VERVOLGING ten laste van de weduwe Maria Lanckmans en haar kinderen van wijlen Cornelis Roosen fs. Joos


Eiser : Gillis Vanden Bossche als voogd over Jan Roosen fs. Cornelis , zoon uit het eerste huwelijk van Cornelis Roosen fs. Joos met Petronella Van Brueseghem overleden op 29.11.1690

Vervolger : de kinderen van Cornelis Roosen fs. Joos uit diens 2de huwelijk met Maria Lanckmans

Inzet : 1124 guldens 5 stuivers komend van 25 guldens wisselgelt van " weese penninghen " en voorts datgene dat Cornelis Roosen ontfanghen hadde over sijne weese Jan Roosen ontfanghen heeft uyt het sterfhuys van Jan Van Brueseghem des weesen oom en dit alles met den interest van den penninck 16


EIS VAN BETALING OP DE BEKLAAGDE GRONDEN  :

1) 1 dw. thiendelant opt Brucxkensvelt
            - de straete
            - Jan Baptiste Lemmens
            - Cornelis D'Hauwer
            - suyt de weduwe Jan Vanden Haute

2) 1 dw. oock op Brucxken
           - den groenen wegh
           - den heere van Steenhout
           - den Armen van Denderwindicke

3)  2 dw. opt Reusensvelt
             - oost dhoirs Jr. Collo
             - Jr. Alexander Van Brunswijck

4) 1 dw. op Dashaege
             - oost Pieter Buydens
             - west Pieter Muylaert

5) 75 roeden schoofland op de Grooten Lietersberg
             - oost en west Pieter Buydens

6) Item noch sekere onbehuysde stede genaempt " DEN ROOSELAER "     ( red. : de grootte is 150 roeden , zie de verkoop )
             - de straete
             - de ketse
             - oost dhoirs A. ( of M. ) Vanden Haute

7) item 25 roeden meers , geen localisatie

8) 1 dw. 30 roeden meersch in de Brucxkensmeersch
             - oost dhoirs Maximiliaen D'Hauwer
             - noort de weduwe en dhoirs Gillis Van Vaerenberch
             - het Hautemvelt
             - het Swaeneveldeken

Gedaen den 19.02.1711
               -