SCHADE DOOR DE OORLOG van 1708Opgesteld op 09.09.1708 door de pastoor Van Yperseele , baljuw De Regnancourt , Adriaen De Nayer burgemeester , Jan Straetmans , Erasmus Goossens en Jan Vanden Eynde schepenen
 

Te weten dat in de " campaigne " van 1708 hebben verloren en gefoerageert geweest , eerst in het eijnde van de maend meij en beginsel van juli respectievelijk lestleden alle de tarwe , geerst , garsingen en claveren in de maent van juli door het passeren ende camperen der Fransche leger ,

dat de graenen , oppestaecken , evene en stroij etc. in het afkeeren van de Fransche van Gendt ende het campement gecommandeert door den grave van Lamotte in september gecampeert hebbende sijn deselve insetenen totalijck gefoerageert geworden , gehaelt ende ontnomen allen tghone deselve van de overblevende vruchten noch vergadert hadden , gheruineert alhier de hoven , het stroij van de huysen getrocken , bosschen beschaedigt en differente huijsen geplundert ende naementlijck het ghone van den heere Cannonick Van Hecke , het ghone van de weduwe Jan Goossens , Philips Vander Smissen ende . . . meest alle de anderen tot dien genomen te hebben differente bestiaelen soo renders als schaepen als verckens ,

declarerende voorsulcx niet te weten hoe ende met wat manieren de insetenen ende hunne resterende bestiaelen den noodigen nootdruft desen winter sullen bewinnen ( lees : de nood overwinnen gedurende de winter ) als . . . den gepasseerden oorloghe sulckdanige ravagie door de marssen ende passaigen van de beede legers ,

De gezworenen hebben daervan acte gemaeckt en was ond. ( ondertekend , red. ) door de pastoor Van Yperseele , baljuw De Regnancourt , Adriaen De Nayer burgemeester , Jan Straetmans , Erasmus Goossens en Jan Vanden Eynde schepenen


VOOREERST DE KOSTEN VAN DE SAUVEGARDEN

1) Vooreerst van de sauvegarden " quijtgeworden " ofte genomen bestaende in lijnwaet , mantels ende muscaton bedraegende de somme van : 200 guldens

2) Item aan deselve sauvegarden voor hun loon : 600 guldens

Totaal : 800 guldens


Dan volgt de lijst der verliezen , het betrof 150 personen

 1. de kerk heeft verloren : 300 guldens
   
 2. de heere pastoor 50
 3. de heer Cannonick Van Hecke 60
 4. de heer Canonick Vanden Berghe 400
 5. de heer Canonick Vanden Abbeele 18
   
 6. de weduwe dheer Frans de Regnancourt 350
 7. Jan Cosijn 158
 8. Mr. Franciscus Walckiers 300
 9. Jan De Keyser 60
 10. Pieter Van Loo 66
 11. Adriaen De Naeyer 300
 12. Joanna Van Loo 6
 13. Jooris Van Bonte 150
 14. Nicolaes De Troyer 43
 15. Jan Bogaert 47
 16. Marie Van Loo 12
 17. Martinus De Leu 63
 18. Jan Vander Eecken 50
 19. Jan Straetman 300
 20. Anthoon Anckaert 42

  totaal van dit blad : 2445 guldens
   
 21. Pieter Lippens 75
 22. Hendrik Evenepoel 100
 23. Adriaen De Saedeleer 50
 24. Weduwe Nicolaes Papeliers 31
 25. Adriaen Van Bonte 287
 26. Adam Van Vrechem 275
 27. de knechten en meijssens van Adam Van Vrechem 30
 28. Christiaen Bogaert 150
 29. Pieter De Doncker 48
 30. Guilliam De Mulder 40
 31. Joannes Vanden Abbeele 99
 32. Pieter Vanden Abbeele 412
 33. Pieter De Hauwe 100
 34. Clara Vanden Bossche 35
 35. Marie Vander Kelen 24
 36. Claudius Walravens 190
 37. Pieter Papeliers 50
 38. Elisabeth Cardoen 12
 39. Philibert De Naeyer 374
 40. Jacobus Stevens 70
 41. Nicolaes Van Eesbeke 180

  totaal voor dit blad : 2542 guldens
   
 42. Joanna Lanckmans 28
 43. Cornelis Van Opdenbosch 600
 44. Christiaen Anckaer 36
 45. Laureys Snoeck 76
 46. Nicolaes De Mon 126
 47. Adriaen Busson 250
 48. Pieter Van Eesbeke 100
 49. Adriaen De Ridder 100
 50. Christiaen Vanden Dorpe 112
 51. Andries Geeroms 35
 52. Jan De Bonte 120
 53. Joos Rogge 50
 54. Wed. Jan Van Lierde 25
 55. Jan De Bolle 56
 56. Cornelis Buydens 120
 57. Jacques Van Opsem 50
 58. Pieternelle Bosschaert 7
 59. Wed. Abraham Van Eesbeke 100
 60. Geert Van Teugel 48
 61. Nicolaes Goossens 60
 62. Nicolaes Van Bonte 100
 63. Nicolaes De Beys 24
 64. Jan D'Hont 100

  totaal van dit blad : 2323 guldens
   
 65. Hendrik Cautaers 36
 66. Joos Herremans 269
 67. Engel Crispeels 18
 68. Joanna Cornelis 26
 69. Jan Van Eesbeke 150
 70. Hendrik Van Bonte 125
 71. Wed. Pieter Van Eesbeke 50
 72. Gillis Soetens 44
 73. Nicolaes De Vits 120
 74. Adriaen Van Coitsem 36
 75. Adriaen Cardoen fs. Joos 80
 76. Jan Bosschaert 48
 77. Adriaen De Leu 32
 78. Jan Snoeck 36
 79. Gillis De Groote 80
 80. Jan Cornelis 100
 81. Barbara Vande Maele 12
 82. Jan Meskens 42
 83. Weduwe Merten Tibaut 60
 84. Kaerel De Kervel 111
 85. Adriaen Agneessens 60
 86. Jan Goutswilders 150
 87. Gregoor Durangh 150
 88. Albert Snoeck 30

  totaal voor dit blad : 1963 guldens
   
 89. Nicolaes Evenepoel 36
 90. Jan Vander Haeghen 12
 91. Wed. Pieter Vanden Berghe 9
 92. Pieter Van Lierde 158
 93. Pieter Goossens 104
 94. Jan Caeckenbergh 75
 95. Joanna Pennemans 14
 96. Marie Daen 300
 97. Pieter Vander Kelen 150
 98. Joanna De Mets 8
 99. Jan Beeckman 12
 100. Pieter Vander Poorten 100
 101. Pieter De Keust 23
 102. Adriaen Cardoen 136
 103. Adriaen De Cooman 125
 104. Pieter Van Bonte de jonghe 30
 105. Pieter Van Bonte fs. Bertel 75
 106. Pieter Buydens 39
 107. Joanna Vanden Haute 32
 108. Ingel Slagmulders 125
 109. Jan Van Lierde 33
 110. Sr. Joannes De Weghe 202
 111. Jo. De Weghe 26

  totaal voor dit blad 1724 guldens

   
 112. Wed. Joos Goossens 154
 113. Laureijs Van Herseele 150
 114. Guilliam Crispeels 42
 115. Jan Bulté 112
 116. Pieter Van Cotthem 50
 117. Christiaen Appelmans 250
 118. Pieter Appelmans 160
 119. Jan Vanden Eijnde 72
 120. Maria Anna Pappaert 90
 121. Jan De Beijs 223
 122. Cornelis Gettemans 59
 123. Pieter Van Vreckem 6
 124. Adriaen Bavegems 30
 125. Pieter Van Bonte de oude 100
 126. Michiel Van Opdenbosch 300
 127. Pieter De Troijer 129
 128. Nicaise Werrij 52
 129. Niclaes De Vleeschauwer 72
 130. Adriaen Van Eesbeke 23
 131. Pieter Van Vreckem de jonghe 60
 132. Gillis De Smet 90
 133. Catharina Steenmeijtsers 12
 134. Paesschier Bogaert 195

  totaal voor dit blad : 2331 guldens
   
 135. Cornelis Hemmerijckx 108
 136. Hendrik Servaes 70
 137. Pieter Cornelis fs. Jans 18
 138. Guilliam Vander Kelen 30
 139. Jan Baptiste Stevens 155
 140. Philips Vander Smissen 330
 141. Carel Broillon 60
 142. Joos De Leu 90
 143. Hendrik Wielant 150
 144. Jan Goutswilders de jonghe 8
 145. Wed. Pieter Maes 20
 146. Erasmus Goossens 60
 147. Marie Timmermans 51
 148. Jacques Van Laethem 100
 149. Weduwe Swinnen 150
 150. Gillis De Quanter 22

  totaal voor dit blad : 1522 guldens
   

TOTAAL VAN DE GELEDEN SCHADE : 15650 guldens

Ondertekend door P. De Witte als greffier