Tracker

VERDELING tussen de familie De NAEYER en de hoors Eloy VAN EESBEKE anno 1675


Cavelinghe ende afscheet ghemaect tusschen :

1) Christoffel De Naeyer fs. Adriaens en zijn zuster Lucia ter ene

2) de kinderen van wijlen Loijs Van Eesbeke te weten

         1/ Cathelyne x Gheeraert Pardaens

         2/ de 2 kinderen van wijlen Anneken Van Eesbeke by naeme Pauwels Bruylant causa uxoris en Eloy De Groote synen swagere

         3/ het eenich kint van Stoffelijne Van Eesbeke geprocreert met Merten De Vuyst daeraf Merten De Vuyst als vooght is agerende beneffens Geeraert Pardaens

        4/ het eenich kint van wijlen Lucia Van Eesbeke geprocreert bij Adriaen Schoonjans met vooght Joos Schoonjans

        5/ Jenneken Van Eesbeke x Jan Van Herreweghe

Ende is te weten dat alle de meublen , bestiaelen , graenen op den pacht staende als andere voordeelen ende manieren tusschen wijlent Eloy Van Eesbeke en Christoffel en Lucia De Naeyer in ghemeensaemen gebruyck sedert den 13de juli 1668 volghende de liquidatie daer van zynde ghemaeckt ten sterfhuyse van wylen Adriaen De Naeyer daer bij bevonden wordt alsnoch in ghemeensaemhede te zyne tghene naervolghende


Redactie : De hofstede die bewoont werd door Eloij Van Eesbeke en Anna  samen met Christoffel en Lucia De Naeyer is gelegen in de huidige Krepelstraat :
                      

 " gelegen te Meerschvoorde "
                                   - oost de keijtse ofte straete gaende van Meerschvoorde naer den Grooten Cortenbosch
                                   - suyt den Grooten Cortenboschcauter ende een deel van sijnen geseijden lochting , de beke tusschen beijde
                                   - west den los ofte keijtse
                                   - noort sheeren strate   ( lees : de Krepelstraat )   "
 

Na Eloy Van Eesbeke kwam op de hofstede zijn schoonzoon Jan Van Herreweghen , later op Cornelis De Smet , later op diens schoonzoon Franchoys Vanden Broecke , hierdoor werd de hofstede gekend als " het hof van Vanden Broecke "


Als schatter treedt op Pr. Coppens

A / De bestiaelen , hier wordt zelfs de kleur van de koeien vermeld en hoe ze stonden in de stal

1) eene swarte coebeeste ten beginne van den stal : 33 guldens

2) de tweede coebeeste daer naest genaempt de Sterijn : 34 guldens

3) de groote grijse coebeeste staet naest de voorgaende : 45 guldens

4) de vierde coebeeste genaempt de Cleijn grijse : 40 guldens

5) de vyfde coebeeste ghenaempt de Roij : 36 guldens

6) de seste coebeeste wesende een roij blare : 40 guldens

7) de zevenste coebeeste ghenaempt de Cleyn Sterijn : 34 guldens

8) de achtste coebeeste wesende een grijse : 32 guldens

9) een veerse van 2 jaeren rootharich : 28 guldens

10) een veerse van eenen jaer wesende swart grijs : 12 guldens

11) 2 jonge calvers , het witgrys 6 guldens 10 stuivers en het roijt grys 6 guldens

DE PEERDEN

1) den grooten ruyn bleeckswart harich met zyn harnas achter uijt geslaghen : 72 guldens

2) den cleijnen ruijn oock bleeckswart prijs als vooren : 100 guldens

DE SCHAPEN

Item zynde bevonden over hamels , beyten ende ghellingen den nomber van 133 stucken te weten 63 beyten , 35 lammeren ende 35 hamels

alle welcke voorseyde schapen ende lammeren gestelt zyn in 2 hoopen , behoorlycke ghelijcke gestelt

: de verdeling gebeurde als volgt : er werden 2 hopen gemaakt : de eerste hoop naar Christoffel en Lucia , de tweede helft " geteekent opt cruys met roye eerde " ghevallen over de vyf hoirs

Present bij de verdeling Jan Van Snick en Jacobus Cools

DE VERCKENS

het meeste vercken prys 15 guldens

het minste vercken prys 13 guldens


MEUBELEN

Alvooren dient ghenotteert raeckende het tinnewerck dat men verstaen heeft dat alle tselve by separrae van elcx naem ofte beteeckeninghe van lotte ghespeareert sal bevonden worden jehenwoordich ghefugieert ten deelen tot Nienove int suster huys ende anderdeels tot Brussel ten huyse van Jooris Van Snick geprezen hebben

Red. : door de oorlogen van Lodewijk XIV was het platteland onveilig , nogal wat van waarde werd naar de steden in veiligheid gebracht

1) 2 haeckens tot Ninove in den voorste zusterhuys : 1 gulden 16 stuivers              ( naar A )

2) een kleyn ketelken tot Brussel : 1,5 guldens          ( naar B )

3) een partycken geswinghelt vlas tot Nienove te verdelen half om half

4) oock tot Brussel is staende een partije vlasse ende wercke gaeren oock te verdeelen half om half

5) tot Brussel ten huyse alsulcken bevonden een partycken tarwe ende cooren zonder te weten den precisen nomber van maete , oock half om half

6) Raeckende de cleederen van den overledenen als de ghone van syn overleden huysvrouw met heml. leijnwaet t'haerlieder lijfve ghedient hebbende staende tot Brussel raeckende dhoirs alleen

7) Item tot Brussel is staende zijns overledenens portie van hammelaeckens , serveeten ende fluwijnen , oock voor           Memorie

8) tot Nienove een kiste van harten haute competeert dhoirs Loijs Van Eesbeke alleene

9) Item een knappe ghewerrent leynwaert tot Brussel te verdeelen    

10) tot Nienove noch een partijcken tarwe tot omtrent de 5 stucken te verdeelen alsvoren

11) tot Brussel het verckensvleesch ende botere te verdeelen
       eronder geschreven : met drij cuijpen ende een vlees stanne ( ? )

12) tot Nienove int zusterhuys een cuype met boter daerinne

13) tot Beaupre oock een cuype met boter daerinne

14) tot Brussel een deel verckensmaut

15) tot Beaupre 4 verckenshespen


Ten sterfhuyse

1) een meersten ketel ( lees : de grootste of de meeste ketel ) : 3,5 guldens ( naar A )

2) een andere ketel : 2,5 guldens  ( naar B )

3) den meersten ijseren pot : 15 stuivers

4) eenen anderen ijseren pot : 10 stuivers

5) een ijser panneken : 5 stuivers

6) een suypen panne met eenen ijseren lepel : 8 stuivers

7) een waeffel ijser met een hanghen ijser : 18 stuivers

8) eenen branteleer tanghe ende heussche : 14 schellingen

9) eenen rooster : 10 schellingen

10) 3 ijseren wegghen met den hamer : 18 stuivers

11) den meersten vleesblock houdende de taeffel  ( red. : de vleesblok steunt de tafel ) : 20 stuivers

12) den minsten vleesblock : 14 stuivers

13) alle de stoelen gelaeten aen Christoffel De Naeyer , item 3 bancxkens : 18 stuivers

14) een lyse ( ? ) staende in de keucken : 3 guldens

15) een kevie metten . . . : 1 gulden 10 stuivers

16) een scherstberdt : 7 stuivers

17) den meersten melckheemer : 10 stuivers

18) den minsten melckheemer : 6 stuivers

19) een saencuijpe : 6 stuivers

20) item noch 4 dranckheemers : 1 gulden 4 stuivers

21) 2 waterheemers : 1 gulden 16 stuivers

22) alle het aerdewerck , potten , kannen ende teelen : 3 guldens 6 stuivers

23) de biertonnen : 10 guldens

24) eenen nienofschen veertel met een coorensift ende eenen wan : 4 guldens 2 stuivers

25) een coorenschuppe : 1 gulden

26) 2 grachtschuppen en een cuylschuppe : 1 gulden 18 stuivers

27) een bijl , haeghmes ende sneymes : 1 gulden

28) een hopboir met een hauweel ende 2 . . . ( hebegeers ? ) : 3 guldens

29) 2 riecken en een haffel metten meshaeck : 1 gulden 4 stuivers

30) waterputheemers en ketene de 2 deelen van - niks ingevuld - : 2 guldens 8 stuivers

