VERKAVELING bij overlijden van Jan Van Vrechem en Barbara Buydens

Gedaan in 1660


Overledenen : Jan Van Vrechem en Barbara Buydens

Verkaveling tussen :

1) Henderick Van Vrechem  ( kavel B )

2) Jan Van Vrechem met Jan De Vuyst de oude als vooght   ( kavel A )

3) Anneken Evens met haar kinderen van wijlen Adriaen Van Vrechem geassisteert met Jan Hevens haeren vadere   ( kavel C )

Gepresen bij Jan Mathijs schepenen en Joos Van Snick


DE VERKAVELDE GOEDEN

1) de helft van de behuysde hofstede te Herdenhove met de helft der trunckboomen en fruytboomen enz. gepresen op 422 guldens 11 stuivers met hierop een rente aen den heere Pastoor van 2,5 cappoenen en gepresen de penninck XXIV dus is de waarde : 376 guldens 19 stuivers

naar Cavel A

2) de wederhelft van de behuysde hofstede met de helft der trunckboomen en fruytboomen enz. gepresen op 422 guldens 11 stuivers met hierop een rente aen den heere Pastoor van 2,5 cappoenen en gepresen de penninck XXIV dus is de waarde : 376 guldens 19 stuivers

naar Cavel B

3) partije lochtinck ofte boomgaert gelegen binnen de prochie van DW. te Meersvoorde
- oost Gillis Vander Kelen
- zuyt Bernaert Van Bossuyt
- west Eloy Van Eesbeke
- noort sheeren strate

groot 143 roeden en 16 voeten gepresen op 2 guldens de roede en de boomen daerop staende met het hoijgars en tommaert van jegenwoordighen jaere 1660 gepresen op 323 guldens 12 stuivers

    naar Cavel C

4) 54 roeden en 5 voeten schooflant op den Vlierenpael
- oost Peeter Van Belle
- west Jan Mathijs
- noort Jan De Groote

gepresen op 30 stuivers de roede en met de boomkens daerop tot : 81 guldens 7 stuivers 

    naar Cavel B

5) partijcken half Schooflant op de Vlierenpael groot 24 roeden
- oost Peeter De Mol
- zuyt Peeter Van Belle
- west de Wed. en dhoirs Henderick Vanden Broecke
- noort Christoffel Van Eesbeke

is waard 36 guldens

   naar Cavel C

6) 92 roeden Xlant op de Vlierenpael
- oost Wed. en hoors Jan De Bremaeker
- zuyt sheeren strate
- west Peeter Van Belle
- noort Pieter De Mol

geprezen op 2 guldens de roede , belast met 2 veertelen corens en dit den penninck XXIV en aldus : 148 guldens

  naar Cavel A of B ( beschadigde folio )

7) partije thiendevrij opt Boeckenveldeken ghenaempt " BETH SLAUS LOCHTINCK " groot 26 roeden
- oost dhoirs Joos Buydens
- zuyt den . . . . meersch
- west Niclaes Cools

geprezen samen met de boomen daerop voor 7,5 guldens en is samen 59,5 guldens , verminderd met de last van 1,5 veertel cooren aen de Armen en aen de Armen van Griemingen met 3 stuivers : 28,9 guldens

naar Cavel C

8) partije Xlant opt Boschvelt groot 144 roeden gepresen op 24 stuivers de roede met het mes ( het mest ) tot 3,5 guldens
- oost dheer Jan Vanden Abbeele
- zuyt dhoors Jan Van Belle
- west den voetwegh loopende naer Ninove
- noort Guilliam Buydens

en is belast met 1 en 1/4de cappoen aen den heere Baron van desen lande en dus : 154 guldens 16 stuivers

naar Cavel A

9) 145,5 roeden thiendevrij opt Boeckeveldeken
- eenen eynde oost Wed. Adriaen Vanden Broecke
- zuyt en noort Gillis Van Vaerenberch
- west Joos Roosen

