SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE

Anno 1710 in Register van de jaren 1710 tot 1712 , zie Oud Archief Meerbeke nr. 161


12.02.1710 : Lieven Vanden Dooren bij procuratie van zijn huisvrouw Clara Van Bonte en is ondertekend bij notaris Marcx tot Aalst :

verkopen aan Heer en Mr. Joannes Vanden Berghe presbyter en Canonick van de Capelanie van Sinte Pieters :

een partije land groot omtrent 80 roeden gelegen int gat van de Oudegracht
- west en suyt sheeren strate
- oost de abdis van Nijvel

aan Clara Van Bonte verstorven van wijlen haar vader Carel Van Bonte

Zie terroir nr. 40 , is in feite slechts 68 roeden groot in het terroir

Dit voor 24 R en deze partij is alleen belast met 4,5 S sjaars aan de Armen van MBK waarvan de koper de achterstel zal betalen

Present : Adrianus De Naeyer borgemeester , Erasmus Goossens schepenen , Adam Van Vreckem meier der abdis van Nijvel


12.02.1710 : Philibert De Naeyer als voogd over de weesen van wijlent Pieter Walckiers in 1ste huwelijk getrouwd met Jaspariene Walraevens en in 2de huwelijk met Adriana Somers en verkopen :

een hofstede met huyse , schueren en andere edificien daerop staende beneffens andere partijen van landen bestaande in omtrent 1200 roeden salvo justo en dit bij publieke verkoopt aan Adriaen Walckiers fs. Pieters voor 300 R courant

1) Te weten de hofstede te Nepe

Welke " mette troubelen ende oorlogen ergens in ongereede syn geraeckt " en dat de cooper verscohte geerft te worden in synen gecochten huyse ende gelege met alle edificien daerop staende gelegen in MBK te Nepe
- noortwaerts de strate
- oost en suyt Jacques Le Mere
- west Joos Vanden Broecke

2) ietem in een half bunder of daaromtrent op Nepersvelt
- suyt de strate
- west en noort de Wed. van de heere Advocaet Vanden Dijcke

3) idem in half bunder opt Schoonvelt palend eter beke

4) idem in 100 roeden of daaromtrent opt Bogaertvelt

Dit alles samen omtrent 1200 roeden

Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Jan Vanden Eynde schepenen en Adam Van Vreckem meier

Redactie : anno 1723 verkoopt Adriaen Walckiers fs. Pieters al deze partijen aan Hendrik Covens , schepen van Pamel


09.04.1710 : de erfgenamen van wijlen Sr. Tobias Crockaert x Barbara Vanden Eynde

te weten :

1) Adriaen DeSaedeleer in huwelijk gehadt hebbende Jenne Vanden Eynde en over zijn weeskind met name Jan De Saedeleer geprocreeert met de voorste wijlen Jenne Vanden Eynde zyn eerste huysvrouwe
2) Jan Vanden Eynde
3) Jan Eliaert x Anna Maria Saije dochter van wijlent Pieter Saije x Jaspariene Vanden Eynde soo over hem selven en als voogd van de weese van wijlent Gillis Saije en Jenne Pirets als over de weese van wijlent Willem Claes in huwelijk gehadt hebbende Barbara Pirets en hem sterk makend over de voornoemde weese van wijlen Willem Claes bij naeme Jenneken Claes ( ** )

( ** : anno 1712 verkoopt Jenne Pirets dochter van wijlen Adriaen Pirets x Maria Vanden Eynde 1/6de van de hofstede van wijlen Tobias Crockaert x Barbara Vanden Eijnde )

verkopen aan Adriaen Van Eesbeke x Pieternelle Buydens :

een partij land groot 100 roeden salvo justo op het Beeckvelt , " den cooper genoch bekent als tselve in huere besittende "
- oost Jan De Doncker
- west des coopers ander erve
- suyt dhoirs van wijlent Elisabeth De Eo in huwelyck geweest met wijlen Jooris De Groote
- noort het cloostergoet van Ninove

Zie terroir nr. 184

dit voor de som van 48 R courant en een halve patacon ten gelghe

Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Jan Goutswilders en Jan Vanden Eynde schepenen van Meerbeke en Adam Van Vreckem meier der abdis


09.04.1710 : de erfgenamen van wijlen Sr. Tobias Crockaert x Barbara Vanden Eynde

te weten :

1) Adriaen DeSaedeleer in huwelijk gehadt hebbende Jenne Vanden Eynde en over zijn weeskind met name Jan De Saedeleer geprocreeert met de voorste wijlen Jenne Vanden Eynde zijn eerste huysvrouwe
2) Jan Vanden Eynde
3) Jan Eliaert x Anna Maria Saije dochter van wijlent Pieter Saije x Jaspariene Vanden Eynde soo over hem selven en als voogd van de weese van wijlent Gillis Saije en Jenne Pirets soo over haer selven als over de weese van wijlent Willem Claes in huwelijk gehadt hebbende Barbara Pirets en hem sterk makend over de voornoemde weese van wijlen Willem Claes bij naeme Jenneken Claes

verkopen aan Gillis Walravens meester timmerman van stiele x Adriaene Le Mer :

een partij lant op het Bogaertvelt
- oost Sr. Philips De Rons
- suyt het Nepersvelt
- noort Curengoet van Neygen

Zie terroir nr. 393

dit voor 16 S / roede

Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Jan Goutswilders en Jan Vanden Eynde schepenen van Meerbeke en Adam Van Vreckem meier der abdis


Anno 1710 : de kapelanie van Sint Berlindis geeft een partij land in cijns

E.H. Spanoghe Canoninck van de Kapelanie van Sinte Berlindis bij autorisatie van de Edelen heere van lande en Baronnie van Wedergrate en Meerbeke :

heeft in cijns uitgegeven aan Jan Vanden Eynde x Catharian Vanden Broecke voor de duur van 99 jaar beginnend Kerstavond 1710 en dit voor 6 R sjaars

179 roeden land die de kapelanie van Sinte Berlindis competeren gelegen op het Schoonvelt
- oost Joos Vanden Broecke
- west het Cuerengoet van Neyghen
- noort de straete
- suyt dhoors Maximiliaen D'Hauwer

Zie terroir nr. 438

De acceptant stelt als onderpand zijn goederen present en toekomend en bovendien een huijse en andere edifictien mitsgaders boomen en andere vruchten daerop by de acceptant te stellen en te planten

Present : Adriaen De Naeyer Borgemeester , Nicolaes Walckiers en Jan Gautswilders schepenen , Jan Cosijn meier van de abdis van Nijvel