DE TIENDEN VAN DENDERWINDEKE ( het jaartal 1680 is weinig geloofwaardig )

Inleiding : dit document werd opgesteld anno 1680 , een 5tal jaar na het voltooien van het landboek. De opsteller was Anthonius De Dijn , gezworen landmeter.

Ten versoecke van dheeren bailliu , Bre. en schepenen , pointers en setters als andere notabelen der prochie van Denderwindicke hebbe ick onders. geeden ( lees geŽden ) landmeter by den secreten Raede tot Brussel geadmitteert , gecalculeert de groote en quantityt van breede die een jeder soo insetenen als afsetene der voors. prochie syn gebruyckende ofte competerende in proprietyt ofte huere , binnen de selve prochie alles volgens desen generaelen meetingeboeck gedaen by wylent Mre Jan van Gyseghem geswoornen lantmeter van daete hier  vooren int pro heunieu vermelt , en hebbe hier inne bevonden naer goede calculatie in thiende tot den nomber van negen hondert drieenvyftig bunder dry dacht. negenenvyftigh roeden en half      ( Red. : 953 bd. 3 dw. 59,5 roeden ) ende in scooflant tot den nomber van tweehondertvyf bunder drieenvyftigh roeden derthien voeten  ( Red. : 205 bd. 53,65 roeden ) es samen in hemelsche breede elf hondert negenenvyftich bunder derthien roeden twee voet en half ( Red. : 1159 bd. 13,15 roeden ) my voorconden vierden juny 1680 en was ondert. Anthonius De Dyn met paraphe

Hier naer volghen de thienden ende schoofven de welcke alhier binnen dese prochie van Winnicke syne effende hunne rechten van thienden ende schoof waerdoor de selve subject syn te betaelen hunne breede in elcke ommestellinge soo op jeder persoon in breedde uyt gesteeken staet so volght.
 

Hierna volgt de lijst der tienden en de respectieve tiendeheffers


 1. De thiende opt Groot en Cleijn Windickvelt met de blocken en huyssteden daeraen geleghen groot 4 bd. 1 dw. 50 rdn. ( 1750 roeden ) : gebruyckt by JOOS VAN HEGHE


 2. opt Cruysvelt , Vuylbuyck , Hoogh en Nederhoenderskot groot 3 bd. 1 dw. 75 rdn. ( 1375 roeden ) : Mr. C. BEGGIJN


 3. op Meerschvoordevelt , den Beulinck , Moorputtevelt groot 2 bd. 53 roeden ( 853 roeden ) : VINCENT VAN HEGHE


 4. de helft van de thiende op Dasputte, Apelterenvelt en Rietvelt groot 1 bd. 2 dw. 62 roeden 8 voeten   ( 662,4 roeden ) : JUDOCUS VAN EESBEKE


 5. De andere helft ( 662,4 roeden ) : ABRAHAM VAN EESBEKE

 6. Sinte Pieters thiende , geldende 20 roeden ( nota : in 1703 op PIETER PLECK )


 7. op Mespelterenvelt , Merrenvelt , Cleijnen Swellinck , geldende 2 bd. 6 roeden ( 806 roeden ) : JAN BAPTISTE SOMERS D'OUDE


 8. op Cleijnen Cortenbosch , Gansevelt en Cauwaert ( 1419 roeden ) : JACOBUS COOLS


 9. Huchtersvelt en Hautemvelt ( 2871 roeden ) : MAXIMILIAEN D'HAUWER


 10. Steenhautvelt , Waterleevelt en t'Brughsken ( 1431 roeden ) : JASPAR D'HAUWER


 11. de Cleijnen Litersbergh en D'hashaege ( 1308 roeden ) : Wed. ANTHOON CLAES


 12. Reijsevelt , Weerbosch en d'Holbeeke ( 1700 roeden ) : LIEVEN MERTENS


 13. Grooten Cortenbosch , Meerecauter en Biest ( 2200 roeden ) : JAN DE RO


 14. Caelcauter , Geuvensvelt , de Slabeeke , sMeyersvelt en Neijckevelt ( 1688 roeden ) : PEETER DE SMET


 15. Hooghslijts , Huybensvelt , den Techem , t'Roosevelt , Schipstoel ( 1016 roeden ) : PIETER VALCK 16. Boschvelt en Schoonvelt ( 1733 roeden ) : JOOS LIPPENS


 17. Thiende van PIETER DE COSTER  (Red. :  in zijn capaciteit van koster ) : 82 roeden


 18. Thiende van den ontfanger van Vicoigne heffende opt Kerckvelt en Frijthof ( 500 roeden )


 19. Thiende opt Neijgenvelt en Kersenbeeke ( 1899,8 roeden ) : JAN LEMMENS tot Neijgen


 20. Thiende opt Walborrevelt , Effelerren , d'Eyghen , Stebbingen , de Grooten Swellinck ( 1138,5 roeden ) : JAN VANDER STOCKT tot Pollaerde


 21. Rijsevelt en Vijvervelt ( 1152 roeden ) : JOOS NECHELPUTTE
Totaal der tienden van de parochie : 66 bd. 2 dw. 58 rdn. 2 voeten  ( 26.558,1 roeden )

Dit is exact 5,75 % van de totale oppervlakte