geprezen op 2 guldens de roede en is belast met een erfelijke losrente van 3 guldens sjaers ten behoeve van Joos De Groote in Ninove daervan afgetrocken : 243 guldens

naar Cavel C

10) een partijcken meersch genaempt " DE SUERENMEERSCH " in DW. te Herdenhove groot 44,8 roeden
- oost teghen den kets
- zuyt dhoors Joos Buydens en het Cruysvelt
- west Nicolaes Cools
- noort Beth sLaus lochtinck

gepresen op 30 stuivers de roede en de boomkens op 1 gulden : 44,8 guldens   ( redactie : deze rekening klopt van geen kanten , de opsteller maakte een erreur )

naar Cavel C

11) partije schooflant opt Boschvelt groot 105 roeden
- oost Guilliam Buydens
- zuyt cuerengoet deser prochie en Adriaen Van Snick
- west dhoirs Joos Buydens
- noort het Armengoet van DW.

gepresen op 18 stuivers de roede en de boomkens op 4 guldens mitsgaders het labeur , saet en drift mesvet geschat op 15 guldens samen : 113,5 guldens

naar Cavel A

12) partijcken schooflant opt Boschvelt groot 40 roeden
- noort het Gulden Bunder
- zuyt Ermengoet deser prochie
- west het Schuermanneken

gepresen op 15 stuivers de roede en belast met 1 stuiver sjaers aen den heere pastoor en tselve afgetrocken den penninck XXIV : 27 guldens 16 stuivers

naar Cavel ? , de folio is beschadigd , zie het perceel 1931. in Landboek Denderwindeke

13) partije schooflant opt Boschvelt groot 97 roeden
- eenen eynde oost het kercken ofte armengoet van DW.
- zuyt dhoors Joos Buydens
-  west Cleyn Schuermanneken
- noort Christoffel Van Eesbeke

gepresen op 16 stuivers de roede en de boomkens daerop staende gepresen op 2 guldens : 74 guldens 14 stuivers

naar Cavel C , zie perceel 144. in Landboek Denderwindeke bij Jan Crispeels

14) partijcken schooflant opt Schuermanneken groot 40 roeden
- oost Mathijs De Ro
- zuyt Christoffel Van Eesbeke
- west Adriaen Vanden Broecke
- noort cloostergoet van chartroosen

gepresen op 20 stuivers de roede : 40 guldens

naar Cavel B van Hendrick Van Vrechem

15) partijcken Xlant binnen de prochie van Pollaer opt Hoenderskot
- oost Cornelis Hemmerijcx
- zuyt Jan De Mol
- west Peeter Cardoens
- noort Christoffel Van Eesbeke

groot 130 roeden waarvan 105 roeden op 24 stuivers de roede en 25 roeden op 13,5 stuivers de roede mits tselve de overledene tselve aen de Wed. Joos Buydens voor 18 guldens mits wederkeren aen desen cavel soo compt hier in prijse 142 guldens 17,5 stuivers en belast met 1,5 capoen gerekent den penninck XXIV : 115 guldens 17,5 stuivers

naar Cavel B van Hendrick Van Vrechem

16) Item een besloten veldeken te DW. te Schateycken ghenaempt " DEN BRANDT " groot 156 roeden Xlant
- oost Adriaen Cobbaert
- zuyt het Bosvelt
- noort Peeter De Mol en het kerckengoet deser prochie

groot 156 roeden Xlant en gepresen op 24 stuivers de roede en de boomen tot 30 guldens en hierop een heerlijke rente aen de Baron van LvW. van 3/4 capoens en 18 denieren sjaers : 202 guldens en enkele
stuivers

naar Cavel B van Hendrick Van VrechemElke kavel zou 772 guldens 7 stuivers waard zijn , zo tekort wordt dit bijgepast enz.

Te weten dat de verkaveling gebeurt " zonder fraude of bedrog "

Present op 30.09.1660 : Philips Dhanins baljuw , Joos Roosen burgemeester , Pieter Buydens schepenen