Tracker

VERKAVELING tussen de 4 kinderen van Adriaen Vanden Broecke en Maria Cardoens


Circa 1668

Bij het overlijden van :

Adriaen Vanden Broecke fs. Gillis en Maria Cardoens fa. Pieters te weten

1) Joos Vanden Broecke
2) Adriaen Vanden Broecke
3) Marie Vanden Broecke x Guilliam Buydens
4) het eenich kint van wijlen Gillis Vanden Broecke te weten Marie met V.P. Joos Vanden Broecke en V.M. Christoffel De Ro


I. de gronden van erfven

1) de behuysde hofstede daer de overledenen op gewoont hebben te Smehove groot 158 roeden
            - oost Pieter Vander Eeckt
            - suyt sheeren strate
            - west de cheyns
            - noort Gillis Van Vaerenberch

    competerende bij testamente van Adam Vanden Broecke hunnen auden oom alsnoch onverdeelt ligghende met de 2 delen ( 2 delen is 2/3de ) desen sterfhuyse competerende is : 105 roeden 1/4de   

    Hiervan krijgt de weese de helft dus 52 roeden en 13 voeten en 1/3de en is geschat " sonder de huysinghen " op 2 guldens 5 stuivers de roede : 118 guldens 9,5 stuivers

    Wel te verstaan dat de weese moet dragen het derde van de rente van 5 schellingen groot ( red. : is 30 stuivers ) ten proffijte van Adriaen Van Boterdael in de rente van 4 guldens 10 stuivers 
CAVEL A voor Joos Vanden Broecke

   Hier heeft Joos Vanden Broecke oock de helft en gepresen op 2 guldens 2 stuivers de roede met 1/3de van de rente aan Adriaen Van Boterdael

   Item de boomen soo opgaende als tronck : 27 guldens 4 stuivers

   Item met de prijs van de schuere hierop staende : 67 guldens

2) een stuck thiendelant opt Cruysvelt
            - oost dhoirs Pieter Vanden Bossche
            - west sheeren strate
            - zuyt Pieter Buydens
            - noort de Cleenen Vuylbuyck                        en is groot 76 roeden

    prijs van de grond sonder de besaeythede en de boomen : 91 guldens 4 stuivers

    de boomen : 10 guldens

3) 180,5 roeden lant in de Stelte
          - oost de Cleyn Stelte
         - zuyt Joos Vanden Broecke
         - noort Guilliam Buydens

     gepresen op 13 stuivers de roede en de boomen ende haute daerop : 22 guldens

4) de oosthelft van 260 roeden lant opt Schoonvelt
            - west Guilliam Buydens met de wederhelt
            - oost en suyt het gescheet van Meerbeke
            - noort Jan Lemmens

     de prijs boven de last van 3 en 1/4de cappoen en 4 schelen 6 denieren sjaers op 9 stuivers de roede

     de boomen en de haute : 6 guldens

5) een partije lant op het Schoonvelt genaempt het Jongenhaut groot 188 roeden
           - oost het gescheet van Meerbeke
           - zuyt Jan Lemmens
           - west Guilliam Buydens
           - noort het Boschvelt

     en is 13 stuivers de roede boven 1/4de en 1/6de cappoens en 3 schelen 6 denieren benevens 1/2ve en 1/12de deel cappoens en 7 schellingen parisis 27

     de boomen en de hauten : 27 guldens

6) lant op het Frijthof groot 51,5 roeden
           - oost Jan Tibaut
           - zuyt Sr. Gillis Van Vaerenbergh
           - west dhoors Jan Plas
           - noort dese horije

     gepresen op 14 stuivers de roede

7) 1/3de van 80 roeden meers op den Quaetbroeck
           - oost dhoirs Cornelis Van Eesbeke
           - west de chartroosen van Gendt
           - noort de Dender

     gepresen boven de lasten van 1/2 veertel coorens sjaers op 2 guldens 2 stuivers de roede

