SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE

Anno 1708


11.01.1708 : bij procuratie gegeven aan Sr. Joannes De Weghe procureur van Meerbeke volgens schriftelijk contract van 29..10.1707 :

Joncker Florentius Van Dijck oudt schepenen der Stadt van Antwerpen over hem zelf en hem sterk makend over zijn zuster Joanna Ferdinande Van Dijck douariere van wijlen Joncker Jan Happart syne suster verkopen aan :

Cornelis Van Opdenbosch x Barbara Vanden Eynde :

250 roeden landts " onbegrepen de maete " gelegen op het Bogaert
- oost en noort tgoet van den Berch van Bermerticheyt binnen Brussel
- suyt Philibert De Naeyer

Redactie : ik kan deze partij niet thuisbrengen in het terroir


dat voor 100 R wisselgeldt boven de kosten van de onterfenisse

Dit is gedaan voor de meier en weth van Sinte Pieters binnen Meerbeke

Welke partij in pachte wordt gehouden door Sr. Pieter Vanden Abbeelen sinds Kerst 1705 zal deselve pacht duren tot het expireren van de tijd van 3 jaar volgens de costuymen van den lande en zal de koper profiteren van de pachtsom van 4 R sjaars

Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Jan Straetmans , Nicolaes Walckiers , Jan Gautswilders , Erasmus Goossens , Jan Cosijn meier van de abdis van Nijvel


21.03.1708 : Sr. Gillis Van Brueseghem insetene van Meerbeke erkent een rente aan Nicolaes Van Winghen borger van Ninove en " coopman in laecken " over 32 pond groot wisselgeldt , de schellinck aan 6 stuivers , de pattacon aan 2 R 8 S , het pistool aan 9 R

rente van 12 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) partij landt geheeten de Bersele groot 398 roeden
- suyt de Boucht
- noort de keyts
- west het Bogaertvelt

Zie terroir nr. 366


2) partij landt op het Bogaert groot 100 roeden
- oost Adriaen Vander Elst
- west het heerengoet van Neyghen
- oost dhoirs Sr. Joannes Vanden Abbeele

Zie terroir nr. 403

3) 400 roeden opt selve Bogaertvelt wesende deel van meerdere partije van 705 roeden paelende int geheele
- oost de goederen van Lenaert Messiers
- suyt dhoors Adriaen De Naeyer
- west de Curegoederen van Neygen
- noort dhoors Jan Buydens

Zie terroir nr. 377

4) een partij landt opt selve Bogaert in het gadt aldaer
- west de Edelen heere van dese prochie
- noort de Cappelrije van Neyghen
- beneden tegen het Schoonvelt

groot 260 roeden salvo justo

Zie terroir nr. 409

Ondertekend door G. Brueseghem , F. Vanden Abbeele en Nicolaes De Vleeschauwer

Present : Adriaen De Naeyer , Jan Gautswilders en Jan Vanden Eynde en Nicolaes Walckiers , Jan Cosijn meier van de abdis van Nijvel


26.06.1708  : Anna Van Volxem x Sr. Jan Hauthuys en over Maria Van Volxem halve zuster van Anna die enige overgebleven kind was van wijlen Anneken Goutswilders en dit volgens de lothinge van 1685 verkopen ;

Kopers : Adriaen De Leu x Maria Adriana Heirnaut


95 roeden met een huysken daerop staende te Elsbeke
 - suyt sheeren strate
 - noort en oost Anthoon Wasteels causa uxoris

Ik kan deze partij niet thuisbrengen , red.

en dit om 100 guldens stercken permissen wisselghelde en dit als rente van 6 guldens sjaers

Is aan Anneken Goutswilders toekomend bij loting in 1658

Genoteerd op 05.10.1716 : Hendrik Van Dorslaer en Adam Van Vrechem schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel

Bijlage uit de parochieregisters :

Bartholomeus Van Volsem x Anna Goutswilders in jaar 1648

Hieruit werd in 1649 Maria Van Volsem geboren

Batholomeus Van Volsem x2 Anna De Mulder

Hieruit werd in 1655 Anna Van Volsem geboren


05.11.1708 : Hoofding : Sr. Joannes De Weghe cum uxoris

Present : Adriaen De Naeyer , Erasmus Goossens en Jan Vanden Eijnde burgemeester en schepenen , Jan Cosijn meier van de abdis van Nijvel

Is verschenen Virginia Van Vreckem weduwe wijlen Sr. Jaspar De Weghe in zijn leven baljuw van Pamel en geeft te kennen dat :

wijlent Adriaen De Weghe haeren oudsten soene ghecommen tot den huwelijcken staet voor huwelijcksche gifte meer hadde genoeten als wel haeren jongsten soene Joannes De Weghe insgelijckx ghecommen sijnde tot den huwelijcken staet tot de somme van 150 R ,

dus bekent Virginia Van Vreckem schuldig te zijn aan haar jongste zoon de som van 36 R reste van een meerdere somme van 80 R en schenkt aan haar jongste zoon

1) een partije lant groot 1/2 bunder salvo justo gelegen in MBK op de Weerschee

2) een rente van 3,5 R sjaars gehypothekeert op sekere hofstede gelegen te Steenen Brugghe daerop ende inne syn woonende Cornelis Gettemans en Adriaen De Schepper x Joosyne Cornelis filia Joos
 


Anno 1708 : Sr. Crabeels tot Brussel verkoopt aan Jan De Bonte fs. Jaspars :

een besloten block groot 213 roeden gelegen te Poelck
- vooren ter straten
- oost Jaspar De Bonte
- west Jan Daniels

Zie terroir nr. 785 ( deze partij lag naast het geleghe van Jaspar De Bonte en Jan Daneels )


Hiervoor erkent Jan De Bonte fs. Jaspars een rente van 8 R sjaars / 16de penninck /  boven 50 R " gereet "   ( maakt samen 178 R )