Tracker

VERDELING door de kinderen van wijlen Joos Pleck fs. Jans en wijlen Cathelijne De Quick en dat van de gronden van wijlen Jan Pleck hun overleden broeder

Anno 1691


Verkaveling in 5 staken :

1) de 2 kinders van Gillis Pleck x Barbara Buydens met als voogden Gillis De Ro en Jan Baptiste Lemmens                      ( red. : Gillis Pleck woonde in Neigem )

2) Lucia Pleck en Adriaen De Blander haeren man

3) Elisabeth Pleck en Gillis De Ro haeren man

4) Cathelijne Pleck en Peeter Cools haeren man

5) Jenneken Pleck en Lieven Mertens haeren man

En dat van de goederen en renten hen toecomende van wijlen Jan Pleck huerlieder overleden broeder van de vader en moeder van de voorste Joos Pleck en Cathelijne De Quick


I . De erfgronden

1)  een onbehuysde stede groot 238 roeden in DW.
             - oost sheeren strate
             - suyt Lieven Mertens mette wederhelft
             - west dhoors Adriaen Pauwels
             - noort dhoors Gillis Van Varenberch en Cornelis Roosen

    gepresen met de boomen daerop staende : 476 guldens       CAVEL A de noorthelft , CAVEL B de suythelft

   Doch wegens " DEN BRANT DOOR DE FRANSCHE TROEPEN GECAUSEERT " is dit artikel vooralsnog " onverleth "

  We vinden deze verbrande hofstede terug in de staat van goed van wijlen Gillis Pleck anno 1691 , het ging om de ouderlijke hofstede

2) de hopnast is gepresen op 30 guldens                     CAVEL E en CAVEL D elck de helft

3) item den neuckelair  ( ? ) daerop staende : 9 guldens                CAVEL C                                                         Red : mogelijks bedoelde hij een notelaar

4) 213 roeden schooflant opt Ressenvelt
- oost de straete
- suyt dhoors Adriaen Stevens
- noort Jacobus Cools                                                                                                         

 gepresen op 159 guldens 15 stuivers                      CAVEL C de noorthelft , CAVEL D de suythelft

 5) een boomgaert int quartier te Botertael groot 220 roeden
           - noort en west de keijts
           - oost en suyt het Reysevelt

      gepresen met de fruytboomen daerop staende : 220 guldens   

     en de opgaende boomen daerop staende : 73 guldens                   CAVEL C de oosthelft , CAVEL D de westhelt

6) een partije meersch in de prochie van Grimminge op den gemeenen meersch groot 102 roeden
         - oost het cloostergoet van Beaupre
       
    gepresen op 204 guldens                                                                                                         CAVEL D

7) 20 roeden lants op de Holbeke in DW. gepresen op 20 guldens                                     CAVEL E

Deze partij werd verkocht door Elisabeth Pleck aan Daniel Berckmans voor 9 guldens

Samen 1192 guldens 5 stuivers

Elke staak krijgt dus 238 guldens 11 stuivers 1 oort


II . De meubilaire voordelen ten sterfhuyse tusschen de hoirs onderlinghe vercocht

1) Gillis De Ro heeft gecocht voor 91 guldens

2) Lieven Mertens voor 126 guldens 19 stuivers

3) Pieter Cools voor 2 guldens 4 stuivers

4) Adriaen De Blander voor 17 guldens 10 stuivers

5) Gillis Pleck voor 15 guldens 2 stuivers

Samen : 253 guldens 15 stuivers


III . Andere meubilaire voordelen

1) 4 sacken schockeloen " gevlucht int susterhuys tot Ninove " a 10 stuivers de veertel : 16 guldens    ( 16 werd doorstreept  en vervangen door 18 )                          

2) 3,5 sacken coorens a 13 stuivers de veertel is voor de helft gecort 5 veertels geleent : 7,5 guldens                                                                             ( red. : begrijp de tekst niet )

3) het voordeel van desen sterfhuyse in " eenen ceurlinck " gedaen aen de prochie van Denderwindicke den tijt van . . . daegen : 56 guldens       

4) het labeur en de besaeythede van de ghepachte landen te weten 3 bunder 2 dachwt. en 10+ roeden , is onverlet

5) de mesvette in de braecke op 770 roeden , is onverlet

6) de mesvette in de cooren stoppelen op 250 roeden , is onverlet

7) de helft van de hoppestaecken desen sterfhuyse competerende : 12 guldens

8) 9 jaeren van verdinghden schoof dwelck desen sterfhuyse is goet vindende van Gillis De Ro in advenante van 3 guldens 14 stuivers sjaers is 33 guldens 6 stuivers en gemodereeert met 2 jaeren : 25 guldens 18 stuivers

9) item heeft Lieven Mertens vercocht van het graen van desen sterfhuyse tot 4 sacken schockeloen a 10 stuivers de veertel is 16 guldens daeruyt getelt " aen coeman " rest en noch 2 sacken coorens a 5 guldens den sack is voor de helft : 11 guldens 10 stuivers


Alle meubilaire voordelen samen 373 guldens 13 stuivers  ( II . en III . )

Elke staak 74 guldens 14 stuivers 14 denieren


IV. De nadelen van desen sterfhuyse

1) schuld aen Gillis De Ro over rest van geleent gelt , over overgenomen prijs van hopstaecken , het voorschot tot duytvaert , 6 guldens over braeckpacht van jaere 1689 , wat de overleden te veel kwam van de verkaveling van wijlen Joos Pleck volgende de notitie van Mr. Niclaes Van Sinaij , alles samen 83 guldens 14 stuivers

2) Peeter Cools over mesvette by den overledene aenveert : 32 guldens 2 stuivers

3) den selven betaelt voor de settinge van de meersch onder Onckerseele : 1 gulden 16 stuivers

4) den selven over braeckpacht van 1689 : 3 guldens 10 stuivers

5) Adriaen De Blander voor 1/3de van aenveerde mesvette : 4 guldens

6) Lieven Mertens van voorschot aen vlees en anderssints , van missen en werckluyden : 71 guldens 18 stuivers   ( dit heeft allemaal weinig met elkaar te maken lijkt me )

Dus heeft elke staak na het betalen van de kommers 35 guldens 1 stuiver 16 deniers


CAVEL A naar Lieven Mertens

CAVEL B naar Gillis De Ro , bij mangelinge gelaeten aen Adriaen De Blander

CAVEL C naar Pieter Cools

CAVEL D naar Adriaen De Blander , bij mangelinge aen de weesen van Gillis Plecke

CAVEL E naar Gillis De Ro

Getekend door Gillis De Ro , Adriaen De Blander , Barbara Buydens , Catharina Pleck , Lieven Mertens

Sr. Pieter Vanden Abbeelen 1691

Pieter De Groote heere van der Rijst 1691

Jan Baptiste Lemmens 1691

Joos Van Heghe 1691