SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE

Anno 1709


 

06.02.1709 : De generaele erfgenaemen van Jan Van Lierde x Joanna Pierets verschijnen , onderlinge verkoop

Pauwel Van Lierde
Jan Van Lierde
Jan Goutswilders x Elisabeth Van Lierde
Paesschier Bogaert x Joanna Van Lierde

allen kinderen van wijlen Mr. Jan Van Lierde en Joanna Pierets hun vader en moeder ,

verkopen aan hun broeder Pieter Van Lierde x Anna De Neve :

" sekere stampmolen metten appendentien ende dependentien stallinghen coelhof ende hautwas daerop staende soo ende gelijck den selven gestaen ende gheleghen is binnen dese prochie ten Steene Brugghen hier voortijts gebruyckt bij wijlen hunne voornoemde ouders "

groot int geheele 1 dw. en oneffen roeden
- oost sheeren strate
- west de Meulenbeke daerop hij is staende
- suyt het leen van dhoirs Maximiliaen D'Hauwer

welcken coop en cessie is geschiet voor de somme van 310 guldens courant den schellinck tot 7 stuijvers ende andere specien naer advenant voor iedere comparant te weten Pauwel en Jan Van Lierde jeder 310 R , Jan Goutswilders x Elisabeth Van Lierde 310 R , Paesschier Bogaert x Joanna Van Lierde 310 R

Waarvan 110 R moet betaald worden en de resterende 200 als rente croiserende aan den penninck XVI wesende 12 R 10 S sjaers

Voor deze rente stelt de koper als onderpand :

1) een partij land op het Hoendersvelt groot 209 roeden
- suyt sheeren strate
- west Jan Bogaert
- oost de wederhelft van Mijnheer Lemeire

2) de helft van een hofstede te Steene Brugghe groot int geheel een oudt half bunder
- west en noort sheeren strate
- suyt Jan Cornelis
- oost het Hoendersvelt

Item dezelfde rente aan Paesschier Bogaert een gelijcke somme

ook te bezetten op " souffisante panden "

Marge : op 20.06.1714 voor Adriaen De Naeyer , Erasmus Goosens en Hendrick Van Doorslaer burgemeester en schepenen van Meerbeke heeft Pieter Van Lierde het kapitaal van de rente betaald aan Jan Goutswilders x Elisabeth Van Lierde

Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Erasmus Goossens en Jan Vanden Eijnde schepenen der prochie van Meerbeke , Jan Cosijn meier van de abdis van Nijvel


20.02.1709 : Paesschier Bogaert fs. Adriaens x Joanna Van Lierde erkennen een rente

niet bewerkt


20.02.1709 : Jan Van Lierde fs. Mr. Jan bejaerde jonghman verkoopt aan Pieter Cornelis fs. Joos :

seker huys gheleghen ter Brugghen soo het de vercooper is competerednde bij caevelinghe geschiet benevens syn medeconsoorten ten sterfhuyse van wijlent Mr. Jan Van Lierde x Joanna Pierets sijne ouders waeren doen sy leefden ende ten deele by coope gedaen jegens sijnen broedere Pieter Van Lierde met de helft van het veldeken daer teghen paelende genaempt " het Beenhauders veldeken "

groot de voorste hofstede met voornoempt veldeken groot int geheele een oudt half bunder

het huys palende
- ten eendere sheeren strate
- ten tweeden Jan Cornelis fs. Jans
- ten derden het Hundersvelt
- ten vierde " het losgat genaempt de Dockstrate "

het veldeken palende int geheele
- teghen het paert van Pieter Van Lierde in den suyden

dit voor 300 R couranten gelde

Present : Erasmus Goossens en Nicolaes Walckiers schepenen , Jan Cosijn meier van de abdis


20.02.1709 : Pieter Cornelis fs. Joos erkent een rente aan Sr. Niclaes Van Winghen tot Ninove

Welke som van 300 R de koper kent ontfangen te hebben uit handen van Sr. Nicolaes Van Winghen waarvoor Pieter Cornelis fs. Joos bekent schuldig te zijn een rente van 18 R courant sjaers ten advenante van 6 ten hondere ( lees : 6 % ) , den schellinck gerekent tot 7 stuivers / beseth op :

1) het huys zie supra

2) de helft van het veldeken zie supra

3) op 1/2 bunder land salvo justo gelegen op de Weerscheede
- tegen het Huvervelt
- ten tweeden dheer Van Dijck
- ten derde de strate
- ten vierde het begijntje Walckiers

4) 87 roeden land op het Hundersvelt
- ten eender Gijsbrecht Verpaelst
- ten andere de Dockstrate

5) 50 roeden land ook op de Weerscheede
- eender zijde de goederen van Adriaen De Coene
- ander zijde en derder zijde tegen " den Bodem "
- ten vierden tegen den groenen wech

Welke partijen de gelover   ( ** : de gelover van een rente is de rentegelder , ttz. de schuldenaar ) te lothe zijn gevallen bij het overlijden van zijn ouders en bij loting met zijn broeder en zuster

Present : zie supra

Marge : deze rente is gequeten " midts de naerhede " door Pieter Van Lierde

( redactie : blijkbaar heeft Pieter Van Lierde beroep gedaan op zijn " naerhede " en heeft hij het huis en de helft van het veldeken gekocht )


Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

10.04.1709 : Paesschier Bogaert cedeert aan Jan Bogaert de gerechte helft van de naervolgende partijen van goederen , hem comparant competerende beneffens sijnen broedere commend uyt den hoofde van hun ouders :

( Passchier Bogaert is zv. Adriaens , zie supra )

1) de helft van 5 dagwand salvo justo op het Hundersvelt palende int geheel
- Jan Van Lierde
- suyt sheeren strate
- west dhoirs Adam Vanden Broecke
- noort Mijnheer Ceti

Zie terroir nr. 914

2) de helft van een partije in " de Vijverstadt " groot 1/2 bunder salvo justo
- oost de Coijmeersch
- siut de Wed. Dheer Frans de Regnancourt
- west Geraert Van Teugel
- noort de voorschreven Jan Bogaert

Zie terroir nr. 1058

3) de helft van 1/2 dagwand meers in de Beurremeersch
- oost Jan Goutswilders
- west de Natterschotbroeck
- suyt Nicolaes Van Eesbeke
- noort de Koymeersch

Zie terroir nr. 1088

4) de helft van een partije gelegen ter Nat groot int geheel 1/2 dachwant
- oost Frans Remongh
- suyt en west sheeren strate
- noort Carel Dauwer

dit voor de somme van 350 R wisselgelt

Zie terroir nr. 1105 , aldaar genoteerd bij Cornelis Cardoens

Alleen met de last van de heerlijke rente en de cheyns uijtgaende op de leste partije aen den heere van desen lande

Present : Nicolaes Walckiers en Jan Straetman schepenen en Jan Cousyn meier van de abdis van Nijvel


07.07.1727 : notificatie van een oude schepenbrief uit 1709

anno 01.03.1709 hebben Adriaen De Schepper x Josyne Cornelis verkocht aan Guilliam Crispeels x Joanna Botteliers :

een partije landt opt Hundersvelt groot 66 roeden of daer omtrent
- tegen den Pelgrimswegh
- ten tweeden den advocaet De Lauw binnen Ghendt
- ten derde de erfgenaemen Cetij
- ten vierde derfve van Pieter Walckiers

verkregen van Joos Cornelis x Anna Stevens ouders van de voorscreven vercoopers volgens loting van 1697

Dit voor de som van 30,5 R

Present  Adam Van Vreckem en Gillis De Vidts schepenen en Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel