Tracker

VERKAVELING door ELISABETH PLECK , februari 1720Elisabeth Pleck weduwe wijlen Jacobus Cools , ingesetene en pachteresse der prochie van Denderwindicke is gecommen " ter grooten ouderdom van jaeren " wenst te verdelen tussen haar kinderen te weten

1) Sr. Ludovicus Cools   ( kavel C )

2) Jan Mertens x Marie Cools  ( kavel A )

3) dheer Gratianus Rigauts x Juffr. Joanna Cools  ( kavel B )

Redactie : anno 1740 verkocht Gratianus Rigauts verschillende percelen die toebehoorden aan zijn dochters , ik vond ze allen terug in deze verkaveling


Overzicht :

Denderwindeke , 53 percelen , hiervan 2 percelen niet in de verkaveling
Waarbeke-Nieuwenhove , 4 percelen
Onkerzele , 1 perceel1) Een veldeken in DW. in de Steentens
- oost Jan De Clippel met consoorten
- suyt de beke
- west dhoirs Pr. Buydens
- noort de straete

groot 285 roeden 15 voeten geprezen op 17 stuivers de roede     ( naar B )

2) thiendelant opt Groot Windickevelt
- oost de wed. Joos De Brackenier
- suyt Adriaen Crispeels
- west en noort Eloy Van Eesbeke

groot 63 roeden 10 voet en geprezen op 20 stuivers de roede   ( naar A )

3) thiendelant opt Hautemvelt
- oost dhoors Jan De Houwer
- suyt Ingel De Ro
- noort cloostergoet Vicoigne

groot 54 roeden 12 voet en geprezen op 19 stuivers de roede ( naar C )

4) thiendelant opt Hautemvelt
- oost dhoors Jooris De Soutere
- suyt Ingel De Ro
- west de straete
- noort cloostergoet Vicoigne

groot 50 roeden op 19 stuivers de roede                                       ( naar C )

5) een meers in DW. genaempt " DE STEERT "
- noortoost eijnde N. Lemmens
- suyt het GROOT BOECKEVELDEKEN
- noortwest het CLEYN BOECKEVELDEKEN
- west eijnde de keijtse

groot 127 roeden en geprezen op 18 stuivers de roede            ( naar B )

geen nummer ) partije thiendelant op het Frijthof
- oost de Wed. Gillis Vanden Broecke en Adriaen Thienpont
- west Gillis Vander Eeckt
- suyt de weduwe Joos Roosen
- noort de veldekens

groot 66 roeden en geprezen op 18 stuivers de roede ( zie jaargetijde )

geen nummer ) thiendelant op Frijthof
- oost Guilliam Buydens
- west Adriaen Eliaert
- suyt Merten Minnongh
- noort Augustijn Hevens

groot 72 roeden 6 voet en geprezen op 18 stuivers de roede ( zie jaargetijde )

Marge : vermelding van jaargetijde

Deze 2 bovenvernoemde percelen werden door Elisabeth Pleck bij consent van haar kinderen gebruikt om te doen 16 missen van requiem jaerlicx ter laeffenisse van de ziel van haeren man en van voorste Elisabeth Pleck en van haar 2 overleden zonen te weten Joannes en Jacobus Cools ofte uyterlyck naer haer overlijden te doen vieren 100 missen tot laeffenisse van de voornoemde zielen

Deze percelen werden dus niet opgenomen in de verkaveling

6) thiendelant opt Groot Neygenvelt
- oostsuyt het kerckengoet van Denderwindicke
- west en noort het kerckengoet van Meerbeke

groot 55 roeden geprezen op 1 gulden de roede         ( naar A )

7) thiendelant op het Hautemvelt
- oost Mijnheer Brounswijck
- west Adriaen Roosen
- suyt den waegenwech
- noort den wech

groot 110 roeden 5 voeten en geprezen op 21 stuivers de roede ( naar B )

8) partije thiendelant opt Hautemvelt
- oost langhs den groenen wegh
- west Sr. Pieter Van Vrechem
- suyt Jan De Wolf
- noort dhoors Jan De Houwer

groot 274 roeden en geprezen op 1 gulden de roede  ( naar C )

9) thiendelant opt selve velt
- oost Engel De Ro
- suyt Cornelis De Houwer
- noort cloostergoet Vicoigne

groot 117 roeden 15 voet geprezen op 1 gulden de roede    ( naar C )

10) partije meersch in de Prindaelmeersch
 - oost Pieter De Smet
- suyt het beecxken
- west en noort Gillis De Ro

groot 90,5 roeden en gepresen op 18 stuivers de roede  ( naar A )

11) meersch in deselve Prindaelmeersch
- oost het Gansevelt
- suyt den Gretersputtemeersch en het beecxken
- west de Weduwe Cornelis Van Vrechem
- noort het Prindaelblock

groot 172,5 roeden en gepresen op 22 stuivers de roede ( naar B )

12) Xlant op het Gansevelt
- oost en suyt dhr. Pieter De Groote
- west Jan De Ro
- noort de strate

groot 52,25 roeden , 15 S / roede ( naar C )

Verkocht in 1740 aan Adrianus Rigauts , zie WP anno 1740

13) Xlandt op Dashaege groot 125 roeden
- west en noort Pieter Buydens
- suyt Bernaert Van Breuseghem met de wederhelft

groot 125 roeden , 21 S / roede ( naar A )

14) Xlant en Schooflant op de Groote Lietersberch in 2 partijen deel van meerder stuck beneffens Gillis Vanden Bossche en Pieter Schoonans
- oost Gillis Vanden Bosschez
- suyt Pieter Neuckermans
- west weduwe Pr. Schoonkans
- noort den waeghenwegh

groot 229,2 roeden geprezen op 20 S . roede ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Adriaen De Mol  , zie WP anno 1740

15) partij Xlant op het Houtemvelt
- oost de goederen van desen sterfhuyse
- west dhoors Jooris De Sauter
- suyt Engel De Ro
- noort het goet van Vicoigne

groot 52 roeden , 19 S / roede  ( naar C )

16) partij Schooflant op Puyenbeke
- oost en noort gasthuysgoet van Ninove
- west Olivier Van Eesbeke
- suyt de Paeijenbekemeersschen

groot 180,20 roeden , 12 S / roede  ( naar C )

17) partij Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost de straete
- suyt de wed. Joos Roosen
- west den voetwech
- noort de weduwe Joos De Ro

groot 113 roeden , 20 S / roede ( naar A )

18) partij schooflant op de Meercauter
- oost dhoors Adriaen Roosen
- west de Weerbosch
- suyt den selven
- noort de wed. Jan De Mol

groot 239 roeden , geprezen op 15 S / roede ( naar B )

Verkocht in 1740 , is gekocht door Adriaen Rigauts , zie WP anno 1740

19) partij Xlant op de Meercauter
- oost en suyt Gillis De Ro
- west Geeraert Pardaens
- noort Pieter Vanden Bossche

groot 125 roeden , geprezen op 18 S / roede ( naar C )

20) partij Xlant op de Meercauter
- ost de weduwe Cornelis Van Vrechem
- west de Weerbosch
- suyt dhoors Adriaen De Ro
- noort Adriaen Thienpont

groot 328,80 roeden , geprezen op 18 S / roede ( naar A )

21) partij Schooflant op Rijsevelt
- oost de straete
- west den selven Pleck
- suijt Joos Pleck
- noort Adriaen Thienpont

groot 86 roeden , geprezen op 15 S / roede ( naar C )

22) veldeken ter Straten
- oost Merten Thibaut en Joos Van Snick
- suyt cloostergoet Vicoigne
- west de strate
- noort de beke

groot 100 roeden , geprezen op 20 S / roede ( naar A )

23) partij Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost de straete
- suijt Bernaert Van Breuseghem
- west den voetwech
- noort Jan Van Varenberch

groot 85 roeden , geprezen op 20 S / roede ( naar A )

24) partij Xlant op D'hashaege
- oost Jan Crispeels fs. Nicolaes
- west Pauwel Berckmans en Lambrecht Coopers
- noort de straete

groot 169,20 roeden , geprezen boven de last van een losrente van 6 R 5 S sjaars , penninck XVI , aan de kerk van Denderwindeke , op 21 R 14 S 1 O  ( naar B )

25) partij bosch in de Mesvael deel van meerdere partije palende int geheele
- oost Adriaen Roosen en wed. Jan Duchamps en Jr. Pieter Collo
- west de Meirecauter

groot 114,75 roeden , geprezen op 15 S / roede  ( naar B )

26) partij Xlant op Grooten Cortenbosch
- oost Jan Van Vrechem fs. Joos
- west Sr. Pieter Van Vrechem muntmeester
- suijt Armengoet van Nauwenhove
- noort de gracht en de hofstede van Joos Van Vrechem

groot 336 roeden , geprezen op 18 S / roede ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Francis Vanden Broecke , zie WP anno 1740

27) partij bosch in de Cuijpbosschen
- suyt Adriaen Cautaert tot Nijcken
- noort de erfgenaemen van Pieter Coppijn
- oost Pauwel De Dijn
- west de Hoeysleyts

groot 22 roeden , geprezen op 15 S / roede  ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Pieter Wantens , zie WP anno 1740

28) de helft van een block lants int quartier ten Broecke palend int geheele
- oost sr. Pieter Van Vrechem muntmeester
- west de keijtse
- suijt de beke
- noort de strate

groot over deze helft 118,25 roeden

geprezen op 20 S / roede ( naar A )

29) partij schooflant op Hoogh Hoenderskot
- oost Joos Cobbaert
- west cloostergoet van Vicoigne
- suijt Guilliam Van Heddeghem
- noort het gescheede van Windicke en Pollaerde

groot 104,60 roeden , geprezen op 10 S / roede ( naar C )

Verkocht in 1740 aan Anthoon D'Hauwer , zie WP anno 1740

30) onbehuysde hofstede te Schateijcken
- noort en west het Hoogh Hoenderskot
- suyt de Herrestraete
- oost Octavius Vander Heijden

groot 160 roeden , 18 S / roede ( naar B )

31) partij Xlant op de Biest
- oost Joos Cools
- west Pieter Somers
- noort de wed. Bernaert De Clippel
- suyt Jan D'Hauwer

groot 98,50 roeden , 20 S / roede ( naar C )

32) partij schooflandt op de Meercauter
- oost en west Jan Pleck en Jan Thienpont
- suyt den Weerbosch

groot 25,75 roeden , 15 S / roede

Verkocht in 1740 aan Adriaen Rigauts , zie WP anno 1740

33) partij bosch in de Cuijpbosschen
- oost de weduwe Pauwel De Dijn
- west den Hoeysleyts
- suyt Adriaen Cautaert
- noort de erfgenamen van Pieter Coppijn

groot 22 roeden , 15 S / roede ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Pieter Wantens , zie WP anno 1740

34) partij Xlant op het Neygenvelt
- oost dhoors Jooris De Sautere
- west Pieter Buydens
- suyteinde den herwech
- noort dhoors Jan Buydens

groot 85 roeden , 20 S / roede ( naar A )

35) partij Xlant op Huchtersvelt
- oost Cappelrijegoet van Nauwenhove
- west den edelen heere baron
- norot de Lavondelbeke

groot 202 roeden , 18 S / roede  ( naar C )

36) partij schooflant op D'hashaege , deel van meerder stuck , palend int geheel
- oost de straete
- suyt de Lammerstraete

groot over dit deel 226,60 roeden , 15 S / roede ( naar A )

37) partij bosch in de Esschenbosschen uyt meerdere partije palend int geheel
- suyt Mijnheer Buelens en de wed. Gillis Van Waesberghe
- west de wed. Roosens
- noort de Peijenbeke
- oost Gillis De Ro

groo 83,80 roeden , 15 S / roede ( naar A )

38) partij schooflandt in de Peijnbeke uijt meerdere partije
- oost de wed. Joos Roosen
- suyt de wed. Gillis Van Waesberghe
- west de keijtse
- noort de voorste weduwe

groot 13,60 roeden , 15 S / roede ( naar A )

39) partij broeck ten Hael van den Broecke
- oost - -
- suyt den Merecauter
- west Jacques Wijns
- noort Jr. Franchois Van Oostendorp

groot 62,30 roeden , 15 S / roede ( naar B )

40) de helft van partij meersch te Mesvael groot int geheele 168 roeden
- oost Peeter Dauwen
- suyt den Meerecauter
- west Jacques Vander Stockt
- noort den Grooten Cortenbosch

groot over deze helft 84 roeden , 15 S / roede  ( naar A )

41) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost Jan Crispeels
- west de wed. Dhr. Joos De Groote
- suyt Gillis De Ro
- noort den wech

groot 131,40 roeden , 18 S / roede   ( naar B )

42) partij Xlant op de Biest
- oost Joos Cools
- west en noort Jacques Cools
- suyt Pieter Mertens

groot 67,30 roeden , 20 S / roede

43) Xlant op Neijgenvelt in meerdere partije palend int geheele
- oost Christiaen Thienpont
- west de wed. Jooris De Sautere
- suyt den herwech
- noort de wed. Engel De Ro en de wed. Gillis Van Vaerenberch

groot over dese portie 151,75 roeden , 20 S / roede ( naar B )

Verkocht in 1740 aan de baron van Wedergrate , zie WP anno 1740

44) Xlant op Walborrevelt
- oost Nicolaes Cardoens en Joos Sterck
- west Pauwel De Dijn
- suyt Jan Schoonjans en cloostergoet Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort den voorste Nicolaes Cardoens

groot 109 roeden , 18 S / roede ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Pieter De Want , zie WP anno 1740

45) partij Xlant op selve Walborrevelt
- oost en west Jan Matthijs
- suyt de straete
- noort gasthuysgoet Ninove

groot 70 roeden , 20 S / roede  ( naar B )

46) partij Xlant op Dashaeghe
- suyt Jacobus Cools
- west Merten Van Bossuyt
- noort de straete

groot 325,25 roeden , 21 S / roede  ( naar C )

47) partij Schooflant op Rijsevelt uyt meerdere partije neffens Joos Pleck
- west Jooris Van Snick , de weduwe Jan Cools en Gillis De Ro
- oost Jan Crispeels
- suyt den voetwech

groot over dese portie 143,75 roeden

geprezen op 15 S / roede , hiervan moet afgetrokken worden een erfelijke losrente van 3,5 R sjaars / penninck XVI en is dus in kapitaal 56 R af te trekken  ( naar B )

Verkocht in 1740 aan Adrianus Rigauts , zie WP anno 1740

48) Xlant op D'hashaege
- oost , west en noort de weduwe Joos Roosen
- suyt Jan Cools

groot 84,50 roeden , 21 S / roede ( naar B )

49) partij Xlant genoempt den Schoenlapper
- noort en oost de straete
- suyt de beke
- west Joos Van Vrechem

groot 178 roeden , 18 S / roede  ( naar A )

50) Xlant opt Gansevelt
- oost Jan De Ro
- suyt den Greetersputtemeersch
- noort Jacobus Cools

groot 83,50 roeden , 10 S / roede ( naar A )

51) partij bosch op Steenbergh
- oost de weduwe Nicolaes De Ro
- west dhoirs Pauwel Meerts
- suyt den Steenberchdries
- noort Adriaen Vander Kelen

groot 122,50 roeden , geprezen op 15 S / roede  ( naar C )

52) partij lants wesende XXXIIIste schoof van thiende in de prochie van Warbeke ende Nauwenhove genoempt " het Capproentien "
- oost sheeren strate en Pieter Somers
- suyt sheeren strate
- west den Lodderdries
- noort t'cleen Capproentien

groot 504 roeden , 24 S / roede  ( naar C )

53) partij Xlant in deselve prochie op de Lodderdries
- oost cloostergoet van Sinte Adriaens
- suyt de cappelrije van Nauwenhove
- west Jan Van Lierde
- noort tegen den groenenwecj

groot 304 roeden , 20 S / roede ( naar A )

54) partij lant in selve prochie op de Bevere
- oost Jacques Cools
- suyt Adriaen Roosen
- west Abraham Laureijs
- noort de " Sesse dachwanden "

groot 145 roeden , 18 S / roede ( naar A )

55) stuck Xlant in selve prochie in de Sesse Dachwanden
- oost sheeren strate
- suyt den meulenberch
- west de Bevere
- noort Jan Vanden Bossche

groot 97 roeden , 20 S / roede ( naar B )

56) meersch in de prochie van Onkerzeke op de Gavere
- oost dhoirs Bernaert De Clippel
- suyt de reijte
- west . .
- noort de reijte

groot 302 roeden ( naar A , B , C elk derde paert


Totale waarde  is 7206 R 3,5 S


Memorie : de bomen en opgaande houten staande op de gronden blijven ten proffijte van Elisabeth Pleck


Alzo bij contract van 27.06.1716 tussen Elisabeth Pleck en Sr. Gratianus Rigauts en zijn huisvrouw beneffens Jan Mertens en zijn huisvrouw en de voorste Ludovicus Cools is gesteld :

aan Gratianus Rigauts komt een huis en erfve in Assche genaempt " den Helm ", deze heeft getransporteert en gecedeert aan Jan Mertens en Ludovicus Cools :

al zijn recht en actie hem toekomend bij overlijden van Jacobus Cools hun vader en stiefvader en wat hem te versterven staat van Elisabeth Pleck in :

sekere stede en erfve gelegen in DW metten huyse , schueren , stallingen , hoven , ast en andere edificien mitsgaders de boomgaertmeersch , alle wallen , al aeneen geleghen , met alle de boomen en houtwasse daer op staende groot 367,50 roeden , palende
- oost dhoors Hendrik Wattieu
- suyt het Munninckhof
- noort lancx de beke
- west de straete


Alnog onverkaveld is gebleven een partij leen gelegen op de Dasputte groot 350 roeden
- oost de wed. Sr. Jooris de Groote
- suyt de Herrestraete
- west het leen van Paesschier Lemmens
- noort Matthijs De Ro

en is een conquest

Zo zal bij onderlinge overeenkomst deze partij gaan naar Ludovicus Cools , mits aan deselve goet te doen de 2/3de van de coopsomme die int geheel bedraagt 350 R courant

Te weten dat de hofstede in Asse belast was met rente van 600 R in kapitaal / penninck XX / aan Juffr. Anthonette de Boignee , geestelijke dochter tot Brussel , en deze hofstede over 2 a 3 jaar was verkocht aan N. Schoonjans op den last van rente

En gezien de rente nu is gedood moet Gratianus Rigauts nog betalen aan Elisabeth Pleck de som van 200 R zijnde zijn deel in het kapitaal van de rente


Present op 06.02.1720 en ondertekend door :

Elisabeth Pleck , Lowies Cools , Adrianus Rigauts , Jan Mertens , Marie Cools , Joanna Cools

Vander Mijnsbrugghen , Vande Vijvere , Michiel Rockele