8) item 16 roeden meers sijnde 1/3de van 48 roeden onvercavelt ligghende met Adriaen Cardoens en dhoirs Pieter Sterck
         - oost Cornelis De Bremaeker
         - zuyt de Rijt
         - west Jooris Bruylants

    op 36 stuivers de roede

En dit alles samen met 2 guldens 8 stuivers van de boomen opt Schoonvelt : 764 guldens 18 stuivers


CAVEL B te lothe gevallen by Guilliam Buydens

1) de westhelft van de voorste 2 deelen van de behuysde stede in den westen groot 52 voeten en 13 roeden en 1/3de en gepresen met de fruytboomen op 68 guldens 3 stuivers behoudens 1/3de van de rente
     aen Adriaen Van Boterdael

    de prijs van de boomen soo opgaende als troncken met het tronckhaut : 34 guldens

    oock de hovenbuer met de hoven ( lees : oven ) is 15 guldens , de auden coestal is 20 guldens , de vleughe is 12 guldens , de andere coestal is 15 guldens samen : 62 guldens

2) de westhelft van 221,5 roeden lants opt Windickevelt
           - oost de weese Gillis Vanden Broecke mette wederhelft
           - west den voetwech , noort sheeren strate

    en is IXde schooflant

     gepresen op 20 stuivers de roede , daarop een rente aen JOOS GOOSSENS KOSTER VAN MEERBEKE van 3 guldens

     de helft van de boomen is 5,5 guldens

3) 45 roeden lant opt Appelterrevelt
          - oost Christoffel De Ro
          - suyt sheeren strate
          - noort de weduwe Pr. Sterck

    gepresen op 24 stuivers de roede

4) een stuck lant genaempt de Cleyn Stelte groot 183 roeden
          - oost het Boschvelt
          - suyt Steenberch
         - west de Groote Stelte

       gepresen op 14 stuivers de roede

       en de boomen en hauten tot 16 guldens

5) de helft van 260 roeden op het Schoonvelt waer Joos Vanden Broecke de wederhelft heeft
            - west Adriaen Vanden Broecke
            - suyt het gescheet van Meerbeke
            - noort Jan Lemmens

    prijs boven de last van 3 cappoenen en 3/4de cappoens , 4 schellingen 6 denieren sjaers op 9 stuivers de roede

    en de boomen tot 1 gulden 4 stuivers

6) partije meersch opt Rulenscot
            - oost de straete
            - suyt Merten De Vuyst
            - west Jonker Frans Van Oostendorp

     en is 50 roeden en gepresen op 2 guldens de roede maakt 100 guldens

7) 79 roeden en 1/4de lant opt Boschvelt
             - oost de Mollemeersch ( ? , een mij onbekend toponiem ofwel verkeerd genoteerd )
            - zuyt Adriaen Vanden Broecke
            - west en noort den heere van desen lande

      boven de last van 1/6de en 1/12de en 1/24ste deel cappoens op 15 stuivers de roede

8) 60 roeden en 1/4de lant op het Frijthof
             - oost Adriaen Thienpont
             - west Niclaes Vierendeels
             - noort den voetwech
             - zuyt dese horije

     gepresen op 20 stuivers de roede

9) item alsnoch 60 roeden lants daer Joos Vanden Broecke in erfven ghecomen was en welck Joos gelaten heeft tot gemeenschappe van het sterfhuys gelegen op het Frijthof
              - oost Jooris Van Snick
              - zuyt dhoirs Jan Plasch
              - noort den voetwegh

    op 15 stuivers de roede

TOTALE ERFDEEL IS 749 guldens 7,5 stuivers


CAVEL C voor het weeskind van wijlen Gillis Vanden Broecke

1) de helft van 221,5 roeden op het Windickevelt en is IXde schoof
            - oost Jan Hevens
            - zuyt Jan Van Eesbeke
           - noort sheeren strate
           - west Guilliam Buydens met de wederhelt

     en gepresen op 20 stuivers de roede en de helft van de boomen zijnde 5,5 guldens

2) de oosthelft van 206,5 roeden op de Cortenbosch waer Adriaen Vanden Broecke de wederhelft heeft
            - west de wederhelft
            - oost de groenen wech
            - noort Eloy Van Heesbeke
            - zuyt de weduwe Jaspar Van Brueseghem

       en gepresen op 15 stuivers de roede

3) 80 roeden op het Appelterrevelt
         - oost Jan Lemmens
         - suyt sheeren strate
         - west de Armen van Denderwindicke

       en gepresen op 28 stuivers de roede

4) 63 roeden op het Boschvelt
         - oost den voetwegh
         - suyt Joos Van Vrechem
         - noort de Weduwe Olivier Van Eesbeke
        
     en belast met 1 cappoen aen de heere van Wedergrate

     gepresen op 6 stuivers de roede

5) item 145 roeden opt selve velt
        - oost de gracht
        - west Joos Buydens
        - noort de Weduwe Jan Vanden Abbeele

     gepresen op 15 stuivers de roede

6) 71,5 roeden op het Frijthof
         - oost den groenen wech
         - west Jan Pleck
         - suyt Adriaen Thienpont
         - noort den voetwegh

     gepresen op 18 stuivers de roede

7) 72 roeden op het sMeyersvelt
          - zuyt sheeren strate
          - oost Pauwel De Dijn
          - west Eloy Van Heesbeke

      gepresen op 10 stuivers de roede

8) 95,5 roeden op de Flierenpael
           - oost het Hoenderscot
           - zuyt de Armen van Denderwindeke
           - west Jan Van Heesbeke
           - noort het gescheede van Pollaerde

     gepresen op 24 stuivers de roede benevens noch 6 guldens voor de hautwasse

9) een partije meersch binnen Pollaerde in den Quaetbroeck groot 48 roeden
           - oost Pieter Sterck
           - west de weduwe Adriaen Cardoen
           - noort den Dendere
          
      belast met 1/2 cappoen sjaers

      gepresen op 2 guldens de roede

DE TOTALE SOMME VAN DESE CAVEL IS 750 GULDENS 5 STUIVERS en 3/4de STUIVER


CAVEL D is te lothe gevallen Adriaen Vanden Broecke

1) de helft van 206 roeden op de Cortenbosch
           - oost de weese Gillis Vanden Broecke mette wederhelft
           - west en noort Eloy Van Eesbeke
           - zuyt de Wed. Jaspar Van Brueseghem

     groot 103 roeden en 1/4de en gepresen op 15 stuivers de roede

2) een stuck lant op het Boschvelt groot 139 roeden en 3/4de
            - oost dhoirs Ingelbertus Van Vrechem
            - zuyt Roelant Heymans
            - west Guilliam Buydens
            - noort Gillis Buydens

     gepresen op 18 stuivers de roede

3) 86 roeden schooflant op het Appelterrevelt
           - oost de weduwe Nicolaes De Ro
           - west Jan O
           - noort het Neyghenvelt  ( sic ! )

     gepresen op 15 stuivers de roede , de haute daerop staende tot 1,5 guldens

4) een partije meersch oft weyde genaempt " DEN BREEMAEKERE "
           - oost Jan Van Snick
           - west Jan Vander Bempt
           - suyt dhoirs Adriaen De Doncker

    groot 117 roeden en gepresen op 18 stuivers de roede boven de last van 13 stuivers sjaers , den haute is hier 12 guldens

5) stuck lants op den Caelcautere
          - oost Jan Van Snick
          - west Mathijs Aensorge
          - zuyt de Armen van Denderwindeke

    groot 71,5 roeden en gepresen op 20 stuivers de roede

6) de helft van 53 roeden op het Boschvelt
         - oost Guilliam Buydens
         - zuyt mijnheer vander Noot
         - west Gillis Vander Eeckt

       is 26,5 roeden en gepresen op 10 stuivers de roede

7) stuck lant op Boschvelt groot 248 roeden waerinne Joos Vanden Broecke competeert bij gifte van Adam Vanden Broecke tot 62,5 roeden
         - oost de Wed. Jaspar Van Bruesegem
         - zuyt Adriaen Vanden Broecke
        - west den wech

     groot boven den last van 12 schellingen heerlijke rente op 20 stuivers de roede : 185,5 guldens