31) een moilde mette schele cleeremande ende korf met 2 tenxels : 3 guldens 15 stuivers

32) een knappe met een swenghelberdt , spinnewiel : 1 gulden 19 stuivers

33) drij heckels : 1,5 guldens

34) een rebbanck van witten haute in de kamere : 2 guldens 8 stuivers                                                                    ( naar A )

35) een bedde met eenen hooftpullen 2 cussens ende 2 saergen competerende dhoirs , hier voor memorie

36) 8 maelsacken met 2 kastsacken ( ? ) , 5 ...saergien : half om half

37) eene waeghen soo den selven te messe ende ten oigst gaet : 42 guldens                                                          ( naar cavel A )   

38) noch eenen halfven waeghen mette leeren , een berrie keere , een achterasse en wiel : 18 guldens               ( cavel B )

39) een ploegh mette toebehoorte soo de zelfste te velde gaet : 10 guldens

40)  3 ----- metten bedderboom ende haeck : 3 guldens 14 stuivers        ( naar B )

41) een vervallen achterploeg : 3 guldens 10 stuivers ( naar B )

42) item 2 waterbacken : 3 guldens 15 stuivers

43) de schelstboomen blyfen elck op syne stallingen : memorie

44) idem commende uytten messinck in den hove is ten deele verdeelt ende anderdeels ghevoert ligghende op den Pacht sal aldaer in vooren ligghende gepresen worden mette voordele baete van hautwasse
      daerop staende : 5 guldens
      prys het messe  " ----- block : 6 guldens 5 stuivers
      prys opt Meerschvoordevelt is 350 roeden prys : 33 guldens 5,5 stuivers
      opt lant aen het Walleken prys : 13 guldens 15 stuivers
      item op 2 andere partyckens deene van 50 roeden en dandere 60 roeden : 2 gulens 13 stuivers

45) alle het stroy terwe bevonden te vereelen ofte liquideren soo oock zal ghedaen worden van den brandhaute ten hove bevonden : in 2 hopen gestelt ende verdeelt : memorie

46) item de hoppestaecken staende , zie verder , hier memorie

47) de hopstaecken staende opt plecxken hier naer , zie verder , memorie

48) de hopstaecken op de behuysde stede half om half , memorie

49) item de hoppe groen op de staecken staende zal midts den doodt van Loys Van Eesbeke na St. Jansmisse 1675 te selven jaere 1675 rijp wesende gepluckt , ghedrooght ende verdeelt worden half om half ende int gelycke betaelen alle oncosten daer aen deppenderende tot Kerstmis in jaar 1675 , voorts zal elcken daer naer commen int gebruyck mette baete van mesvette in elcx partye bevonden sonder oplegh : memorie

50) al den snoeij schaerhaut met het elshaut staende op de goederen van dhoirs Loijs Van Eesbeke als op de ghone van Christoffel De Naeyer ende Lucia zyne suster aen elcx te volghen den grondt sonder oplegh :  memorie

51) op den pacht bevonden tot omtrent 13 dw besaeyt te staene met harte vruchten onder cooren ende tarwe de welcke ten jaere 1675 ghedeelt worden half en half behoudens alle de settingen ende prochielasten tot Kerstmis int voorste jaer betaelt te worden oock half om half

52) oversulcx dat van voorste braecklant alleenelyck baete getrocken en wordt de naervette van omtrent 8 dw. in zelve braeck haude ghemest gheweest hebbende : 24 guldens

53) 1 dw. op den pacht besaeyt met havere te verdelen als de voorgaende : memorie

54) 6 dw. 10 roeden op den pacht uijt coorenstoppelen ten jaere 1675 braeck ligghende : 18 guldens

55) over het labeur in den voorste pacht te labeuren met 2 vooren compt over 6 dw. a 33 stuivers de vore : 21 guldens 9 stuivers

56) het maeygars tot omtrent 1/2 bundere metten tommaert daer op te wassen van jaere 1675 te deelen : memorie

57) item commende tot de ettemeersschen dat is omtrent 5 dw. ghenoemen tot St. Jansmisse halfven garsse ende daer naer ghenomen totten 15ste juli 1675 " afghegeten is de 2 deelen van 3 " van een maendt sulcx datter noch houij staende blyfve ghenomen tot Alder Heilighen int voorste jaer te rekenen tot een volle jaer 7 maenden 10 daghen

58) de lanxste hofleere : 12 stuivers ( naar A ) en de schelfleere : 12 stuivers ( naar B )

59) Omtrent de hopstaken
 
      1) de hopstaecken op de stede staende tot 335 nieuwe staecken a 9 guldens de honderd en 592 aude staecken a 4,5 guldens de honderd : 56 guldens 9 stuivers

      2) de hopstaecken opt plecxken te weten in jonghe hoppe cleene staecken 340 a 1/2 stuiver het stuck : 8 guldens 10 stuivers

      3) opt voorste pleckxken noch 426 staecken staende inde aude hoppe a 5 - 5 de hondert : 22 guldens 8 stuivers

      4) dhoirs opt voorste plexken aude staecken : 7 guldens 10 stuivers
           Christoffel en Lucia De Naeyer oock de aude staecken in huerlieder stede met een cleyn hoopken in den lochtinck : 6 guldens

      5) item binnen Pollaerde te Raverschoote een half bundere met haver staende ter helften ghesaeyt : te deelen

      6) item de cleene stucxkens staende int blocq jonghe hoppe ghecomen tot eenhondert : 2 guldens 10 stuivers

TOTAAL : zonder de schapen en de artikels van memorie ende oock sonder de prijs van den messe op den pacht als graenen en beternisse in den pacht oock sonder de hopstaecken in vruchte staende : 707 guldens 9 stuivers
en is verdeelt de cavel A : 353 guldens 16 stuivers
                              cavel B : 353 guldens 13 stuivers

Cavel A : Christoffel en Lucia De Naeyer

Cavel B : de hoirs Eloy Van Eesbeke

Present : De heer Gillis Vanden Abbeelen bailliu
                  Joncker Charles Philips Vander Noodt burgemeester
                  Jan Van Snick
gedaan op 13de juli 1675

Getekend door de vorige magistraten en door Pauwels Bruylant , Christoffel De Naeijere , Geraerde Pardans , Merten De Vuyst , het merkteken van Jan Van Herreweghen


ANDERE VOORDELEN

1) van Pieter Godier tot Nienove over coop van wolle boven de betaelinge daerop ghedaen : 101 guldens 14 stuivers

2) den brouwer Danckaert tot Brussel in de Wincketstraete over coop van tarwe boven 8 pond groot daerop betaelt : 121 guldens 4 stuivers

3) ook bringt Christoffel ende Lucia De Naeijer op hun relaes ten ghemeenen voordele alle de contante penningen henlieder ende dhoyrs Loys Van Eesbeke competerende : hier voor memorie


COMMEREN ENDE SCHULDEN

1) schuldich aen de Weduwe Joos De Brackenier over smeewerck  : memorie

2) aen Lievijne Mignon dienstmaerte over reste van diensthuere : 24 guldens

3) Item vindt Christoffel ende Lucia De Naeyer goet over tghene bij hunlieder uijt den ghemeenen borssche betaelt tot funeraillen mette becostinge van maeltijdt tsamen zonder de gebacken graenen de welcke hem Christoffel zijn gerestitiueert uyt de ghemeene graenen : 55 guldens 12 stuivers

4) de zelven van een tonne bier : 8 guldens 10 stuivers

5) Men bevindt dat wijlen Loys Van Eesbeke als schepenen van Windicke betaelt heeft uyt ghemeene borse voor de prochie tot 8 guldens en hier gestelt tot proffijte van de voorste Christoffel : 8 guldens

6) Ghegeven dat Christoffel te kennen dat hij als kerckmeester gheweest hebbende vander prochie van Windicq heeft ghehadt ontfanck ende uytgheven staende te verrekenen tot bate ofte schade : hier Memorie

7) Item staet te betaelen aen JAN BAEYENS een tonne half bier : 2 guldens