711 : Pieter Van Cotthem uyt crachte van procuratie hem verleent door :


Pieter Van Snick fs. Pieters borger der stede van Ninove heeft verkocht aan de Eersaemen Guilliam Stevens ten behoeve van zijn broeder Jan Baptiste Stevens wonend te Meerbeke en dit soo voor " de gone " bij dezelfde Jan Baptiste Stevens " alreede geproceeert met syne huysvrouwe Cathelyne Wasteels " als ten proffijte van alle sijn verdere legitieme kinderen die hij " hier naer soude commen te werwecken "

de volgende erfgronden die de verkoper competerende uit hoofde van zijn overleden moeder wijlent Adriaenken Wasteels en dit volgens brieven van donatie tsijnen behoeve gedaen in Meerbeke op 17.10.1693 ondertekend De Weghe :

1) 259,50 roeden land op Dast
- noort de strate
- suyt kerckengoet
- oost Sr. Jan Vanden Abbeelen

Zie terroir nr. 271

b) 323 roeden land op Dast
- tegen de vorige partije
- noort Sr. Joannes Vanden Abbeelen
- suytoost Sr. Philips De Rons
- west het kerckengoet
- oost derve van Mevrouw van Kerrenbroeck

Zie terroir nr. 276

dit voor de som van 350 eens courant

De koper is van intentie de volle tocht en het " usufruit " van deze partije te behouden en dit " syn leefdach lanck geduerende " en later zullen deze artikels gaan naar de kinderen van zijn broeder Jan Baptiste Stevens

Present : Erasmus Goossens , Jan Vanden Eynde en Nicolaes Walckiers schepenen en Jan Bogaert officier loco Adam Van Vreckem meier der abdis van Nijvel


Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

09.12.1711 : Pieter Van Cotthem officier uijt crachte van procuratie hem verleent door :

Sr. Joannes De Weghe fs. Adriaens x Jo.e Barbara Christian Van Vaerenberch filia Jans verkopen aan Gillis Walravens x Adriana Le Mère ;

een block lants int gehuchte te Nepe groot omtrent 1 dagwand " onbegrepen van juiste maten "
- oost en noort Gillis Van Brueseghem
- west den voetwech en de kets aldaer