8) partije meersch in de Smedevijvers wesende de helft van 118 roeden paelende int geheele
         - oost cloostergoet Vicoigne
         - zuyt Jooris Van Snick
         - west sheeren strate

    int geheele belast met 1/4de deel cappoen

    is gepresen op 1,5 gulden de roede dus : 88,5 guldens

   prijs van de houte van de tronckboomen over de helft : 7 guldens

   prijs van de opgaende boomen : 36 guldens

TOTALE SOMME : 755 guldens 1/4de stuiver


NOTA

Te weten dat Adriaen Vanden Broecke en Maria Cardoens gedurende hun huwelijk hebben gekocht van Hendrick Dullekens :

1) een behuysde stede te Smehove
         - oost Gillis De Blasere
         - suyt sheeren strate
         - west Jacques De Smet
       
2) een veldeken omhaecht op het Kerckvelt groot 80 roeden
         - oost het Frijthof
         - suyt Jan Tibbaut
         - west het voorscreven Kerckvelt

en dit gekocht op 2 distincte renten te weten :

1) de eerste voor 8 guldens ten proffijte van de kercke van DW.

2) de tweede van 6 guldens ten proffijte van Sr. Jan Deschamps

" ende alsoo te beduchten is dat mits de conjuncture des tijts de voorste partije niet en sullen uytbringhen de het capittael van dese renten " te verkopen de gekochte percelen en te deelen " de ghone mindere ofte meerdere " en samen te betalen de crois van deze rente


HAEFFELYCKE GOEDINGEN

1) de 2 deelen van 3 van de behuysde stede daeraf 1/3de de weese competeert van de keucken , de kamere , achtervloer van de woenhuyse gepresen bij Pieter Van Belle , timmerman van stiele , met de schouwe , kelder
     enz : 100 guldens

2) de 2/3de van de cleene winckele met de schuervloere en de voorste deure : 22 guldens

     de groote winckele met achterste schuerdeuren " nieuwelinghs gemaect " gepresen op 45 guldens dwelck met de gront vercavelt is op de cavel A , hier voor memorie

3) de 2/3de van den auden coestal : 20 guldens
     de 2/3de van de vloghe : 12 guldens
     de 2/3de van de nieuwen stal : 15 guldens
     den hoven met het hovenbuer : 12 guldens

    alles naar de cavel B , hier voor memorie

4) de peertstal gaat naar de weese : 30 guldens

5) de meubelen en huiskateilen zijn door de moeder en de kinderen onderling verkocht geweest dus hier voor memorie

    Joos kocht 25 guldens en 8,5 stuivers meubelen
    Adriaen kocht 9 stuivers en 1,5 stuiver
    Guilliam Buydens kocht 43 guldens en 8,5 stuivers
    Adriaene Saeghman weduwe Gillis Vanden Broecke kocht 34 guldens en 8 stuivers

6) te weten dat er in Brussel nog " in bewaernisse staende " : een rock , een ammelaecken , een deel vrouwe hempdens , ander lijnwaert : dit sal verkocht worden dus hier voor memorie

7) te noteren dat " de meerste deelen van de Fransche troepen beroeft ( beroofd ) es gewesen mitsgaders oock hert als morwwe graenen , hoij , tommaert : alleen voor memorie

8) de messinck in den hove sal worden verdeelt , het stroij is metter graenen gedorsschen en ongedorsschen es " geroeft geweest ( geroofd ) " door desen volcke : memorie

9) en dat er slechts 2 coebeesten waren ten sterfhuyse zullen deze worden verkocht om hiermee te betalen den uytvaert van de overledene


CAPITTEL VAN DE HOUWELIJCKE GIFTEN

GHIFTE aen ADRIAEN VANDEN BROECKE

1) de helft van sijn bruyloftsfeeste : 120 guldens ( dat was nogal een feest ! )

2) heeft geprofiteert 2 coebeesten en een peert " waeraf de ghelijcke oock ghedaen is geweest met sijn medehoors dan alleenelyck de weese geen paert heeft gehadt welck hier in het capittel in de commeren is
     gestelt dus hier voor memorie

3) ende dhoirs oock gelyck gestelt eenighe montcosten en lijnwaet en graenen : voor memorie

4) de cleederen van de voorste Adriaen : 30 guldens

5) een halve soufrain  ( mogelijks is dit een geldstuk , red. ) : 7 guldens 5 stuivers

6) het bier gestelt ter trauwfeeste : 10 guldens

Dus 167 guldens 5 stuivers


GHIFTE aen JOOS VANDEN BROECKE

1) de helft van zijn bruiloft is ook hier 120 guldens

2) zijn cleederen : 30 guldens

3) 7 steenen vlas : 8 guldens 8 stuivers

4) over het brandhaut : 10 guldens

5) in ghelde " om een gauwen rinck te coopen " : 6 guldens voor een gouden ring

6) over het gebruyck van 2 dw. goet ter exclusie van sijne medehoirs genoten : 48 guldens


GHIFTE aen GUILLIAM BUYDENS

1) over de helft van de becostinge van synen bruyloft met Marie Vanden Broecke : 108 guldens   

2) in cleederen , lijnwaet , beddens , saergen , coetse , kisten , hammelaeckens , vlasse en andere specien : 178 guldens 4 stuivers

Dus tot : 286 guldens 4 stuivers


GHIFTE aen het weesekind van Gillis Vanden Broecke

1) om te becomen soo veel als de anderen hier een perceel meersch op het Kerckvelt " leen wesende " groot 116 roeden en gepresen op : 120 guldens

2) in cleederen : 8 guldens

3) moderatie voor het leren van een ambacht : hier Memorie

4) in moderatie genomen over " de montcosten , woninghe , branthaut " bij des weese vadere genoten tot den tijt van 2 jaeren a 20 guldens sjaers : 40 guldens

Dus tot 168 guldens


SCHULDEN VAN HET STERFHUYS

1) aen Ferry De Pestere over rente van 3 guldens 15 stuivers sjaers is in capittael : 60 guldens
2) crois over 3 jaar : 10,5 guldens
3) aen de kercke van Denderwindicke over 2 jaer crois : 8 guldens
4) aen de heer Dechamps over 4 jaar crois van rente van 6 guldens : 24 guldens
5) aen Adriaen Van Boterdaele over 2 jaar crois van rente en vermindering wegens leveringhe van boter voor 2 guldens 15 stuivers : 6 guldens 5 stuivers
6) aen Joos Goossens koster tot Meerbeke over 1 jaar crois : 3 guldens
7) over de settinghe van 1667 is te weten de hoirs braecke vercreghen hebben en dit " over de becostinge van de Spaensche en Fransche croonen ( dus soldaten van het Franse en van het Spaanse leger )
8) Guilliam Buydens vindt goet over leveringhe van boter , vlas , peerdewerck e.a. gedaen voor syne moeder ( lees : zijn schoonmoeder ) : 6 guldens 16 stuivers
9) Adriaen Vanden Broecke vindt goet - zie supra - : 7 guldens 9 stuivers
10) Joos Vanden Broecke vindt goet - zie supra - : 23 guldens 4,5 stuivers
11) de weduwe Gillis Vanden Broecke hier : 1 gulden en 1 stuiver
12) De weduwe Gillis Vanden Broecke bij accord over " bodeloon " : 12 guldens
13) de weese Gillis Vanden Broecke vindt goet van " een peerde by huwelycken gifte haer te cort gebleven " tot 15 pont groot : 90 guldens
De schulden samen : 361 guldens 1/2 stuiver

De boni zijn 4092 guldens 3 stuivers

Dus is er een bonus van 3831 guldens 2 stuivers

Dus elck hoir heeft te goet 957 guldens en 15,5 stuivers